Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2/2016
Innowacyjność w organizacjach sektora samorządowego

Autorzy: Arkadiusz Tuziak
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: innowacyjność postawa biurokracja instytucje administracji samorządowej
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (63-73)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie innowacyjności w organizacjach sektora samorządowego. W części wstępnej scharakteryzowano ogólne społeczne prawidłowości dotyczące innowacyjności w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji typu biurokratycznego. W części zasadniczej skupiono się na ukazaniu zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych uwarunkowań innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego. Empiryczną egzemplifikacją przedmiotowej problematyki innowacyjności administracji samorządowej są wyniki badań socjologicznych z terenu województwa podkarpackiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andreski, S. (1992). Maxa Webera olśnienia i pomyłki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Maillat, D., Kebir, L. (1999). „Learning region” et systemes territoriaux de production. Revue d’Economie Regionale et Urbaine, 3, 429–448.
3.Makarczyk, W. (1971). Przyswajanie innowacji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, PAN.
4.Marciniak, S. (1998). Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
5.Merton, R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
6.Nowak S. (1973). Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, W: S. Nowak (red.), Teorie postaw (s. 17–88). Warszawa: PWN.
7.Okoń-Horodyńska, E. (2003). Instytucjonalne struktury na rzecz innowacyjności w Polsce, Studia Ekonomiczne, 28, Innowacyjność a rozwój gospodarczy Polski: siły motoryczne i bariery, 45–65.
8.Ritzer, G. (2004). Klasyczna teoria socjologiczna. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
9.Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
10.Tuziak, A. (2006). Administracja publiczna w tworzeniu środowiska proinnowacyjnego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3 (674), 42–49.
11.Tuziak, A., Tuziak B., Bobrecka-Jamro, D., Jastrzębska, W. (2006). Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
12.Tuziak, A. (2013). Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
13.Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.