Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Zarządzanie prywatnością w internecie - wybrane problemy metodologiczne

Autorzy: Malwina Popiołek
Uniwersytet Jagielloński WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy

Jędrzej Wieczorkowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych
Słowa kluczowe: prywatność cyberbezpieczeństwo technologie informacyjno-komunikacyjne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (231-239)
Klasyfikacja JEL: B40 B49 D83 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę uchwycenia i opisania najważniejszych problemów metodologicznych związanych z badaniem zarządzania prywatnością w internecie. Ukazano różnorodność teoretycznych kontekstów zagadnienia prywatności online, a także możliwe podej­ścia badawcze w różnych naukach: informatyce i naukach technicznych, prawnych, społecznych. Pokazano możliwe sposoby pozyskiwania danych (metody ilościowe i jakościowe), a także ro­dzaje badań z podziałem ze względu na cel - eksploracja, opis, wyjaśnienie. Przedstawiono także nowe metody badania prywatności, np. netnografię.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie, E (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Czopek, J. (2016). Bezpieczeństwo i ochrona prywatności młodzieży w internecie w kontekście edukacji medialnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 12, 67-74.
2.Denzin, N. (2006). Sociological Methods: A Sourcebook. Aldine Transaction.
3.Dopierała, R. (2013). Prywatność w perspektywie zmiany społecznej. Kraków: Zakład Wydawni¬czy Nomos.
4.Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Giermak, M., Popiołek, M. (2014). Media społecznościowe a prawo do informacji publicznej.
6.W: W. Opioła, M. Popiołek (red.), Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji poli¬tycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
7.Jemielniak, D. (2013). Netnografia czyli etnografia wirtualna. Prakseologia, 152, 97-116. Klimek, M. (2015). Bezpieczeństwo teleinformatyczne i bezpieczeństwo informacji w przedsię¬biorstwach budownictwa inżynieryjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo¬Humanistycznego w Siedlcach, 105, 95-102.
8.Kołodziejczyk, Ł. (2014). Prywatność w internecie. Warszawa: Wydawnictwo SPE.
9.Kozintes, R.V. (2012). Netnograjia. Badania etnograficzne online. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Kuczyński, G. (2009). Ochrona prywatności w internecie. Marketing w Praktyce, 3, 30-32. Lakomy, M. (2013). Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw - przyczynek do typologii. E-politikon, 6, 100-141.
11.Malko, J., Lis, R. (2016). Cyberbezpieczeństwo systemów zabezpieczeń i sterowania. Przegląd Elektrotechniczny, 1, 182-185.
12.Mazurek, P, Zając, J., Rakocy, K. (2007). Między inwigilacją a uwiedzeniem: Użytkownicy internetu wobec praktyk gromadzenia i przetwarzania danych. Studia Socjologiczne, 3 (186).
13.Nissenbaum, H. (2004). Privacy as Contextual Integrity. Washington Law Review, 79, 101-139. Papińska-Kacperek, J., Polańska, K. (2016). Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecz-nościowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 93-102.
14.Polańska, K., Wassilew, A. (2015). Analizy big data w serwisach społecznościowych.
15.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4 (2), 117-128.
16.Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants: Do They Really Thiuk Differently? On the Horizon, 9 (6), 1-6.
17.Pryciak, M. (2010). Prawo do prywatności. Studia ErasmianaWratislaviensia, 4.
18.Raport z badań na zlecenie GIODO: Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież. Pobrano z: http://www.giodo.gov.pl/ 1520124/id_art/6914/j/pl.
19.Sanecka, E. (2014). Samoujawnianie online. Przegląd teorii i wyników wcześniejszych badań.
20.W: K. Tucholska, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Człowiek zalogowany. Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
21.Sienkiewicz, P. (2016). Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyj¬nego. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 311-319.
22.Silverman, D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Surma, J. (2013). The Privacy Problem in Big Data Applications: An Empirical Study on Face¬book. ASE/IEEE International Conference on Social Computing.
24.Świeboda, H. (2013). Problem prywatności w społeczeństwie informacyjnym. Zeszyty Naukowe
25.Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, I 0512, 93-106.
26.Warren, S.D., Brandeis, L.D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, 5 (5). Westin, A (1967). Privacy and freedom. New York: Athenaeum.
27.Westin, A (1996). Privacy in the Workplace: How Well Does American Law Reflect American Values? Chicago-Kent Law Review, 72 (271), 271-283.
28.Wieczorkowski, J., Pawełoszek, I. (2016). Big data privacy concerns in the light of survey results.
29.IADIS International Journal on WWW/Internet, 14 (1), 70-85. Pobrano z: http://www.iadis portal.org/ijwi/papers/2016141106.pdf.