European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.23-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 23, 3/2017
Specialization in agritourism

Authors: Anna Jęczmyk
University of Live Sciences, Poland

Martina Hedvičáková
University of Hradec Králové
Keywords: specialization agritourism agritourist farms theme villages
Data publikacji całości:2017
Page range:6 (39-44)
Klasyfikacja JEL: Z32 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to analyze the types of specialization of agritourism farms in Poland in the selected Polish literature and examples, which can lead to increased competitiveness. Agritourism itself signifies some kind of specialization. The choice of specialization made by the owners of agritourist farms depends on a variety of factors. The chosen specialty brings them specific benefits. It is also possible to observe specialization of villages, which is the basis of creating tourism products. At present, not only individual sites, but also whole villages are turning towards specialization. The specialization of whole villages, where apart from the offers of individual agritourist farms, tourists will receive something more – events of specific character, referring to the specialization theme. The article has the character of a theoretical review and may encourage further research and scientific deliberations. It presents an analysis of agritourist farms specialization in Poland. The authors identifie specializations of these farms, which may become development stimulation factors. The method used in the work was literature and content analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barbieri, C. & Mshenga, P. M. (2008). The role of the firm and owner characteristics on the performance of agritourism farms. Sociologia Ruralis, 48, 166–183.
2.Bogusz, M. & Kmita-Dziasek, E. (2015). Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich [The educational farms as an example of innovative entrepreneurship] In W. Kamińska (Ed.) Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich [Innovation of rural tourism and new opportunities of employment on rural areas] (pp. 155-166), Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Tom CLXIII.
3.Bremond, J., Couet, J. F. & Salort, M. M. (2005). Kompendium wiedzy o ekonomii [A compendium of knowledge about economics]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Gil Arroyo, C., Barbieri, C. & Rich, S. (2013). Defining agritourism: A comparative study of stakeholders’ perceptions in Missouri and North Carolina. Tourism Management, 37, 39-47.
5.Grądziel, A. (2014). Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów [Smart specialisation - stimulator of regional development]. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Gospodarka regionalna i międzynarodowa, 37 (2), 243-253.
6.Idziak, W. (2008). Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne [Think up the village again. Thematic village]. Koszalin: Alta Press.
7.Idziak, W., Idziak, P. & Kamiński, R. (2015). Ekspertyza „Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z krajowych i regionalnych programów operacyjnych” [Expertise „Support for the development of rural tourism and rural tourism under the Rural Development Program 2014-2020 and national and regional operational programs”]. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
8.Jalinik, M. (2007). Typologia gospodarstw agroturystycznych [The typology of rural farm and agricultural services’ development]. Roczniki Naukowe SERiA, IX (2), 109-116.
9.Jalinik, M. (2009a), Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich [Conditions and factors of tourist services development in rural areas]. Rozprawy Naukowe 173, Białystok: Wyd. Politechniki Białostockiej.
10.Jalinik, M. (2009b). Propozycje zmian w kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych [Proposals of Changes in the Classification of Agrotourist Farms]. Wieś i Rolnictwo. 3 (144), 109-122.
11.Jęczmyk, A. & Bogusz, M. (2017). Educational farms as an example of the Polish agritourism farms specialization. Hradec Economic Days, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, Vol. 7(1), 356-362.
12.Jęczmyk, A., Maćkowiak, M. & Uglis, J. (2014). Dziedzictwo kulinarne elementem przewagi rynkowej w ofercie gospodarstw agroturystycznych [Culinary heritage as an element of market advantage in agritourism business]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI (2), 103-108.
13.Jęczmyk, A. & Uglis, J. (2014). Organizacyjno-prawne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich [Organizational and legal conditions for the development of tourism in rural areas]. In K. Zarzecka & S. Kondracki (Eds.) Współczesne Dylematy Polskiego Rolnictwa [Contemporary dilemmas of polish agriculture], cz. I, (pp. 283-292) Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
14.Karbowiak, K. (2014). Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010–2013 [Development of agritourism in Poland in 2010-2013]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, 34-44.
