Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Angielsko-polski

Słownik terminów demograficznych jest skierowany do osób, które zajmują się badaniami ludnościowymi. Oprócz wybranych terminów zawiera również podstawowe frazy. Jego konstrukcja ma charakter „roboczy”, stąd nie zawsze są przestrzegane zasady porządkowe. Użycie wielu słów zależy od kontekstu, czego przykładem może być pewna zamienność terminów „lista”, „wykaz”, „rejestr” czy „spis”, posiadających też gradację znaczeniową. Cześć wyrażeń ma swoje synonimy. Lektura słownika powinna pozwolić szybko zapoznać się z tłumaczeniami najważniejszych terminów demograficznych, które w sporadycznych przypadkach zostały zaopatrzone w możliwie krótki opis w języku polskim. Wszystkie zainteresowane osoby odsyłamy do kilku kompendiów definiujących używane pojęcia lub zestawiających terminy. Pozwalają one wniknąć w istotę zagadnień ludnościowych i umieścić – co ważne – we właściwym kontekście stosowane określenia. Na szczególną uwagę zasługuję tu słownik Rolanda Pressata opracowany w wersji polskiej przez Ewę Frątczak i Anetę Ptak-Chmielewską (nota redakcyjna).

Słownik wybranych terminów demograficznych | angielsko-polski (pdf)