Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.3-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3/2017
Chabolismo, czyli o biednym obliczu osadnictwa Cyganów i Romów w wielokulturowej Hiszpanii

Autorzy: Maja Biernacka
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: Romowie Hiszpania bliższy obcy dalszy obcy nomadyzm imigracja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (109-116)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu osadnictwa ludności cygańskiej i romskiej w Hiszpanii. Pierwszym celem jest analiza specyficznego, hiszpańskiego sposobu użycia terminów „Cygan” i „Rom”, który jest odmienny od polskiego uzusu językowego, a następnie ich adaptacja na użytek bardziej abstrakcyjnych, stosowanych w socjologii kategorii: bliższego obcego vs dalszego obcego. Rozróżnienie, o którym mowa, nie ma jedynie charakteru lingwistycznego. Znajduje ono przełożenie na zróżnicowanie etniczne i kulturowe, jak również problematykę integracji tychże mniejszości w społeczeństwie hiszpańskim. Drugim celem jest ukazanie specyficznego rysu obozowisk, zwanych chabolas w odniesieniu do dwóch zjawisk: nomadyzmu ludności romskiej oraz imigracji, która przyczynia się do tego, że problem staje się odbiciem wielokulturowego charakteru dzisiejszej Hiszpanii. Trzecim jest prezentacja działań organu odpowiedzialnego za politykę społeczną dotyczącą tej ludności, z akcentem na problem mieszkalnictwa, a także wskazanie rozbieżności między celami tej polityki a partykularyzmem roszczeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biernacka, M. (2011). Imigracyjny charakter społeczeństwa hiszpańskiego. Studia Socjologiczne, 202 (3), 161–191.
2.Corraliza, J.A., Aragonés Tapia, J.I. (1992). Satisfacción residential en ámbitos de infravivienda. Psicothema, 4 (2), 329–341.
3.FSG. (2007). Mapa sobre vivienda y comunidad gitana. Pobrano z: http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda/ (27.10.2016).
4.FSG. (2016). Programa Gitanos Inmigrantes Procedentes del Este. Fundación Secretariado Gitano. Pobrano z: https://www.gitanos.org/andalucia/programas/85375.html.es (29.10.2016).
5.Gago-Cortés, C., Novo-Corti, I. (2015). Políticas inclusivas de vivienda a través de la actuación municipal en la erradicación del chabolismo: El realojo del poblado de Culleredo (Galicia, España). Gestión y política pública, 24 (1), 131–167.
6.Gutiérrez Álvarez, E. (2011). Avilés, por una convivencia intercultural: Proceso y resultados del Plan de Erradicación del chabolismo e integración social de los gitanos en Avilés 1989–2011. Habitat y sociedad, 3, 133–150.
7.Jałowiecki, B., Łukowski, W. (red.). (2007). Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Scholar.
8.Lago Ávila, M.J. (2014). El otro Madrid: el chabolismo que no cesa. Actuación autonómica en políticas de realojamiento e integración social 1997-2010. Estudios geográfcos, 75 (276), 219–260.
9.Lago Ávila, M.J. (1999). Marginalidad residential y exclusión social: El problema del Chabolismo gitano. W: J.F. Tezanos Tortajada (ed.), Tendencias en desigualdad y exclusión social: Tercer Foro sobre Tendencias Sociales (683–712). Madrid: Fundación Sistema.
10.Sugranyes, A. (2011). Chabolismo indignante: el hábitat de los que sobran. Habitat y sociedad, 3, 27–49.
11.Torres Gutiérrez, F.J. (2011). El territorio del los desheredados: Asentamientos chabolistas y experiencias recientes de erradicación en Sevilla. Habitat y sociedad, 3, 67–90.
12.Urdiales Viedma, M.E. (2003). Las cuevas-vivienda en Andalucía: de infravivienda a vivienda de futuro. Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 7 (146), b.n.s.