Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 1/2015
Everyday Life of Intellectually Disabled Women. A Special Educator’s Perspective

Autorzy: Irena Ramik-Mażewska
University of Szczecin
Słowa kluczowe: everyday life     woman     disability
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (59-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The contemporary educational research methodology can boast of following the trends aimed at changing paradigms so as to create new research orientations. Traditionally, special education concentrates on researching the methods of influencing the disabled as individuals. Yet, at present, the recognition of philosophical, ethical and biological groundings of special education in the context of globalization seems a more tangible approach. Neither is disability a social taboo, nor its discussion can any longerignore such topics as the quality of education for the disabled or the quality of their lives. This provides researchers with a broader cognitive perspective as regards the point of view of people with disabilities. One such point of view is everyday life.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chodkowska, M. 1993. Kobieta niepełnosprawna. Socjologiczne problemy postaw. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
2.Connel, R.W. 1987. Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge, The Polity Press in association with B. Blackwell.
3.Ferrarotti, F. 1986. La storia e il quotidiano. Bari, Laterza.
4.Goffman, E. 1963. Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings. New York, The Free Press.
5.Goodman, N. 1992. Wstęp do socjologii. Poznań, Zysk i S-ka.
6.Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. 2000. Kraków–Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.
7.Kopciewicz, L. 2003. Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
8.Kostrzewski, J. 1997. Ewolucja poglądów AAMR dotyczących niedorozwoju umysłowego od Ricka Hebera (1959) do Ruth Luckasson i in. (1992). Roczniki Pedagogiki Specjalnej 8.
9.Kumaniecka-Wisniewska, A. 2006. Kim jestem. Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
10.Lemert C., Branaman A. 1997 (eds.) The Goffman Reader. Oxford, Blackwell Publishing.
11.Mandal, E. 2004. Podmiotowe i intrapersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
12.Marszałek, L. 2006. Niepełnosprawność, kobiecość, rodzina. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
13.Miluska, J. 1996. Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
14.Nowak, A. 2012. Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
15.Ramik-Mażewska, I. 2011. Jakość życia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Analiza porównawcza. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Rawls, A.W. 2002. Etnomethodology`s Program. Working Out Durkheim’s Aphorism. Boston, Lanham, Rowman & Littlefield.
17.Renzetti, C., Curran, M. 2008. Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Sztompka, P., Bogunia-Borowska, M. 2008. Socjologia codzienności. Kraków, Znak.
19.Szumski, G. 2006. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Wapiennik, E., Piotrowicz, R. 2002. Niepełnosprawny–pełnosprawny obywatel Europy. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
21.Willems, H. 2001. Goffman, Erving (1922–1982). In: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Ed. N.J. Smelser, P. Baltes. The Hauge, Elsevier.
22.Wojnar, A. 2008. Socjologia codzienności, Alma Mater 10.
23.Wołowicz-Ruszkowska, A. 2013. Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa, Wydawnictwo APS.
24.Wyczesany, J. 1998. Oligofrenopedagogika. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
25.Żuraw, H. 2008. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.