Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej

Autorzy: Anna Rogala
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: zachowania informacyjne konsumentów komunikacja marketingowa społeczeństwo informacyjne nowe media
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (229-239)
Klasyfikacja JEL: D12 D83 D85 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zachowań informacyjnych współczesnych konsumentów oraz wynikające z tego implikacje dla działań organizacji w zakresie komunikacji marketingowej. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w formie ustrukturowanych wywiadów bezpośrednich na temat aktywności informacyjnej i komunikacyjnej konsumentów na rynku żywności. Przeprowadzone analizy umożliwiły opracowanie typologii zachowań informacyjnych konsumentów. Sformułowano również wytyczne dotyczące zarządzania komunikacją marketingową we współczesnych realiach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorowska, H. (2013). Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
2.Cisek, S. (2017). Zachowania informacyjne – wybrane aspekty. W: Biblioteki naukowe: oczekiwania naukowców a oferta bibliotek. Biuletyn EBIB, 3 (173), 1‒11.
3.Ford, N. (2015). Introduction to information behaviour. Londyn: Facet Publishing.
4.Gajos, M. (2010). Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji. Roczniki Geomatyki, VIII (41/5), 63‒71.
5.Godbold, N. (7.06.2017). Beyond information seeking: towards a general model of information behaviour. Information Research, 11 (4). Pobrano z: http://InformationR.net/ir/11-4/paper269.html.
6.Jasiewicz, J. (2011). Zachowania informacyjne młodzieży a elementy edukacji informacyjnej w Polsce. Przegląd Biblioteczny, 79 (3), 356‒376.
7.Kamińska-Czubała, B. (2013). Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia Y. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
8.Kitchen, P.J., Proctor, T. (2015). Marketing communications in a post-modern world. Journal of business strategy, 36 (5), 34‒42. DOI: 10.1108/JBS-06-2014-0070.
9.Kozłowska, A. (1999). Potrzeba informacyjna a sytuacja problemowa użytkownika systemu wyszukiwawczego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 9, 129‒138.
10.Nestorowicz, R. (2017). Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
11.Próchnicka, M. (2007). Information literacy jako nowa sztuka wyzwolona. W: J. Dzieniakowska (red.), Książka, biblioteka i informacja. Między podziałami i wspólnotą (s. 435–436). Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
12.Rogala, A. (2015). Role i aktywności konsumentów w społeczeństwie sieciowym w ramach komunikacji marketingowej na rynku żywności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 414, 61‒73.
13.Rogala, A. (2017). Komunikacja marketingowa w społeczeństwie sieci – ewolucja czy rewolucja? W: Przedsiębiorczość i zarządzanie. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, w druku.
14.Shapiro, J.J., Huges, S.K. (1996). Information literacy as liberal art. Educom Review, 31 (2), 1–6.
15.Shoemaker, P., Vos, T. (2009). Gatekeeping theory. Nowy Jork: Routledge.
16.Szpunar, M. (2012). Nowe – stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
17.Szpunar, M. (2013). Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego. W: I.S. Fiut (red.), Idee i myśliciele (s. 52‒61). Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.
18.Wilson, T.D. (10.06.2017). Human Information Behavior. Informing Science, 3 (2), 49‒55. Pobrano z: http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf.