Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014
Fides ex visu we współczesnej teologii piękna

Autorzy: Radosław Chałupniak
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: fi des ex visu Francis Benedict XVI John Paul II eligious education catechesis beauty art theology of beauty Lumen fi de
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:26 (151-176)

Abstrakt

Artykuł ukazuje szeroki kontekst relacji między wiarą, teologią i pięknem. Chrześcijaństwo, wyrosłe na judaizmie, podjęło niektóre surowe przepisy starotestamentalne. Wśród nich był zakaz tworzenia obrazów, choć został on przez chrześcijan inaczej zinterpretowany. Odwołując się do Katechizmu Kościoła katolickiego, należy przypomnieć, że zasadniczą racją powstawania obrazów religijnych, a także posługiwania się nimi w katechezie, jest misterium Wcielenia Jezusa Chrystusa. Ponieważ Słowo stało się ciałem, przyjmując prawdziwe człowieczeństwo, stąd ludzkie oblicze Jezusa może być „przedstawiane” (por. KKK 476). Tę naukę potwierdzały zarówno dawne, jak i współczesne wskazania Kościoła. Artykuł ukazuje, jak rozumiane było piękno w chrześcijańskiej teologii i jak odnoszone było bezpośrednio do Boga. Często powtarzane zdanie „Piękno zbawi świat” rozumiane jest jednoznacznie i odnosi do piękna samego Jezusa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alberich E., Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003.
2.Colomb J., Stawanie się wiary, Warszawa 1980.
3.Coudreau F., Dziecko wobec problemu wiary, Londyn 1967.
4.Coudreau F., La foi s’enseigne-t-elle? Réfl exions et orientations pour une pédagogie de la foi, Paris 1974.
5.Dajczer T., Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, Częstochowa 1992.
6.Dho G., Fondamenti psicopedagogici della catechesi, w: P. Braido (red.), Educare, t. 3, Zürich 1964.
7.Hansemann G., Katechese als Dienst am Glauben, Freiburg–Basel–Wien 1960.
8.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae.
9.Kongregacja ds. duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.
10.Marek Z., Wychowywać do wiary, Kraków 1996.
11.Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1982.
12.Mücher G., Glaube und Erziehung im katholischen Erziehungsdenken der Gegenwart, Ratingen bei Düsseldorf 1967.
13.Murawski R., Duszyński B., Biblijno-teologiczne podstawy wychowawczego posłannictwa Kościoła, „Seminare” (1983).
14.Prężyna W., Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981.
15.Simon W., Glauben lernen?, w: W. Simon, M. Delgado (red.), Lernorte des Glaubens. Glaubensvermittlung unter den Bedingungen der Gegenwart, Berlin–Hildesheim 1999.
16.Tarnowski J., Jak wychowywać?, Warszawa 1993.
17.Wojtyła K., Wiara ludzi, którzy stanowią Kościół, w: B. Bejze (red.), Wiara i życie, Warszawa 1985