Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.4-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2017
Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej

Autorzy: Janusz Mariański
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: integracja europejska Kościół katolicki wobec integracji europejskiej stosunek Polaków do członkostwa w Unii Europejskiej nadzieje i obawy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:17 (19-35)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu autor zwraca uwagę na trzy kwestie związane z integracją Polski z Unią Europejską: stanowisko Kościoła katolickiego, stosunek Polaków do integracji oraz jej społeczne i religijne konsekwencje dla naszego kraju. Przeprowadzone analizy socjologiczne ukażą – przynajmniej w przybliżeniu – postawy Polaków wobec integracji europejskiej, przewidywane skutki, a także niektóre obawy z tym związane. Integracja europejska dała Polakom, zwłaszcza młodym, wiele szans, ale przyniosła też nowe zagrożenia i wyzwania, niespotykane przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badora, B. (2014). Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne. W: M. Grabowska, J. Kalka (red.), Młodzież 2013 (s. 62–86). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
2.Badora, B., Herrmann, M. (2016). Młodzież o polityce, demokracji i gospodarce. W: M. Grabowska, M. Gwiazda (red.), Młodzież 2016 (s. 78–113). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
3.Beck, U. (2006). Zaczął się wyścig cywilizacji. Dziennik Polska – Europa – Świat, 28 grudnia, 26.
4.Boguszewski, R. (oprac.). (2010). Sześć lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Komunikat z Badań CBOS, 56.
5.Budzyńska, E. (2014). Młodzież europejska wobec aksjonormatywnych wyborów. Perspektywa międzygeneracyjna. W: D. Walczak-Duraj, J. Mariański (red.), Ład aksjonormatywny w okresie kryzysu (s. 67–84). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
6.Casanova, J. (2004). Religia, europejskie tożsamości świeckie i integracja europejska. Wokół Współczesności, 2, 52–74.
7.CBOS (2011a). Aktualne problemy i wydarzenia, nr 249. Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego).
8.CBOS (2011b). Aktualne problemy i wydarzenia, nr 259. Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego).
9.CBOS (2014a). Aktualne problemy i wydarzenia, nr 284. Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego).
10.CBOS (2014b). Aktualne problemy i wydarzenia, nr 285. Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego).
11.CBOS (2014c). Aktualne problemy i wydarzenia, nr 286. Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego).
12.Cybal-Michalska, A. (2004). Młodzież o Europie. Przyczynek do dyskusji nad orientacjami proeuropejskimi młodzieży. W: M. Piorunek (red.), Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biografcznych młodych okresu transformacji (s. 211–232). Poznań: Wydawnictwo „Rys”.
13.Fedyszak-Radziejowska, B. (2003). Zmiany społeczne i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jako zadanie i wyzwanie dla Kościoła katolickiego – opinie duchowieństwa parafalnego.
14.W: P. Mazurkiewicz (red.), Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej (s. 61–89). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
15.Gajos, L. (2006). Wartości religijne w środowisku wiejskim w kontekście wchodzenia do Unii Europejskiej. Analiza porównawcza mieszkańców wsi Podkarpacia i wsi zachodniej Ukrainy. W: J. Baniak (red.), Sekularyzacja jako wyzwanie dla religii i Kościoła. Mity czy rzeczywistość (s. 131–155). Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM – Wydział Teologiczny.
16.Gajos, L. (2007). Religijność mieszkańców podkarpackiej i zachodnioukraińskiej wsi w kontekście jednoczącej się Europy. Nadzieje i obawy związane z otwieraniem się wsi na nowe wartości. W: M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Religia i religijność w warunkach globalizacji (s. 324–346). Kraków: NOMOS.
17.Giddens, A. (2009). Europa w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Góra, M., Budnik, R. (red.). (2009). Jakie chrześcijaństwo dla Europy? Jaka Europa dla chrześcijaństwa? Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Gliwice: Wydawnictwo „Wokół nas”.
19.Grabowska, M. (2003). Przemiany polskiej religijności. W: P. Mazurkiewicz (red.), Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej (s. 90–118). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
20.Jan Paweł II (1990). Konstytucja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae. L’ Osservatore Romano, 1 (11), 5–9.
21.Jan Paweł II (1994). W czym oddaliliśmy się od Ewangelii? Koniec drugiego tysiąclecia wymaga rachunku sumienia. Wywiad udzielony Jasiowi Gawrońskiemu. L’ Osservatore Romano, 1 (159), 23–26.
22.Jan Paweł II (2002). Przyjmijcie orędzie Bożego Miłosierdzia. L’ Osservatore Romano, 9 (246), 33–34.
23.Jan Paweł II (2003a). Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa Ojca Świętego Jana Pawła II. L’ Osservatore Romano, 7–8 (255), 4–39.
24.Jan Paweł II (2003b). Przemówienie Ojca Świętego wygłoszone do rodaków na placu św. Piotra. L’ Osservatore Romano, 7–8 (255), 44–46.
25.Koseła, K. (2005). Religijność młodych Niemców i Polaków. W: K. Koseła, B. Jonda (red.), Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie (s. 249–284). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i Socjologii PAN.
26.Koseła, K. (2008). Pokolenia młodzieży polskiej w badaniach ilościowych – tropy i rozczarowania socjologa. W: K. Szafraniec (red.), Młodość i oświata za burtą. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS (s. 36–62). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
27.Kunz, T. (red.). (2002). Elementarz księdza Życińskiego dla biskupa i świeckiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
28.Libiszowska-Żółtkowska, M. (2004). Typy religijności w społeczeństwie polskim w początkach XXI w. – trwałość i zmiana. W: J. Baniak (red.), Katolicyzm polski w warunkach Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia, obawy i nadzieje (s. 85–94). Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM – Wydział Teologiczny.
29.Libiszowska-Żółtkowska, M. (2007). Wprowadzenie. W: M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie (s. 9–20). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
30.Łada, A. (2013). Barometr Polska–Niemcy 2013. Wizerunek Niemiec i Niemców w polskim społeczeństwie po dziesięciu latach wspólnego członkostwa w Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
31.Mach, B.W. (2003). Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
32.Małuszyńska, E., Gruchman, B. (red.). (2011). Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
33.Roguska, B. (oprac.). (2009). Bilans pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Komunikat z Badań CBOS, 64.
34.Roguska, B. (oprac.). (2014). 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Komunikat z Badań CBOS, 52.
35.Roguska, B. (oprac.). (2016). Polska w Unii Europejskiej. Komunikat z Badań CBOS, 31.
36.Roguska, B. (oprac.). (2017). Jakiej Unii chcą Polacy? Komunikat z Badań CBOS, 50.
37.Sołdra-Gwiżdż, T. (2008). Badania nad młodzieżą w socjologii Śląska Opolskiego. W: K. Szafraniec (red.), Młodość i oświata za burtą. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS (s. 172–186). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
38.Sztompka, P. (2017). Społeczeństwo dzieje się pomiędzy. Więź, 1, 94–104.
39.Ściegienny, J. (2003). Charakterystyka polskiego duchowieństwa. W: P. Mazurkiewicz (red.), Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej (s. 13–41). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
40.Tomasik, M., Zielińska, M. (2012). Polska w Unii Europejskiej. W: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie (s. 441–480). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
41.Trzebiatowska, M. (2010). Grace Davie wizja socjologii religii w Europie i na świecie. W: G. Davie, Socjologia religii (s. 9–17). Kraków: NOMOS.
42.Żukowski, T. (2009). Podsumowanie. W: T. Żukowski (red.), Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II (s. 271–286). Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II.