Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.4-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2017
O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej

Autorzy: Katarzyna Ornacka
Uniwersytet Jagielloński

Elżbieta Mirewska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Słowa kluczowe: umacnianie (empowerment) dzieci opieka hospicyjna personalistyczna praca socjalna koncepcja resilience dezintegracja pozytywna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:17 (37-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istotą pracy socjalnej jest troska o drugiego człowieka, jego dobro, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów. Charakter niesienia pomocy jest jednak uzależniony od przyjętej przez daną grupę społeczną perspektywy pomagania, a co za tym idzie – uruchomienia zintegrowanego systemu wraz z jego infrastrukturą, kadrą zawodową oraz kanonem uprawnień i przywilejów. W polu pracy socjalnej z dzieckiem terminalnie chorym coraz częściej wykorzystywane jest podejście umacniania (empowerment). Jego dopełnienie stanowią dwie koncepcje: resilience, ułatwiająca zrozumienie mechanizmów pozytywnej adaptacji małego pacjenta i jego opiekunów w obliczu choroby, oraz dezintegracji pozytywnej, nastawionej na usankcjonowanie uprawnień i przywilejów dla tej grupy społecznej (chory terminalnie pacjent i jego opiekunowie), która ze względu na swoją sytuację osobistą ma ograniczone możliwości doświadczania pełni życia. Wymienione podejścia mogą być przydatne w budowaniu relacji terapeutyczno-pomocowej z dzieckiem w opiece hospicyjnej. Niemniej jednak ich stosowanie w praktyce pracy socjalnej wymaga od profesjonalistów uważności oraz umiejętnego zaangażowania samego dziecka w proces zmiany ukierunkowanej na poprawę jakości życia jego i opiekunów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anczewska, M., Wciórka, J. (red.). (2007). Umacnianie – nadzieja czy uprzedzenia. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
2.Askheim, O.P. (2003). Empowerment as Guidance for Professional Social Work: an Act of Balancing on a Slack Rope. European Journal of Social Work, 3 (6), 229–240. DOI: 10.1080/1369145032000164546.
3.Bartlett, H.M. (2003). Working Defnition of Social Work Practice. Research on Social Work Practice, 3 (13), 267–270. DOI: 10.1177/1049731503013003002.
4.Bilicki, T. (2000). Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
5.Ciczkowska-Giedziun, M. (2011). Praca socjalna z rodziną oparta na zasobach. Dysfunkcje rodziny. Roczniki Socjologii Rodziny, 21, 213–228.
6.Compton, B., Galaway, B., Cournoyer, B. (2005). Social Work Processes. Belmont, California: Brooks/Cole Thomson Learning.
7.Dangel, T. (2006). Opieka paliatywna w onkologii dziecięcej. W: T. Dangel (red.), Opieka paliatywna nad dziećmi (s. 48–56). Warszawa: Fundacja Warszawskie Hospicjum.
8.DuBois, B., Krogsrud Miley, K. (1999). Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił. T. 1 i 2. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
9.Frieske, K. (2012). Socjologia demaskatorska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
10.Frysztacki, K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
11.Galarowicz, J. (2000). Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii flozofcznej Karola Wojtyły. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
12.Gawęcka, M. (2004). Koncepcja empowerment jako alternatywny paradygmat pracy socjalnej. W: J. Brągiel, P. Sikora (red.), Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina, multikulturowość, edukacja (s. 179–186). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
13.Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14.Gordon, T. (1999). Pacjent jako partner. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
15.Gulczyńska, A. (2014). Koncepcja upełnomocnienia (empowerment) młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych. W: A. Gulczyńska, M. Granosik (red.), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne (s. 161–171). Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
16.Holliday, M. (2006). Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
17.International Federation of Social Workers (2014). Global Defnition of Social Work. Pobrano z: http://ifsw.org/get-involved/global-defnition-of-social-work/ (12.12.2017).
