Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Komitet redakcyjny

Marta Chmiel-Chrzanowska, sekretarz redakcji (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Adiunkt w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, jej zainteresowania oscylują wokół problematyki badań nad kulturą wielbarską, archeologą śmierci i archeologią środowiska. W swoich pracach często porusza zagadnienia związane z paleodemografią przeszłych społeczności. Jest współautorką takich artykułów, jak: Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku oraz Useless Stones? The Potential of Lithics in Palaeodemographic Research.

Dariusz K. Chojecki, redaktor naczelny (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Dariusz K. Chojecki profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach ludności tzw. Wielkiego Niemieckiego Wschodu, w tym Pomorza Zachodniego i Szczecina w XIX i pierwszej połowie XX stulecia. Jego domeną badawczą są procesy demograficzne rozpatrywane w kontekście przemian społecznych zachodzących w dobie wielkiej transformacji demograficznej. W narracji wyjaśniającej chętnie łączy źródła (i metody) o charakterze ilościowym ze źródłami jakościowymi. Autor rozpraw Ludność pruskiej prowincji Pomorze w latach 1919-1939. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym oraz Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim w dobie przyśpieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871-1913). Współautor uhonorowanego wieloma nagrodami, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Topodemograficznego Atlasu Gmin Pomorza Zachodniego w 1871 roku, który znalazł swoją kontynuację w dziele Demografia – społeczeństwo – gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku. Od 2003 roku związany z Sekcją/Zespołem Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Funkcję redaktora naczelnego Przeszłości Demograficznej Polski objął w 2015 roku.

email: dariusz.chojecki@usz.edu.pl

Antoinette Fauve-Chamoux (Szkoła Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych, Francja) 

Emerytowana Profesor, historyczka społeczna i demografka historyczna, zajmuje się historią rodziny w perspektywie porównawczej, interdyscyplinarnej i genderowej w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) i Centre de Recherches Historiques, w Paryżu. Jest również związana z Departamentem Statystyki i Studiów Populacji na Uniwersytecie Western Cape w Bellville, Republice Południowej Afryki oraz Profesore, Honoris Causa Departamentu Historii na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca, w Rumunii. Była naukowcem Polskiej Akademii Nauk. Gościła jako profesor na Uniwersytecie w Montrealu w Kanadzie i Narodowym Uniwersytecie Salta w Argentynie. Była redaktorem naczelnym Revue de la Bibliothèque Nationale de France i sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji ds. Demografii Historycznej. Wśród jej wielu publikacji znajduje się siedemnaście książek, w tym antologia: A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinarity, Bern/New York, Peter Lang, 2016.

Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

email: antoinette.fauve-chamoux@ehess.fre-mail: antoinette.fauve-chamoux@ehess.fr

Rolf Gehrmann (Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy)

Doktor habilitowany, emerytowany wykładowca historii nowożytnej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, specjalizujący się w demografii historycznej, prowadzi badania w zakresie mikro- i makrodemografii, zwłaszcza w Niemczech przed 1914 r. W krąg jego zainteresowań naukowych wchodzą czynniki determinujące zachowania demograficzne, na przykład wyznanie religijne, i statystyki demograficzne z okresu przedstatystycznego.
Jego najważnejszą publikacją jest Bevölkerungsgeschichte Norddeutschlands zwischen Aufklärung und Vormärz, Berlin, Berlin Verlag 2000. Wiele ostatnich publikacji ukazało się w języku angielskim, m.in. Women as heads of households in Germany and France: evidence from the 1846 censuses, in: Revista de historiografia, 14 (2017), 26: 167-186, Historical Demography in Germany, in: Fauve-Chamoux, Antoinette, Ioan Bolovan, and Sølvi Sogner (eds.), A global history of historical demography: Half a century of of interdisciplinarity, Bern, Peter Lang, 2016, and Denomination and number of children: The case of rural Baden, 18th/19th century, in: Historical Social Research, 42 (2017), 2: 92-113.

