Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2018.40-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 40, 2018
Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874
(Legalization of children in the light of files at the Radomsko District Peace Court, from 1845 to 1874)

Authors: Piotr Szkutnik
Keywords: literacy Cracow 19th century human capital standard of living
Year of publication:2018
Page range:18 (197-214)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 379

Abstract

The article uses data contained in the records of the legitimization of children made in the District Court of the Radomsko District between 1845 and 1874. Using the statistical method, the analysis was based on sex, age, social and territorial origin, names and surnames of the children. Most of the children were born out of wedlock to parents from the lower social classes in the judicial district under study. They did not have first names that would stigmatize them and most often bore their mother’s maiden name. Almost all the cases of legitimization concerned male offspring, mostly mature men. Most often, parents wanted to prove that their son was an only son, which was associated with the desire to protect him from serving in the Russian army.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bandurka, Mieczysław. Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku. Łódź: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi, 1995.
2.Bardach, Juliusz, Monika Senkowska-Gluck, red. Historia państwa i prawa Polski. T. 3: Od rozbiorów do uwłaszczenia. Warszawa: PWN, 1981.
3.Caban, Wiesław. Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831– 1873. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2001.
4.Frączek, Lech. „Księgi metrykalne i metody ich wykorzystania w badaniach nad poznaniem historii społeczeństw XIX wieku na przykładzie parafii szczekocińskiej”. Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej 3 (2012): 19–31.
5.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
6.Kurowska, Hanna. „Struktura demograficzna gubińskiej rodziny w pierwszej połowie XIX wieku”. W: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. Cezary Kuklo, 429– 446. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
7.Mioduszewska, Anna. „Kondycja demograficzna rodziny parafian choroskich w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Uwagi wstępne”. W: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. Cezary Kuklo, 409–428. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
8.Prucnal, Dariusz. „Dzieci nieślubne w Lublinie w latach 1612–1638 (w świetle ksiąg chrztów parafii p.w. Michała Archanioła)”. W: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. Cezary Kuklo, 295–314. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
9.Rejman, Sabina. „Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 39 (2017): 253–281.
10.Rejman, Sabina. Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. Studium demograficzno-historyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
11.Ryguła, Ewa M. „Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 2: 7–33.
12.Szkutnik, Piotr. „Nieślubne dzieci w parafii Szadek w okresie Księstwa Warszawskiego”. Przegląd Nauk Historycznych 12 (2013), 2: 237–252.
13.Szkutnik, Piotr. „Owoce nieformalnych związków. Egzemplifikacje na podstawie akt stanu cywilnego parafii Szadek z początku XIX w.”. W: Miłość sprzedajna, red. Bożena Płonka-Syroka, Kaja Marchel, Andrzej Syroka, 193–203. Wrocław: Arboretum, 2014.
14.Teleszewska, Magdalena. „Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (2014), 1: 383–391.
15.Umińska-Tytoń, Elżbieta. „Imiona dzieci nieślubnych na tle obyczaju imienniczego w XIX wieku w Działoszynie”. Onomastica 61 (2017), 2: 193–217.
16.Zielińska, Agnieszka. Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.