18.Johner, R. (2006). Dual Relationship Legitimization and Client Self-Determination. Journal of Social Work Values and Ethics, 3 (1), 1–7.
19.Juul, J. (2011a). Twoja kompetentna rodzina. Podkowa Leśna: MiND Dariusz Syska.
20.Juul, J. (2011b). Twoje kompetentne dziecko. Podkowa Leśna: MiND Dariusz Syska.
21.Kaszyński, H. (2013). Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
22.Kaszyński, H., Ornacka, K. (2016). Antropologiczny zwrot w pracy socjalnej. W: M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji (s. 75–92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
23.Korczak, J. (2002). Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
24.Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
25.Krzyszkowski, J. (2011). Analiza doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i polityki społecznej. W: B. Skrzypczak (red.), Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy. Konteksty. Uwarunkowania (s. 16–35). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.
26.Maluccio, A. (1979). The Influence of the Agency Environment on Clinical Practice. The Journal of Sociology & Social Welfare, 6 (6), Article 2. Pobrano z: http://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol6/iss6/2 (15.12.2017).
27.Marynowicz-Hetka, E. (2007). Pedagogika społeczna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Miś, L., Mirewska, E. (2014). Rola pracownika socjalnego w systemie służby zdrowia. Studia Sieradzana, 6A, 48–62.
29.Ornacka, K. (2013). Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
30.Ornacka, K., Mirewska, E. (w druku). Wokół dylematów etycznych profesjonalnego pomagania – kształtowanie relacji w pracy socjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.52
31.Ornacka, K., Żuraw, K. (2013). O umacnianiu dzieci w organizacjach pozarządowych – na przykładzie stowarzyszenia Parasol. W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego (s. 22–39). Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu.
32.Rappaport, J. (1985). The Power of Empowerment Language. Social Policy, 16 (2), 15–21.
33.Rogers, C. (2002). Cechy relacji wspomagającej. W: C. Rogers, O stawaniu się osobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
34.Ruba, M. (1993). Osoba a akt moralny. Maxa Schelera personalizm etyczny. W: M. Filipiak, M. Szulakiewicz (red.), Człowiek – drogi poszukiwań. Studia z antropologii i etyki (s. 81–91). Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
35.Saleebey, D. (red.). (1992). The Strengths Perspective in Social Work Practice. New York: Longman.
36.Seikkula, J. (2017). W stronę dialogu: psychoterapia czy sposób życia? Pobrano z: http://otwartydialog.pl/artykuly/jaakko-seikkula-w-strone-dialogu-psychoterapia-czy-sposob-zycia/ (25.06.2017).
37.Seikkula, J., Trimble, D. (2005). Healing Elements of Therapeutic Conversation: Dialogue as an Embodiment of Love. Family Process, 44 (4), 461–475.
38.Shazer, S. de, Berg, I.K., Lipchik, E., Nunnally, E., Molnar, A., Gingerich, W., Weiner-Davis, M. (1986). Brief Therapy: Focused Solution Development. Family Process, 2 (25), 207–221. DOI: 10.1111/j.1545-5300.1986.00207.x.
39.Sidor-Rządkowska, M. (red.). (2009). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
40.Starr, J. (2005). Coaching. Procesy, zasady, umiejętności. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
41.Stein, E. (1988). O zagadnieniu wczucia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
42.Szczepska-Pustkowska, M. (2011). Od flozofi dzieciństwa do dziecięcej flozofi życia. Casus władzy (i demokracji). Kraków: Wydawnictwo Impuls.
43.Szmagalski, J. (1996). Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
44.Trawkowska, D. (2013). Empowerment – idea, koncepcje i praktyka w pracy socjalnej. Empowerment – o polityce aktywnej integracji, 2, 37–54.
45.Wieczorek, L. (2013). Nie mów przepraszam. Nie mów kocham. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
46.Wojtyła, K. (1976). Osoba: podmiot i wspólnota. Roczniki Filozofczne KUL, 2 (24), 5–39.
47.Wódz, K., Kowalczyk, B. (2014). Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.