Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Profil

Na łamach Przeszłości Demograficznej Polski prezentowane są zagadnienia odnoszące się do populacji historycznych; w tym wybranych grup lub kategorii społeczno-zawodowych. W ujęciach mikro preferowane są badania oparte na indywidualnym materiale statystycznym o charakterze masowym, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki źródłowej. Periodyk jest otwarty na prace z pogranicza demografii historycznej i innych (sub)dyscyplin naukowych – np. paleodemografii, demografii formalnej, historii społecznej i gospodarczej, historii medycyny, geografii historycznej i geografii ludności, antropologii społecznej, statystyki i informatyki – o ile dają one możliwość bardziej pełnego i wielowymiarowego rozpatrywania procesów demograficznych w przeszłości. Zakres terytorialny zainteresowań PDP obejmuje przede wszystkim obszary dawnego i obecnego państwa polskiego, bez względu na ich aktualną, bądź byłą przynależność. Jednak czasopismo nie zamyka się na artykuły odnoszące się do innych terenów, zwłaszcza w tych wypadkach, gdy przedstawiają one stosowny materiał porównawczy, bądź dają narzędzia metodologiczne możliwe do zastosowania w badaniach rodzimych.

Szereg informacji o czasopiśmie, a przede wszystkim o polskich badaniach historycznych poświęconych różnym aspektom demograficznym (ok. 5 tys. publikacji) znajdą Państwo w wydawnictwie zredagowanym przez Cezarego Kuklo i Piotra Guzowskiego.

Struktury demograficzne

Przeszłość Demograficzna Polski wydawana jest w ramach otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access). Artykuły publikowane są na zasadach wolnej i otwartej licencji Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA). Publikowanie artykułów w PDP jest całkowicie darmowe. 

Dążąc stale do podnoszenia jakości czasopisma, a także mając na uwadze zwiększenie jakości nadsyłanych tekstów, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej czasopisma Komitet Redakcyjny postanowił od 2017 roku wydawać Przeszłość Demograficzną Polski w formie rocznika. 

Czasopismo jest rocznikiem indeksowanym w bazach: Scopus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), CROSSREF, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ICI (Index Copernicus International), BazHum i POL-index. Czasopismo posiada cytowania w bazie SCOPUS. Zgodnie z aktualną listą czasopism punktowanych MNiSW za publikację naukową w Przeszłości Demograficznej Polski przysługuje 70 punktów.

Przeszłość Demograficzna Polski jest czasopismem naukowym od samego początku swego istnienia związanym z Sekcją Demografii Historycznej. Zespół prowadził swoją działalność w ramach Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Periodyk wydawany jest od 1967 roku. Pierwszym redaktorem czasopisma był Adam Szczypiorski, następnie funkcję tą pełnili Stanisław Borowski, Egon Vielrose, Irena Gieysztorowa, Julian Karol Janczak i Marek Górny. Obecnie redaktorem jest Dariusz Chojecki.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).