e-mail: gehrmann.berlin@yahoo.de

Cezary Kuklo, zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Profesor Cezary Kuklo jest kierownikiem Katedry Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku oraz dyrektorem Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej na tym uniwersytecie. W latach 2000-2019 przewodniczący Komisji/Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych, od 2020 przewodniczący Komisji Historii Struktur Demograficznych i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych PAN. Członek Komitetu Nauk Demograficznych i Komitetu Nauk Historycznych PAN – wiceprzewodniczący tegoż Komitetu od 2016 r. Jest członkiem wielu redakcji polskich czasopism akademickich i rad naukowych. Doctor honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2021).
Od wielu lat zajmuje się problemami społeczeństwa i rodziny w Europie przedindustrialnej, interesuje się zagadnieniami gospodarczymi i statystycznymi. Opublikował ponad 450 prac w kraju i za granicą. Autor dzieła Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, DiG, Warszawa 2009; współredaktor z Piotrem Guzowski – Framing the Polish Family in the Past, Routledge, London – New York 2022.

Radek Lipovski (Uniwersytet Ostrawski, Czechy)

Doktor, pracownik naukowy na Wydziale Historii Uniwersytetu w Ostrawie w Czechach. Specjalizuje się w XIX-wiecznej historycznej demografii i historii kultury. Wraz z współautorami Lumírem Dokoupil i Ludmilą Nesládková opublikował książkę Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace: (od 60. let 19. století do první světové války) (2014).

Radosław Poniat (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Doktor, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w demografii historycznej, historii struktur społecznych i historii gospodarczej. Autor i współautor prac dotyczących służby domowej (książka Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa: DiG 2014) oraz artykułów na temat mobilności społeczeństwa staropolskiego, nierówności ekonomicznych, demograficznych skutków epidemii, które ukazywały się na łamach czasopism takich jak Nature Ecology & EvolutionEuropean Journal of PopulationThe History of the FamilyHistorical Methods. Obecnie kieruje grantem poświęconym populacji miasta Wilna w XVIII wieku. 

Mikołaj Szołtysek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)

Dr hab. Mikołaj Szołtysek, profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Instytutu Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych (https://wse.uksw.edu.pl/2021/03/12/mikolaj-szoltysek/). Jest  laureatem stypendium Marii Skłodowiskiej Curie, które zrealizował na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej pracował w Instytucie Antropologii Społecznej Maxa Planca w Halle/Saale (Niemcy). Jest także byłym zastępcą szefa laboratorium demografii historycznej w MPI dla badań demograficznych w Rostocku (Niemcy).

W 2015 roku uzyskał habilitację na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenbergu z dożywotnim prawem nauczania historii społecznej i gospodarczej na niemieckich uniwersytetach. Współpracuje w rozległej sieci badawczej i jest członkiem kilku komitetów, komisji i zarządów związanych z historią demograficzną, takich jak zarząd Międzynarodowej Komisji Demografii Historycznej (2010-) i Komitet Naukowy Europejskiego Towarzystwa Demografii Historycznej (2016-). Działa czynnie w na polu organizacji European Population Conference.

W latach 2006-08 był stypendystą Marie Curie w Europie, w Cambridge Group for History of Population and Social Structure. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii zaowocowały książką “Rethinking East Central Europe: Fam­ily Systems and Co-residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth”, opublikowaną w ramach serii Population, Famille et Société   (Szołtysek 2015). Od tego czasu jest zaangażowany w rozwój The Mosaic Project, jednego z największych projektów infrastrukturalnych w demografii historycznej i socjologii rodzinnej w Europie.

Yurii Voloshyn (Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. V.G. Korolenki, Ukraina)

Profesor Wydziału Historii Ukraińskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. V.G. Korolenki w Połtawie na Ukrainie. Jego głównym przedmiotem badań są historia społeczna i demografia kozackiej Ukrainy (hetmanatu) w XVIII wieku. Ostatnia książka pod tytułem Społeczność miejska Połtawy w drugiej połowie osiemnastego stulecia jest poświęcona demograficznym procesom i życiu codziennemu w największym centrum administracyjnym Hetmanatu.

Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Pracownik naukowy Zakładu Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia magisterskie ukończył w 1994 r., następnie podjął studia doktoranckie na Wydziale Historycznym. Po uzyskaniu doktoratu w 1998 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta na UJ. Interesuje się historią gospodarczą, społeczną i demografią historyczną XIX i XX ш., jest specjalistą od zastosowania metod masowych w badaniach historycznych. W swojej pracy szeroko wykorzystuje metody analizy kwantytatywnej i komputerową wizualizację danych. Zajmuje się również geografią historyczną i wykorzystaniem systemów GIS w badaniach historycznych. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. Studium nad stałym katastrem galicyjskim".

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą, aktywnym członkiem Zespołu Demografii Historycznej PAN, European Society of Historical Demography, Social Science History Association i wielu innych.

Agnieszka Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Doktor habilitowana Agnieszka Zielińska od 2004 roku jest pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania jej koncentrują się wokół historii ziem zaboru pruskiego, w tym szczególnie Prus Zachodnich. Interesują ją również zagadnienia z demografii historycznej i przemiany społeczno-gospodarcze w XIX oraz na początku XX wieku. W swoich artykułach opisuje także współczesne procesy demograficzne. Do jej głównych publikacji zaliczyć należy: W poszukiwaniu lepszego jutra: procesy migracyjne Torunia w 1. połowie XIX wieku, Toruń 2006; oraz Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku, Toruń 2012. Od 2009 roku jest redaktorem naukowym czasopisma "Rocznik Toruński". Wchodzi także w skład redakcji czasopisma "KLIO". 

 

W pracach nad woluminami 37 i 38 udział brali członkowie redakcji w składzie: Marta Chmiel-Chrzanowska (sekretarz redakcji), Dariusz K. Chojecki (redaktor naczelny), Radosław Gaziński, Cezary Kuklo (zastępca redaktora naczelnego), Radosław Poniat, Mikołaj Szołtysek, Konrad Wnęk, Agnieszka Zielińska.

 

 

Rada naukowa

Jan Berger (Główny Urząd Statystyczny, Polska)

Jan Berger pracownik Głównego Urzędu Statystycznego, archiwista i historyk. Zajmuje się badaniami nad rozwojem statystyki w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku. W szeregu prac omawia zagadnienia związane z dawnymi spisami ludności oraz koncentruje uwagę na instytucjonalnych ramach funkcjonowania służb statystycznych. Jest współredaktorem serii wydawniczej GUS Historia Polski w liczbach. Autor biogramów statystyków polskich. Od lat współpracuje z „Wiadomościami Statystycznymi”.

Ewa Frątczak (Szkoła Główna Handlowa, Polska)

Ewa Frątczak profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Zakładem Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych. Zajmuje się statystyką i demografią, analizami wzdłużnymi, zaawansowanymi modelami statystycznymi, teorią i praktyką badań przekrojowych, retrospektywnych i prospektywnych. Autorka licznych publikacji funkcjonujących w polskim i zagranicznym obiegu naukowym, w tym 30 monografii i prac pod redakcją. Członkini szeregu towarzystw międzynarodowych. Od 2013 roku wchodzi w skład Editorial Board, Statistical Associates Publishers. W latach 2006-2011 brała udział w Governing Committee oraz Executive Committee w projekcie „RECWOWE – Reconciling Work and Welfare in Europe – Network of Excellence”, realizowanym w 6. Programie Ramowym, kierując pracami polskiego zespołu badawczego. Przez dwie kadencje przewodniczyła Komitetowi Nauk Demograficznych oraz pełniła funkcję sekretarza Rządowej Rady Ludnościowej. Od 2013 roku mocno zaangażowana w organizację międzynarodowych konferencji w Szkole Głównej Handlowej. Jest propagatorką wiedzy na temat zaawansowanych analiz statystycznych w tym data mining.

Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Radosław Gaziński – profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się dziejami społeczno-gospodarczymi nowożytnego Pomorza w tym wymianą handlową lądową i morską oraz żeglugą na akwenach Bałtyku i Morza Północnego. Ponadto bada zagadnienia archiwoznawcze zwłaszcza dzieje archiwów i zespołów archiwalnych na obszarze Pomorza i Królestwa Pruskiego, a także zgłębia problemy nowożytnej pomorskiej kancelarii. Podejmuje również prace badawcze nad społeczeństwem pomorskim zwłaszcza mieszczaństwem, urzędnikami miejskimi i książęcymi oraz społecznością francuskich hugenotów w Szczecinie.

Marek Górny (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Irena E. Kotowska (Szkoła Główna Handlowa, Polska)

Irena Elżbieta Kotowska – profesor demografii w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej główny obszar zainteresowań naukowych to: ludność i ekonomia; płodność, rodzina, gender i rynek pracy; starzenie się ludności; projekcje demograficzne; polityka ludnościowa; polityka społeczna. Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (2011-2019), członkini komitetu redakcyjnego czasopisma „Studia Demograficzne” i wielu krajowych ciał doradczych, w tym Naukowej Rady Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, Rządowej Rady Ludnościowej, Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Współpracy Naukowej z Zagranicą MNiSW, zarządu Fundacji Rozwoju Nauki Polskiej (2008-2016) i wiceprzewodnicząca tegoż zarządu (2012-2016). Pełniła funkcję eksperta krajowego w Radzie Europy, OECD i Komisji Europejskiej. W latach 2008-2012 reprezentowała Polskę w FP7 Social Sciences and Humanities Programme Committee. Była członkiem Expert Group on Social Investment for Growth and Cohesion (2012-2013) oraz The Horizon 2020 Advisory Group for European Research Infrastructure (2017-2018) przy Komisji Europejskiej. Obecnie pracuje jako ekspert w Population Europe (od 2010 r.). Jest koordynatorem na szczeblu krajowym programu Generations and Gender Programme (GGP), międzynarodowego programu badawczego dotyczącego przyczyn i skutków zmian w rodzinie, proporcjach płci oraz w związkach międzypokoleniowych, a także członkiem konsorcjum GGP.

Krzysztof Mikulski, przewodniczący (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)

Profesor Krzysztof Mikulski pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych przy PAN. W krąg jego zainteresowań naukowych wchodzą dzieje państwa krzyżackiego od XIII do XV w. oraz ziem polskich w okresie istnienia I Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich. Ważniejsze prace: Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII w. (Toruń 1994), Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku (Toruń 1999), Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku), (Toruń 2004), Tarcze herbowe z kościoła mariackiego w Toruniu (Warszawa 2015), Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość (Toruń 2015). Jest też współautorem (wraz z Jackiem Wijaczką) podręcznika akademickiego Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII (PWN, Warszawa 2012). Opracował spisy urzędników ziemskich Prus Królewskich XV-XVIII w., Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (wspólnie z Wojciechem Stankiem) oraz Inflant (wspólnie z Andrzejem Rachubą). Jest też współautorem kilku edycji źródłowych, dotyczących skarbowości Torunia w średniowieczu, lustracji woj. sieradzkiego w 1765 r., księgi ławniczej miasta Nowego nad Wisłą z XV-XVI w.

Ludmila Nesládková (Uniwersytet Ostrawski, Czechy)

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Ostrawie. Jej uwaga skupia się na historycznych badaniach przemian demograficznych i urbanizacji w makroregionie środkowoeuropejskim w dobie modernizacji, a także na wybranych problemach historii Żydów na ziemiach czeskich, szczególnie w odniesieniu do regionu morawskiego od XVIII wieku do końca lat trzydziestych XX wieku. Członkini zespołu, który zajmował się odtworzeniem demograficznego rozwoju ziem czeskich w długim trwaniu, w okresie od XVII do XIX wieku. Projekt był związany z międzynarodowymi badaniami porównawczymi historycznych populacji w Europie, zainicjowanymi przez francuski Narodowy Instytut Studiów Demograficznych (INED) i Międzynarodową Unię Badań Naukowych o Ludności (IUSSP). Obecnie docent Nesládková zajmuje się historyczno-demograficznymi badaniami Północnych Moraw i Śląska Austriackiego/Czeskiego w kontekście większych i mniejszych populacji oraz w perspektywie antropologii historycznej i etnologii. Jest autorką setek opracowań i członkinią rady redakcyjnej Historická demografie, wydawanej przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Karola i Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