15.Kłoczko-Gajewska, A. (2015). Działalność wiosek tematycznych w Polsce i wstępna ocena jej efektów [Activities of thematic villages in Poland and preliminary assessment of their effects]. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 102 (3), 104-111.
16.Kmita-Dziasek, E. (2011). Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym [Introduction to education issues on farm]. Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
17.Kopczewska, K., Churski, P., Ochojski, A. & Polko, A. (2016). Specjalizacja regionalna – systematyzacja pojęć i metod pomiaru [Regional specialization - systematization of concepts and measurement methods]. In A. Klasik & F. Kuźnik. (Eds.) Specjalizacja regionalna – współczesne podejścia [Regional specialization – contemporary approaches], (pp. 8-25) Warszawa: Studia KPZK PAN. CLXX.
18.Majewski, J. (2001). Specjalistyczne produkty w agroturystyce [Special products in agritourism]. In J. Majewski (Ed.) Specjalizacja w agroturystyce [Specialization in agritourism] (pp. 32-43), Poznań: AR i MTP.
19.Majewski, J. & Lane, B. (2003). Turystyka wiejska i rozwój lokalny [Rural tourism and local development]. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy.
20.Ochojski, A., Polko, A., Churski, P. & Kopczewska, K. (2016). Specjalizacja regionalna: podstawy koncepcyjne i aspekty integracyjne [Regional specialization: conceptual foundations and integration aspects]. A. Klasik & F. Kuźnik. (Eds.) Specjalizacja regionalna – współczesne podejścia [Regional specialization – contemporary approaches], (pp. 26-44) Warszawa: Studia KPZK PAN. CLXX.
21.Rolnictwo i obszary wiejskie w latach 2007-2015 [Agriculture and rural areas in 2007-2015]. (2015). Warszawa: Ministerstwo Wsi i Rolnictwa.
22.Sikora, J. (1999). Organizacja ruchu turystycznego na wsi [Organization of tourist traffic in the countryside], Warszawa: WSiP.
23.Skalik, J. (2005). Rynkowe i pozarynkowe uwarunkowania wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw [Market and non-market determinants of increasing the competitiveness of small and medium enterprises]. In R. Krupski (Ed.) Zarządzanie Strategiczne. Strategie małych firm [Strategic management. Small Business Strategies], (pp. 153-161) Wałbrzych: Poddruk.
24.Smoleńska, O. & Machnik, A. (2013). Współczesne uwarunkowania funkcjonowania turystyki wiejskiej – rozwój gospodarstw agroturystycznych w kierunku specjalizacji w rekreacji i ekologizacji oferty [Contemporary conditions and determinants of rural tourism and the function of agritourism: agrifarm development specializing in ecology and recreation]. Zeszyty Naukowe, Studia Periegetica, 2 (10), 127-138.
25.Srebro, B., Majewski, J. & Mikołajewicz, A. (2009). Materiały szkoleniowe. Standardy jakości w agroturystyce [Teaching materials. Quality standards in agritourism]. Nowy Sącz: Sądecka Organizacja Turystyczna.
26.Šimková, E., Jackmann, J. & Holzner, J. (2015). Management approaches towards entrepreneurship in rural tourism. International Conference Hradec Economic Days 2015 Economic Development and Management of Regions. Vol. 5. Gaudeamus, Hradec Králové.
27.Zelenka, J. & Pásková, M. (2012). Cestovní ruch - výkladový slovník. [Tourism - interpretation dictionary]. Praha: Linde.
28.Zelenka, J., Štekerová, K., Paskova, M. & Prochazka, J. (2014). Aplikace umělé inteligence a kognitivní vědy v udržitelnosti cestovního ruchu [Application of artificial intelligence and cognitive science in the sustainability of tourism]. Hradec Králové: Gaudeamus.
29.Žlábková, J. (2017). Support for rural tourism. Hradec Economic Days, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, Vol. 7(1), 984-991.