Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Sposób recenzowania

Recenzowanie nadesłanych artykułów ma charakter dwustopniowy. Na pierwszym etapie artykuł podlega wstępnej ocenie redakcyjnej (kluczową rolę odgrywa ocena streszczenia artykułu), gdy uzyska pozytywną opinię przekazywany jest do dalszej recenzji. Recenzowanie artykułów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r., poz. 2154. Od 2017 roku członkowie komitetu redakcyjnego nie recenzują zakwalifikowanych tekstów.

Do oceny każdej publikacji naukowej jest powoływanych co najmniej 2 niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.

Recenzentowi nie ujawnia się autora lub autorów recenzowanej publikacji naukowej (double-blind review process). W szczególnej sytuacji dopuszcza się recenzowanie w systemie single-blind review process. Recenzent podpisuje wówczas deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia i związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Pisemna recenzja publikacji naukowej zawiera wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia publikacji do wydania albo jej odrzucenia.

W trakcie recenzji ocenie podlega, czy: tematyka pracy jest zgodna z profilem PDP; tytuł jest sformułowany jasno i dobrze oddaje treść pracy; praca nie była już wcześniej publikowana w całości lub w części; praca odzwierciedla aktualny stan wiedzy; literatura przedmiotu jest trafnie dobrana i wykorzystana; metoda, interpretacje i wnioski są poprawne; praca jest skonstruowana poprawnie; tekst jest klarowny i poprawny pod względem językowym; tekst mógłby być bez szkody skrócony; materiał poglądowy (wykresy itp.) jest trafnie dobrany i opracowany; przypisy są zredagowane poprawnie; streszczenie dobrze oddaje główne problemy pracy?

W sytuacji, w której artykuł otrzyma jedną negatywną recenzję, powoływany jest trzeci recenzent. Dwie negatywne recenzje kwalifikują artykuł do odrzucenia. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje redaktor czasopisma.

Listy nazwisk recenzentów, zgodnie z zaleceniem ministerialnym, są publikowane po ukazaniu się danego rocznika

karta recenzji docx

karta recenzji pdf