European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.24-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 24, 4/2017
The role of airports in the tourist market development on the example of Spain

Authors: Krzysztof Widawski
University of Wroclaw, Poland

Piotr Oleśniewicz
University School of Physical Education in Wroclaw

Anna Zaręba
University of Wroclaw

Alicja Krzemińska
University of Wroclaw, Poland
Keywords: air transport airports tourism Spain
Data publikacji całości:2017-12-31
Page range:8 (67-74)
Klasyfikacja JEL: N74 R11 R41 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The role of air transport in the development of tourism has been crucial for the last decades. Among others, it opens the tourist market for new destinations, and induces the development of tourist infrastructure and tourist services. The main purpose of the article was to investigate the influence of air transport on tourism in one of the world’s most important tourist destinations – Spain. A brief historical background was provided. The authors then analyzed the functioning of the most important part of the infrastructure, i.e. airports in Spain, in the context of passenger transport, tourist motivations or preferred tourist destinations. The study indicates that Spain, located peripherally on the European continent and receiving more than 60 million international tourists per year, owes its success to the air connections. New destinations appeared on the tourist map of Spain that had earlier been less accessible for international and national tourists. Tourism in Spain is based in 80% on air transport, which is the reason for its dynamic development.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aguiló, E., Rey, B., Roselló, J., & Torres, C. M. (2007). The impact of the post liberalization growth of LCCs on the tourism trends in Spain. Rivista di Politica Economica, 39–59.
2.ATAG. (2005). The economic & social benefits of air transport. Geneva: ATAG.
3.CNMC. (2014). E/CNMC/0002/14 El sector aeroportuario en España: situacion actual y recomendaciones de liberalizacion.
4.http://estadisticas.tourspain.es.
5.http://www.aena.es.
6.Kaczmarska, A. (2014). Wybrane czynniki rozwoju turystyki. In U. Zagóra-Jonszta (Ed.), Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, Studia Ekonomiczne No. 176 (201–215). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.
7.Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Kowalczyk, A. (2013). Relacje zachodzące między rozwojem transportu lotniczego a rozwojem turystyki. In R. Pawlusiński (Ed.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (61–72). Kraków: IGiGP UJ.
9.Kozak, M. W. (2009). Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Warszawa: Scholar.
10.Koźlak, A. (2008). Ekonomika transportu: Teoria i praktyka gospodarcza. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
11.Lareu, J. F. (1994). Turismo de masas y calidad de servicios. Edicion tercera ampliada. Palma de Mallorca: Gráficas Planisi.
12.Pender, L., & Sharpley, R. (Eds.). (2008). Zarządzanie turystyką. Warszawa: PWE.
13.Pietrzakowski, M. (2012). Rozwój współczesnego transportu lotniczego. Retrieved from http://m.infobus.pl/rozwoj-wspolczesnego-transportu-lotniczego.
14.Pijet-Migoń, E. (2012). Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego No. 25. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
15.Rey, B., Myro, R., & Galera, A. (2010). Effect of low-cost airlines on tourism in Spain. A dynamic panel data model. Journal of Air Transport Management, 30, 1–5.
16.UNWTO. (2000). Tourism Highlights 2000.
17.UNWTO. (2001). Tourism Highlights 2001.
18.UNWTO. (2002). Tourism Highlights 2002.
19.UNWTO. (2003). Tourism Highlights Edition 2003.
20.UNWTO. (2004). Tourism Highlights Edition 2004.
21.UNWTO. (2005). Tourism Highlights 2005 Edition.
22.UNWTO. (2006). Tourism Highlights 2006 Edition.
23.UNWTO. (2007). Tourism Highlights 2007 Edition.
24.UNWTO. (2008). Tourism Highlights 2008 Edition.
25.UNWTO. (2009). Tourism Highlights 2009 Edition.
26.UNWTO. (2010). Tourism Highlights 2010 Edition.
27.UNWTO. (2011). Tourism Highlights 2011 Edition.
28.UNWTO. (2012). Tourism Highlights 2012 Edition.
29.UNWTO. (2013). Tourism Highlights 2013 Edition.
30.UNWTO. (2014). Tourism Highlights 2014 Edition.
31.UNWTO. (2015). Tourism Highlights 2015 Edition.
32.UNWTO. (2016). Tourism Highlights 2016 Edition.
33.Wyrzykowski, J., & Marak, J. (Eds.). (2010). Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.