Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.3-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2015
Od upartyjnienia do „ulokalnienia”? Przypadek zachodniopomorskich powiatów grodzkich w wyborach 2014 roku

Autorzy: Maciej Drzonek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: partie polityczne lokalna scena polityczna komitety lokalne rywalizacja polityczna powiat grodzki
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (77-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule porównano wyniki rywalizacji wyborczej (w latach 2010 i 2014) w trzech powiatach grodzkich Pomorza Zachodniego – koszalińskim, szczecińskim i świnoujskim – oraz ich implikacje na strukturę lokalnych scen politycznych. Przede wszystkim zwrócono uwagę na rezultaty osiągane przez komitety parlamentarne ugrupowań politycznych oraz komitety lokalne. Analiza pokazała, że w przypadku Koszalina i Szczecina odnotowano zmniejszenie poziomu upartyjnienia ich scen politycznych. Wskazano na trzy zasadnicze czynniki determinujące strukturę lokalnych scen politycznych: efektywność lokalnych oddziałów partii ogólnopolskich, możliwość dokonania reelekcji przez prezydenta miasta oraz potencjał polityczny opozycji względem ugrupowania rządzącego w mieście.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski A. 2012, Partie polityczne w rywalizacji o władzę w województwach i wielkich miastach, w: Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu, red. D. Karnowska, J. Nocoń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 207–217.
2.Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A. 2011, Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Wydawnictwo UJ, Kraków.
3.Chrobak P. 2010, Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–2006 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski” nr 1.
4.Drzonek M. 2013, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Dante, Kraków.
5.Flis J. 2014, Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu, Wydawnictwo UJ, Kraków.
6.Gołdyka L. 2013, Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
7.Hryniewicz J.T. 1995, Miejski system polityczny – procesy stabilizacji i destabilizacji, „Przegląd Socjologiczny”, s. 142–143.
8.Kostka W. 2008, Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
9.Kowalczyk K., Tomczak Ł. 2008, Wybory samorządowe w Szczecinie, Zapol, Szczecin.
10.Kurczewski J. 2004a, Przedmowa, w: J. Śmigielska, Teatr władzy lokalnej, Trio, Warszawa, s. 19–20.
11.Kurczewski J. 2004b, Udział organizacji pozarządowych we władzy samorządowej, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 215–216.
12.Lokalne wzory kultury politycznej 2007, red. J. Kurczewski, Trio, Warszawa.
13.Matyja R. 2013, Rywalizacja polityczna w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zrządzania w Rzeszowie, Kraków–Rzeszów.
14.Narojek W. 1967, System władzy w mieście. Studium monograficzne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
15.Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego 2008, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
16.Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność 2004, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
17.Pokładecki J. 2009, Wybory samorządowe jako demokratyczna procedura wyłaniania lokalnych elit władzy w Polsce, w: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, red. W. Sługocki, Elipsa, Warszawa, s. 176.
18.Powiatowa elita polityczna: rekrutacja, struktura, działanie 2006, red. J. Wasilewski, ISP PAN, Warszawa.
19.Raciborski J. 2008, Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
20.„Rocznik Demograficzny” 2014, GUS, Warszawa.
21.Tarkowski J. 1994, Socjologia świata polityki, t. 1: Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, ISP PAN, Warszawa.
22.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 113 z późn, zm.
23.Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim 2007, red. M. Drzonek, Print Group, Szczecin.