Marek Okólski (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet łazarskiego, Polska)

Marek Okólski, doktor ekonomii, profesor i kierownik Katedry Ekonomii Międzynarodowej na  Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie. W latach 1993-2016 dyrektor Centrum Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Również przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN i członek Rządowej Rady Ludności. Główny obszar badań: związki między procesami demograficznymi a zmianą społeczną. Ostatnie publikacje: "Diverse, fragile and fragmented: the new map of European migration", Central and Eastern European Migration Review, on-line first, 27 September 2018 (co-author R. King), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wydawnictwa UW, 2018 (redaktor i współautor), "Polish emigration to the UK after 2004, why did so many come?", Central and Eastern European Migration Review, 2(3), 2014 (współautor J. Salt), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012 (współautor: A. Fihel); European Immigrations: Trends, Structures and Policy Implications, Amsterdam University Press, 2012 (redaktor i współautor), "Modernising impacts of emigration", Studia Socjologiczne, 3 (206), 2012. W latach 2007-2009 koordynował międzynarodowy projekt badawczy w ramach szóstego programu ramowego Komisji Europejskiej dotyczącego Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union, a w latach 2013-2018 projekt Narodowego Centrum Nauki "Maestro" na temat niedokończonego przejścia migracyjnego i starzenia się ludności w Polsce.

Dominik Rozkrut (Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w specjalności: ekonomia, ekonometria, statystyka i analiza szeregów czasowych na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2008-2016 był dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie, gdzie prowadził badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego oraz transportu i łączności. Dr Dominik Rozkrut ma w swoim dorobku ok. stu opublikowanych pozycji naukowych, brał udział w przygotowaniu licznych opracowań o charakterze naukowo-wdrożeniowym. Jest członkiem wielu zespołów międzyresortowych. Kieruje współpracą statystyki publicznej z organizacjami międzynarodowymi w Europie i na świecie. Reprezentuje polską statystykę publiczną w spotkaniach wysokiego szczebla w ramach systemów statystycznych organizacji międzynarodowych.Z uwagi na pełnioną funkcję przedstawia stanowisko Kraju na forum Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC), Konferencji Statystyków Europejskich Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (CES UNECE), Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC) oraz na forum Komitetu ds. Statystyki i Polityki Statystycznej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (CSSP OECD). Ponadto dr D. Rozkrut został wybrany do udziału w pracach strategicznych ciał nadających kierunki działania wspomnianym organizacjom międzynarodowym. Jest również członkiem komitetu redakcyjnego corocznej publikacji dot. osiągnięć Europejskiego Systemu Statystycznego: „Raport ESS”.

Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Profesor współczesnej historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii. Od 1997 roku wydaje we współpracy z prof. Maciejem Salomonem czasopismo Historyka: Studia Metodologiczne. Profesor Zamorski specjalizuje się w teorii historii, szczególnie w ontologii historii. Interesuję się także demografią historyczną, jak również historią społeczną i gospodarczą Polski (XVIII-XX w.). Jego najważniejsze publikacje to: „Dziwna rzeczywistość: wprowadzenie do ontologii historii” (2008); „Transformacja demograficzna w Galicji na tle przemian ludnościowych Europy środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku” (1991); „Oral History. Challenges of Dialogue” (co-edited with Marta Kurkowska Budzan, 2009). Autor wielu artykułów naukowych. W latach 1993-2003 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego i prezesem (od 2013 r.) krakowskiego oddziału PTH.

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego