Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017
Życie towarzyskie dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii. Analiza sieci społecznych

Autorzy: Aleksandra Dul ORCID
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Słowa kluczowe: Iwanowice wieś parafia wspólnota relacje społeczne sieć społeczna social network analysis SNA demografia historyczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:42 (167-208)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 667

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę charakterystyki relacji towarzyskich między mieszkańcami podkrakowskiej parafii Iwanowice na przestrzeni piętnastu lat w pierwszej połowie XIX wieku. Oparcie badania o metody analizy sieci społecznych (SNA) pozwala na prześledzenie wpływu różnych czynników: miejscowości zamieszkania, struktury zawodowej, wieku, piśmienności oraz wyznania na kształtowanie się zaobserwowanych struktur społecznych. Oprócz tego zastosowanie odpowiednich miar sieci umożliwia wytypowanie grupy centralnych postaci w życiu towarzyskim badanej społeczności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barańska, Anna. Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815–1830). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008.
2.Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, Cezaria. Łańcuch tradycji. Teksty wybrane. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
3.Blondel, Vincent D., Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, Etienne Lefebvre. „Fast Unfolding of Communities in Large Networks”. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 10 (2008): P10008 https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.
4.Brughmans, Tom. „Thinking Through Networks: A Review of Formal Network Methods in Archaeology”. Journal of Archaeological Method and Theory 20 (2013), 4: 623–662. https://doi.org/10.1007/s10816-012-9133-8.
5.Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego. T. 1, nr 1–12. Warszawa: Drukarnia Xięży Piarów, 1810.
6.Fedorowski, Michał. Lud z okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. Warszawa: Skład główny w księgarni M. Arcta, 1888.
7.Fertig, Christine. „Rural Society and Social Networks in Nineteenth-Century Westphalia: The Role of Godparenting in Social Mobility”. Journal of Interdisciplinary History 39 (2009), 4: 497–522. https://doi.org/10.1162/jinh.2009.39.4.497.
8.Gołębiowski, Łukasz. Lud Polski. Jego zwyczaje, zabobony. Warszawa: Drukarnia A. Gałęzowskiego i Społki, 1830.
9.Gourdon, Vincent. „Les témoins de mariage civil dans les villes européennes du XIXe siècle: quel intérêt pour l’analyse des réseaux familiaux et sociaux”. Histoire, Économie et Société 27 (2008), 2: 61–87.
10.Gourdon, Vincent. „Réseaux des femmes, réseaux de femmes. Le cas du témoignage au mariage civil au xixe siècle dans les pays héritiers du Code Napoléon (France, Pays-Bas, Belgique)”. Annales de démographie historique 112 (2006), 2: 33–55. https://doi.org/10.3917/adh.112.0033.
11.Guzzi-Heeb, Sandro. „Kinship, Ritual Kinship and Political Milieus in an Alpine Valley in 19th Century”. The History of the Family 14 (2009), 1: 107–123. https://doi.org/10.1016/ j.hisfam.2009.01.002.
12.Hamberger, Klaus, Cyril Grange, Michael Houseman, Christian Momon. „Scanning for Patterns of Relationship: Analyzing Kinship and Marriage Networks with Puck 2.0”. The History of the Family 19 (2014), 4: 564–596. https://doi.org/10.1080/1081602X.2014.892436.
13.Kodrębski, Jan. „Prawo rzymskie a Kodeks Napoleona w Polsce XIX wieku”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 38 (1988): 155–174.
14.Leeuwen, Marco H.D. van, Ineke Maas, Andrew Miles. HISCO: Historical International Standard Classification of Occupations. Leuven: Leuven University Press, 2002.
15.Łączyński, Zenon, red. Prawo cywilne obowiązujące w województwach centralnych (reprint z wydania Warszawa 1937). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1997.
16.Martin, Shawn, W. Michael Brown, Richard Klavans, Kevin W. Boyack. „OpenOrd: An Open-source Toolbox for Large Graph Layout”, Proceedings SPIE 7868: 786806. https://doi.org/10.1117/12.871402.
17.Misztal, Henryk. Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1996.
18.Newman, Mark E.J., Michelle Girvan. „Finding and Evaluating Community Structure in Networks”. Physical Review E 69 (2004), 2: 026113. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.026113.
19.Pelczar, Józef. Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, w Prusach i w Królestwie Polskiem. Kraków: nakładem autora, 1890.
20.Poisot, Timothée. „An a Posteriori Measure of Network Modularity”. F1000Research 2 (2013): 130. https://doi.org/10.12688/f1000research.2-130.v3.
21.Prakash, B. Aditya, Mukund Seshadri, Machiraju Sridhar, Christos Faloutsos. „EigenSpokes: Surprising patterns and Scalable Community Chipping in Large Graphs”. W: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. 14th Pacific-Asia Conference, PAKKD 2010 Proceedings Part II, red. Mohammed J. Zaki, Jeffrey Xu Yu, B. Ravindran, Vikram Pudi, 435–448. Berlin–Heidelberg: Springer, 2010.
22.Rostworowski, Emanuel. „Rola urzędu wiejskiego w walce klasowej wsi”. W: Studia z dziejów wsi małopolskiej w drugiej połowie XVIII wieku. Praca zbiorowa Katedry Historii Polski Nowożytnej i Najnowszej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pracowni Badań Agrarnych Instytutu Historii PAN, red. Celina Bobińska, 363–400. Warszawa: Książka i Wiedza, 1957.
23.Ruffini, Giovanni. Social Networks in Byzantine Egypt. Nowy Jork: Cambridge University Press, 2011.
24.Słomka, Jan. Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Z przedmową dr. Franciszka Bujaka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Krakowska Drukarnia Nakładowa, 1912.
25.Sulimierski, Filip, Władysław Walewski, Bronisław Chlebowski, red. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880.
26.Świętochowski, Aleksander. Historja chłopów polskich w zarysie. Cz. 2: W Polsce podległej. Lwów–Poznań: Wydawnictwo Polskie, 1928.
27.Wnęk, Konrad. Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w.: studia nad stałym katastrem galicyjskim. Kraków: Historia Iagellonica, 2011.
28.Wyżga, Mateusz. „Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim”. Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015), 2: 95–128. https://doi.org/10.18276/pdp.2015.2.37-05.
29.Ziółek, Ewa M. Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2012.