Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Wykaz Autorów
Strona

# Autorzy
Tytuł artykułu Numer wydania Strony artykułu
1. Antosik Szymon Famine in the Kingdom of Poland in the Mid-19th Century, Exemplified by the Augustów Governorate 45, 2023 23 (127-149)
2. Błażejczyk-Majka Lucyna Greater Poland Crafts in the Light of the 1810 Census and in the Context of Multidimensional Grouping 41, 2019 34 (123-156)
3. Boroda Krzysztof Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych 37, 2015, nr 2 26 (27-52)
4. Boroda Krzysztof,
Guzowski Piotr
Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku 37, 2015, nr 2 23 (53-75)
5. Bród Dorota,
Rachwał Piotr,
Strzelecki Paweł
Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej 38, 2016, nr 4 30 (89-118)
6. Brûhanova Elena,
Strekalova Natal’â
The approaches to social and occupational structure of Russian provincial urban centers at the end of the 19th century: examples of Tobolsk and Tambov 38, 2016, nr 1 20 (63-82)
7. Budzyński Zdzisław,
Kamińska-Kwak Jolanta
An Unknown Census of the Population of Przemyśl from mid-1918 41, 2019 23 (209-231)
8. Budzyński Zdzisław,
Kamińska-Kwak Jolanta
Polsko-ukraińskie związki mieszane w Przemyślu według greckokatolickich rejestrów zapowiedzi przedślubnych z lat 1913–1924 43, 2021 31 (61-91)
9. Černâkova Irina Vodlozerie (North-West Russia): former social potential in the light of historical data and geographical landscape 38, 2016, nr 1 33 (29-61)
10. Chmiel-Chrzanowska Marta,
Fetner Rafał
Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku 38, 2016, nr 3 23 (7-29)
11. Chojecki Dariusz K. Wstęp 41, 2019 1 (7-7)
12. Chojecki Dariusz K. O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla formuły do wykrywania kryzysów demograficznych 37, 2015, nr 4 38 (141-178)
13. Chojecki Dariusz K. Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku 37, 2015, nr 3 43 (147-189)
14. Chojecki Dariusz K. Niemiecki dyskurs polityczny wokół „powrotu do natury” w kontekście umieralności niemowląt (początek XX wieku) 37, 2015, nr 4 16 (125-140)
15. Czapiewski Tomasz Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej 38, 2016, nr 3 25 (151-175)
16. Dmitruk Stefan Ludność ewakuowana z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej na Syberii w 1916 roku na przykładzie guberni tomskiej 39, 2017 40 (283-322)
17. Dobrzyński Jakub Małżeństwa w parafii Łapy w latach 1919–1939 45, 2023 20 (175-194)
18. Dobrzyński Jakub Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864 41, 2019 20 (157-176)
19. Dul Aleksandra Życie towarzyskie dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii. Analiza sieci społecznych 39, 2017 42 (167-208)
20. Dziuba Dawid Reporting Infant Deaths at the Szczecin Civil Records Office in the Late 19th Century: General Conclusions 45, 2023 23 (151-173)
21. Dziuba Dawid The Issue of Infant Mortality in Polish Historical Research 42, 2020 27 (9-35)
22. Fiedorczyk Piotr Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej 39, 2017 18 (345-362)
23. Gaziński Radosław Parish Registers in the Archival Fonds of the State Archives in Szczecin 42, 2020 21 (177-197)
24. Gaziński Radosław Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943) 40, 2018 16 (105-120)
25. Gehrmann Rolf A Top-down Approach to the Historical Demography of 18th-Century Pomerania 44, 2022 31 (29-59)
26. Guzowski Piotr Stan i perspektywy badań nad liczbą ludności Polski w późnym średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej 37, 2015, nr 2 20 (7-26)
27. Guzowski Piotr,
Poniat Radosław
Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku 37, 2015, nr 2 17 (77-93)
28. Holom Elena Crinela,
Hegedűs Nicoleta
A Proposal for Reclassifying Causes of Death in Transylvania (1850–1920): The HCDT System 44, 2022 22 (7-28)
29. Janicka Iwona Uwarunkowania i przebieg epidemii cholery w guberni mohylewskiej w 1848 roku 40, 2018 29 (215-243)
30. Janicka Iwona The Register of the Dead from Cholera in Vilnius Pohulanka Hospital in 1831 as a Source for Demographic and Social Studies 42, 2020 20 (75-94)
31. Jankowski Tomasz M. Małżeństwa Żydów w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870 37, 2015, nr 3 53 (39-91)
32. Jankowski Tomasz M. Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870 37, 2015, nr 4 22 (61-82)
33. Kaźmierczyk Ewa Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego 38, 2016, nr 2 29 (73-101)
34. Kaźmierczyk Ewa Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej 38, 2016, nr 4 26 (37-62)
35. Kaźmierczyk Ewa Struktura demograficzna ludności wyznania rzymskokatolickiego powiatu proszowickiego w końcu XVIII wieku 39, 2017 23 (117-139)
36. Kołodziejczyk Konrad Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1) 38, 2016, nr 3 24 (55-78)
37. Kołodziejczyk Konrad Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2) 39, 2017 31 (65-95)
38. Kościelak Sławomir Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku 40, 2018 21 (83-103)
39. Kovalenko Oksana Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century 40, 2018 20 (63-82)
40. Kozłowska Urszula Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku 39, 2017 22 (323-344)
41. Kozłowski Łukasz Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów 37, 2015, nr 4 20 (105-124)
42. Kozłowski Łukasz Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906. Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw 37, 2015, nr 3 28 (119-146)
43. Krasuski Marcin Maciej Urodzenia pozamałżeńskie w społeczności rzymskokatolickiej parafii Trzebieszów w latach 1815–1867 44, 2022 26 (61-86)
44. Kuklo Cezary O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku 37, 2015, nr 1 30 (7-36)
45. Kuklo Cezary Did the Abolition of Serfdom Affect the Life Cycle of Peasants in the Western Part of the Grodno Governorate in the 19th and Early 20th Centuries? 42, 2020 37 (37-73)
46. Kuklo Cezary Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016 39, 2017 19 (11-29)
47. Kuklo Cezary Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku 38, 2016, nr 3 28 (79-106)
48. Kurowska Hanna Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949 42, 2020 29 (147-175)
49. Leszczyńska Cecylia Polish Emigration Abroad: Regional Structure and Streams of Emigration in the Years 1870–1914 and 1918–1939 41, 2019 31 (177-207)
50. Liczbińska Grażyna,
Sobkowiak Agnieszka
Did the Sex Ratio at Birth Reflect Social and Economic Inequalities? The Pilot Study from the Poznań Province, 1875–1913 42, 2020 27 (95-121)