Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.4-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2015
Transgraniczne sieci powiązań Polski, Białorusi i Ukrainy na przykładzie programu współpracy transgranicznej PL-BY-UA 2007–2013

Autorzy: Dawid Błaszczak
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna kapitał społeczny program współpracy transgranicznej PL-BY-UA 2007–2013
Rok wydania:2015
Liczba stron:22 (43-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza charakteru powiązań i pozycji aktorów uczestniczących w Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007–2013. Elementem analizy jest charakterystyka sieci współpracy na podstawie takich wskaźników jak: centralność i gęstość sieci, stopień węzła, siła powiązań, ilość i położenie punktów przecięcia, mostów i brokerów sieci. Zaproponowana w artykule analiza ma dać odpowiedź na pytania: Jaki jest udział instytucji publicznych i niepublicznych, państw i miast w PWT? Jaki jest kształt sieci: scentralizowany czy złożony z mikrosieci i niepołączonych komponentów? Czy sieć współpracy ma charakter zrównoważony, czy jest zdominowana przez określonych aktorów? W jakim stopniu i w jakim zakresie podmioty uczestniczące w sieci powiązań wykorzystują, kreują i pomnażają swój kapitał społeczny, rozumiany w kategorii partycypacji w sieci, dostępu do innych podmiotów i zasobów sieci?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk M. 2013, Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Wydawnictwo KUL, Lublin.
2.Babiński G. 2001, Lokalność – pogranicza – globalizacja. Refleksje nad kierunkami badań nad współczesnymi problemami pogranicz narodowych i kulturowych, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje i wyzwania, red. J. Leszkowicz-Baczyński, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2001.
3.Bauman Z. 2007, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
4.Bendyk E. 2004, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
5.Bojar H., Wojakowski D. 2008, Wprowadzenie. Socjologia pogranicza. W poszukiwaniu nowych horyzontów, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. 14: Polskie granice i pogranicza. Nowe problemy i interpretacje, s. 5–16.
6.Bourdieu P., Wacquant L.J.D. 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
7.Castells M. 2013, Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8.Gil A. 2010, W cieniu przeszłości. Stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin.
9.Granovetter M. 1973, The Strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology”, No. 78, s. 1360–1380.
10.Kacewicz M. 2013, Przeciąganie Ukrainy, „Newsweek”, nr 42.
11.Kacewicz M., Wilczak D. 2009, Co dziś zostało z Majdanu. Rozmowa z prof. Jarosławem Hrycakiem, „Newsweek”, nr 49.
12.Kowalczuk K. (oprac.) 2013a, Pojednanie polsko-ukraińskie. Raport z badań nr 101/2013, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa, www.cbos.pl/SPISKOM.PL/2013/K_101.13.PDF (5.08.2015).
13.Kowalczuk K. (oprac.) 2013b, O sytuacji na Ukrainie i polskiej pomocy dla wschodniego sąsiada. Raport z badań nr 22/2013, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa, www.cbos.pl/SPISKOM.PL/2015/K_022_15.PDF (5.08.2015).
14.Kurcz Z. 2009, O transgraniczu i transgraniczności, w: Polskie transgraniczna, red. Z. Kurcz, A. Sakson, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 9–9.
15.Kurcz Z. 2012, Powrót pograniczy. Entuzjazm, normalność, problemy, w: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, red. K. Frysztacki, P. Sztompka, Polska Akademia Nauk, Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa.
16.Lin N. 2001, Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge.
17.Omyja-Rudzka M. (oprac.) 2014, Stosunki polsko-ukraińskie w opinii Polaków. Raport z badań nr 95/2014, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa, www.cbos.pl/SPISKOM.PL/2014/K_095_14.PDF (5.08.2015).
18.Poczobut A. 2013, System Białoruś, Wydawnictwo Helikon, Gliwice.
19.Radziwinowicz W., Wierzcie w Ukrainę, rozmowa z Julią Tymoszenko, „Gazeta Wyborcza” 15.09.2005.
20.Roguska B. (oprac.) 2014, Ukraina między Rosją a Unią Europejską. Raport z badań nr 8/2014, Centrum Badań Opinii Społecznej Warszawa, www.cbos.pl/SPISKOM.PL/2014/K_008_14.PDF (5.08.2015).
21.Siemakowicz G. 2012, Sąsiedztwo zobowiązuje. Rozmowa z konsulem Republiki Białorusi Aleksandrem Łozickim, „Gościniec Bialski. Czasopismo samorządu powiatu bialskiego”, nr 10.
22.Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013. Raport z badań, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
23.Urry J. 2005, „Społeczeństwa” i wymiar globalny, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 697–707.
24.Wilczak J. 2012a, Gdzie opozycji sześć…, „Polityka”, nr 38, s. 52–53.
25.Wilczak J. 2012b, Bliżej Libii, „Polityka”, nr 7, s. 57.
26.Wojciechowski M. 2005, Rewolucja nie przepadła, rozmowa z prof. M. Popowyczem, „Gazeta Wyborcza” 10–11.09.2005.