Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Dla Autorów

Artykuły są nadsyłane do PDP poprzez platformę, do której dostęp znajduje się na stronie czasopisma, w postaci zakładki zgłoś artykuł. Po zgłoszeniu tekstu każdy autor powinien otrzymać potwierdzenie, że jego tekst został odnotowany przez redakcję. W sytuacji, w której autor nie otrzyma potwierdzenia w przeciągu tygodnia, należy skontaktować się z redakcję poprzez email na adres redakcja.pdp@gmail.com lub sekretarz.pdpd@gmail.com

Teksty zgłaszane do PDP nie powinny przekraczać 1 arkusza wydawniczego z przypisami oraz grafikami (40 tys. znaków). Redakcja pracuje nad artykułami przesłanymi w formie elektronicznej (zalecany MS Word). Jeśli artykuł zawiera standardowe wykresy, to powinny być one również przekazane w arkuszu kalkulacyjnym wraz ze źródłem danych (zalecany MS Excel). Uprasza się, by grafiki wygenerowane w innych programach, o ile to możliwe, zostały zapisane w formie oddzielnych, otwartych (edytowalnych) plików.

Na pierwszej stronie artykułu powinny znaleźć się następujące informacje:

1. Nazwisko i afiliacja autora,
2. Identyfikator ORCID,
3. Email,
4. Abstrakt (zapowiedź artykułu do 1000 znaków),
5. Słowa lub frazy kluczowe.

Zaleca się, by we wstępie zostały ujęte następujące punkty (2, 6 i częściowo 7 opcjonalnie):

1. Uzasadnienie podjęcia badań nad tematem,
2. Podstawowe pojęcia,
3. Przedmiot i zakres badań,
4. Cele badań,
5. Problem i pytania badawcze,
6. Hipotezy robocze,
7. Metody, techniki i narzędzia badawcze,
8. Analiza źródeł i literatury przedmiotu.

Zasadnicza treść artykułu powinna być zwieńczona podsumowaniem przeprowadzonych badań.

Po zasadniczej treści artykułu należy umieścić wykaz publikacji; podawane są źródła i cała literatura przedmiotu (w odrębnych blokach). Wykazywane publikacje muszą występować w przypisach dolnych. Zaleca się, by w przypisach dolnych zapis źródeł archiwalnych był następujący: nazwa archiwum, nazwa zespołu, sygnatura jednostki, paginacja czy foliacja i opcjonalnie w nawiasie dane o dokumencie (kto? co?, gdzie?, kiedy?). Do publikacji umieszczonych w bibliografii należy dołączyć jej numer DOI. Prawidłowy zapis DOI powinien wyglądać następująco: https://doi.org/10.0000/00000.00

Na końcu artykułu zamieszcza się poprzedzone tytułem pracy streszczenie (ang. summary), które jest różne od abstraktu. Zawiera ono syntetyczny opis celu badawczego, wykorzystanych źródeł, zastosowanych metod, otrzymanych wyników badań i końcową konkluzję.

Przydatne definicje zawiera publikacja Rolanda Pressata pod tytułem Słownik Demograficzny / The Dictionary of Demography, opracowanie Ewa Frątczak i Aneta Ptak-Chmielewska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2014, Warszawa.

Zalecamy wykorzystywanie menadżera bibliografii Zotero do tworzenia przypisów dolnych oraz bibliografii w języku angielskim albo polskim (wersja EN albo PL w zależności od języka stosowanego w artykule). Niezbędne informacje o wymaganym stylu cytowania są zawarte w przewodniku: The Chicago Manual of Style Online
Czcionka: Times New Roman, 12 pkt.
Interlinia: 1,5

W czasopiśmie PDP wymagana jest transliteracja tekstów niełacińskich (cyrylicy) zgodna z wymogami międzynarodowego standardu ISO 9:1995 (oficjalnie przyjętego także przez Polskę jako norma PN-ISO 9:2000). Dotyczy to wszystkich języków zapisywanych cyrylicą.

Grafika, na którą składają się wykresy, zdjęcia, mapy czy schematy powinna być, monochromatyczna, ponumerowana oraz podpisana. Jej położenie powinno zostać oznaczone w tekście, a źródło dostarczone w osobnym pliku. Zdjęcia powinny zostać dołączone w formacie JPG lub TIFF, w rozdzielczości wynoszącej, co najmniej 300dpi. Wykresy powinny zostać dołączone wraz z plikiem źródłowym pozwalającym na jego edycję. W przypadku wykorzystania grafiki niebędącej własnością autora należy wypełnić dodatkowe oświdczenie.

Oświadczenie o prawach do wykorzystania grafiki

Po uwzględnieniu przez autorów poszczególnych artykułów uwag recenzentów, przedstawiciel redakcji przekazuje numer do prac wydawniczych, autor zaś podpisuje umowę wydawniczą oraz w przypadku więcej niż jednego autora również oświadczenie autorów o wkładzie w publikację.

Umowa wydawnicza - wzór

Oświadczenie autorów o wkładzie w publikację

 

Etapy pracy wydawniczej:

1. Redakcja językowa (i techniczna) – zmiany proponowane przez redaktora są uzgadniane z poszczególnymi autorami,
2. Skład komputerowy,
3. Korekta autorska,
4. Korekta wydawnicza (korektor uwzględnia uwagi wprowadzone przez autorów w korekcie autorskiej),
5. Wprowadzanie poprawek (z korekty autorskiej i wydawniczej),
6. Rewizja korekty,
7. Przygotowanie okładki kolejnego numeru czasopisma,
8. Zgłoszenie uwag (ewentualne błędy wydawnicze) i opinii przez komitet redakcyjny,
9. Akceptacja numeru przez redaktora naczelnego,
10. Druk.

Wszystkie informacje o czasopiśmie, w tym informacje dla autorów znajdziecie Państwo w zamieszczonym poniżej folderze. 

Folder informacyjny PDP