Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (2) 2017
Możliwości wykorzystania analizy sentymentu w procesach prosumenckich
(Possibilities of using sentiment analysis in prosumption processes)

Authors: Tomasz Turek
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Keywords: prosumption processes sentiment analysis Web 2.0
Year of publication:2017
Page range:10 (285-294)
Klasyfikacja JEL: L26 L86
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The development of the Web 2.0 Internet has caused a paradigm shift in the Commu­nication Network. Currently, content generated by customers is the source of an essential data for companies, which can in this way adapt the best for the needs offer. Automatic analysis of data and texts of a qualitative nature, is posibble thanks to sentiment analysis methods. The obtained results allow to optimize production, logistics, trade and promotion processes. As a result, cus­tomer reviews affect the final shape of the products and services. The aim of the article it is to present the basic possibilities of using sentiment analysis in prosumption processes. In the first part of the article the essence of sentiment analysis and its main methods are explained. In the next part of the study attention was put to the presumption's phenomenon on Web 2.0 Internet. The third part of the article points to the sources of data for analysis of sentiment in the presumption's processes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza techniczna, fandamentalna i sentymentu - trzy rodzaje analizy. Pobrano z: http://tradersarea.pl/ analiza-techniczna-fundamentalna-i-sentymentu-trzy-rodzaje-analizy (02.2017).
2.Bing Liu's Opinion Lexicon https://goo.gl/9rNgVy.
3.Budziewicz-Guźlecka, A. (2012). Management of Changes in Enterprises as a Form of Adapta¬tion to E-Economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Se¬rvice Management, 8, 207.
4.Dzieciątko, M. (2012). Text Mining a codzienna rzeczywistość. Pobrano z: www.sas.com (01.2017). Farhadloo, M„ Rolland, E. (2016). Fundamentals of Sentiment Analysis and Its Applications. W:
5.W. Pedrycz, S.M. Chen (red.), Sentiment Analysis and Ontology Engineering, Studies in Computational Intelligence 639. Switzerland: Springer International Publishing.
6.Goss, M., Głowacka, N. Wprowadzenie do analizy sentymentu. Pobrano z: goo.gl/plI3rnD (01.2017). Krzysztofek, K. (2014). Rozproszone społeczeństwo: od wielkich centrów wytwórczych do oso-bistych przemysłów. W: P. Siuda, T. Żaglewski (red.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
7.Liu, B. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining, Morgan & Claypool Publishers. Pobrano z: www.cs.uic.eduHiub/FBS/SentimentAnalysis-and-OpinionMining.pdf (O 1.2017).
8.Medhat, W., Hassan, A., Korashy, H. (2014). Sentiment analysis algorithms and applications:
9.A survey. Ain Shams Engineering Journal, 5 (4), 1093-1113. Pobrane z: www.science direct.com/science/article/pii/S209044 7914000550 (O 1.2017).
10.Python NLTK Text Classification. Pobrane z: goo.gl/SqDoxe (01.2017).
11.Siuda, P. (2012). Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie. Studia Socjologiczne, 4 (207).
12.Strzelecki, A. (2015). Prosumpcja treści w społecznościach wirtualnych. W: M. Pańkowska (red.), Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informa¬tycznych zarządzania (s. 164). Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach.
13.Toffler, A. (2006). Trzecia fala. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
14.Tomanek, K. (2014). Analiza sentymentu- metoda analizy danych jakościowych. Przykład zasto-sowania oraz ewaluacja słownika RID i metody klasyfikacji Bayesa w analizie danych ja-
15.kościowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, JO (2), 118-136. Pobrane z: www.przeglad socjologiijakosciowej.org (O 1.2017).
16.Wańczyk, K. (2016). Wskaźnik sentymentu rynku - czy warto jemu zaufać? Pobrane z: www.edu kacjagieldowa. pl/2016/02/wskaznik-sentymentu-rynku (02.2017).
17.Wybory 2015. Analiza Big Data w internecie alternatywą dla sondaży przedwyborczych. Pobrane z: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wybory-2015-analiza-big-data-w-internecie,214,0, 1931222.html (02.2017).
18.Ziora, L. (2016). The Sentiment Analysis as a Tool of Business Analytics in Contemporary Or-ganizations. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 281, 234-241.