Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 867 PZFiM nr 40
Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
(The Internationalization of University Communications in the Virtual Space)

Authors: Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: website internet communication university internationalization
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (171-182)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Higher education institutions are organizations, which are liable at present to processes of the internationalization. Definition of features that characterize universities internationalization process requires the formulation of a number of detailed criteria of measurement. One of these measurements is the internationalization of communication, which can be viewed through the prism of the websites of the universities. The objective of the paper is to show principles of formulating websites as effective means of communication with the international environment and evaluation of the availability of websites of Polish universities in foreign languages. The paper is based on literature sources, statistical information and websites of economic universities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2010.
2.Frankowski P., Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
3.Gregor B., Gotwald B., Komunikacja marketingowa w szkołach wyższych – między e-marketingiem a marketingiem wartości, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 3.
4.http://pl-pl.lionbridge.com
5.Internet world users by language, www.internetworldstats.com/stats7.htm.
6.Knight J, Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade in Services (GATS) for Cross-border Education, A report prepared for the Commonwealth of Learning and UNESCO, COL/UNESCO, France 2006.
7.Kuczamer-Kłopotowska S., Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
8.Mały Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014.
9.Stryczyński J., Żukowska J., Ekspansja w cyberprzestrzeni, „Poland Go Global Magazine” 2013, nr 2.
10.Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014
11.Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
12.Wächter B., Internationalisation at home – the context, w: Internationalisation at home: a position paper, European Association for International Education (EAIE), Amsterdam 2000.
13.Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa: modele, struktury, formy przekazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
14.www. perspektywy.pl