Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Etyka wydawnicza

Poniżej znajdują się informacje na temat etyki wydawniczej stosowanej przez Redakcję czasopisma Przeszłość Demograficzna Polski. Wszystkie zapisy oparte zostały na zaleceniach Committee on Publication Ethics (COPE).

Etyka a autorzy

Wszystkie artykuły nadesłane do PDP muszą być samodzielnymi, oryginalnymi dziełami autorów. Nadsyłane prace sprawdzane są przy użyciu programu Antyplagiat. Autor powinien poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji oraz o wszystkich podmiotach, które brały czynny udział w jej tworzeniu. W przypadku wykrycia przez autorów ewentualnych błędów są oni zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia ich do redakcji.

Zdublowana publikacja

Prace, które zostały opublikowane na łamach innych czasopism lub książek, a także złożone w innych redakcjach nie będą rozważane do publikacji na łamach PDP. W sytuacji, w której na którymś z etapów prac redakcyjnych zajdzie podejrzenie, że praca została opublikowana lub złożona do publikacji Redakcja PDP będzie dokładnie badać sprawę, a zakres jej postępowania będzie zgodny z zaleceniami COPE.

Plagiat

Redakcja PDP potępia wszelkie przejawy plagiatu. Wszystkie dane i publikacje wykorzystane w trakcie powstawania pracy powinny zostać wskazane przez autorów. W przypadku podejrzenia o plagiat sprawa zostanie dokładnie zbadana. Zostaną zastosowane odpowiednie ścieżki postępowania. Dokładnej ocenie podlegać będzie stopień plagiatu. W zależności od jego stopnia wdrożone zostanie odpowiednie postępowanie. Redakcja zastrzega, że w przypadku rozpoznania ewidentnego plagiatu praca zostanie nie tylko odrzucona, ale informowani będą o sytuacji również przełożeni autora.  

Sfabrykowanie danych

Redakcja PDP stoi na staży rzetelności wyników badań naukowych. Wszyscy autorzy zgłaszający pracę do PDP powinni dokładnie przedstawić proces badawczy oraz wykorzystane przez siebie dane. Wszystkie przejawy manipulowania wynikami zostaną potępione, a o sprawie poinformowani przełożeni autora/autorów.

Autorstwo pracy i zmiany na liście autorów

Wszyscy badacze wymienieni, jako autorzy pracy muszą mieć realny wkład w jej powstanie. Redakcja PDP potępia wszystkie przejawy autorstwa widmo, autorstwa gościnnego i grzecznościowego. W przypadku autorstwa gościnnego i grzecznościowego zaleca się przenoszenie nazwiska do sekcji podziękowania. W przypadku wykrycia autora widmo zalecone jest ujęcie go na liście autorów np. autora opracowania statystycznego itp. W przypadku próśb o zmianę listy autorów danej pracy następujących na każdym etapie prac redakcyjnych redakcja zastrzega sobie konieczność dokładniejszego zbadania sprawy przed przychyleniem się do prośby.

Etyka a praca redakcji

Redakcja czasopisma PDP bierze odpowiedzialność za proces redakcyjny i wszystkie jego etapy, a także za treści publikowane na łamach czasopisma. W trakcie prac redakcyjnych posługuje się przede wszystkim zasadą rzetelności naukowej. W przypadku kwestii etycznych Redakcja i Recenzenci postępują zgodnie z zasadami COPE. Istnieje, zatem możliwość wprowadzania korekt, odrzucenia, wycofania tekstu z druku w przypadku poważnych wątpliwości dotyczących kwestii etycznych. Redakcja PDP podjęła decyzję o tym, że jej członkowie nie mogą publikować na łamach czasopisma począwszy od numeru 39 z 2017 roku (wyjątkiem są artykuły poświęcone samemu czasopismu).

Konflikt interesów

Wszystkie wykryte lub zgłoszone konflikty interesów zostaną sprawdzone przez Redakcję, do czasu wyjaśnienia sprawy wszystkie prace redakcyjne nad artykułem zostaną wstrzymane.

Etyka a praca recenzenta

Recenzent pracuje nad artykułem anonimowo. Recenzja powinna być obiektywna, zgodna z zasadami rzetelności naukowej. Krytyka odnosząca się bezpośrednio do osoby autora uznawana jest za niewłaściwą. Recenzent nie powinien pozostawać w żadnej relacji z autorami tekstu. Tekst, nad którym pracuje Recenzent, powinien pozostawać w tajemnicy i nie może przez niego zostać wykorzystany w żaden sposób do czasu jego publikacji.

 

Zasady COPE redakcja PDP wprowadziła wraz z ukazaniem się tomu za 2018 rok. 

Więcej na temat polityki wydawniczej Wydawnictwa Nakukowego US można znaleźć tutaj: Polityka wydawnicza WNUS