Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2019.41-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 41, 2019
Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864
(Małżeństwa w parafii Płonka Kościelna w latach 1826–1864)

Autorzy: Jakub Dobrzyński
Słowa kluczowe: śluby księgi metrykalne Podlasie Płonka Kościelna XIX w. służba sieroctwo cykl życia
Rok wydania:2019
Liczba stron:20 (157-176)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 586

Abstrakt

W artykule przedstawiono małżeństwa w parafii Płonka Kościelna w latach 1826–1864 na podstawie ksiąg metrykalnych przechowywanych w archiwum parafialnym. Poddano analizie podstawowe zagadnienia, takie jak wiek nupturientów i stan cywilny. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie posiadania żyjących rodziców w dniu ślubu, a co za tym idzie także miejsce zamieszkania nupturientów. Zaprezentowano element służby, jako etap w cyklu życia jednostki. Posłużono się metodami statystycznymi oraz wybranymi przykładami ślubów i osób.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Diecezjalne w Łomży
2.Akta Kancellaryi Kurjalney Biskupa Augustowskiego tyczące się Kościoła Parafialnego w Płonce, sign. I 372.
3.Akta Kościoła Parafialnego Płonka, sign. I 373.
4.Archiwum Parafialne w Płonce Kościelnej
5.Księga zaślubionych 1826–1842, no sign.
6.Księga zaślubionych 1843–1870, no sign.
7.Czop, Anna. “Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801–1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych).” Przeszłość Demograficzna Polski 29 (2010): 99–139.
8.Dennison, Tracy, and Sheilagh Ogilvie. “Does the European Marriage Pattern Explain Economic Growth?” The Journal of Economic History 74 (2014): 651–693. Data from the authors’ working paper: Dennison, Tracy, and Sheilagh Ogilvie. CESifo Working Paper, 4244 (2013).
9.Dobrzyński, Jakub. “Społeczeństwo parafii w Płonce Kościelnej w świetle akt metrykalnych z lat 1826–1868.” Rocznik Białostocki 21 (2018): 95–126.
10.Gawrysiakowa Janina. “Badania demograficzne w parafii Bochotnica Kościelna.” Przeszłość Demograficzna Polski 8 (1975): 69–123.
11.Guzowski, Piotr. “Geneza europejskiego modelu małżeństwa na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych z perspektywy historii Polski.” Przeszłość Demograficzna Polski 31 (2012): 7–41.
12.Guzowski, Piotr, and Jacek Pielas. “Rodzina szlachecka.” In Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, edited by Piotr Guzowski, and Cezary Kuklo. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy i Polskie Towarzystwo Historyczne (2019), 129–173.
13.Jaszczołt, Tomasz. “Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku.” In Kościoły a państwo na pograniczu polsko–litewsko–białoruskim, edited by Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz, and Wojciech Śleszyński. Białystok: PRYMAT, (2005), 14–52.
14.Jemielity, Witold. “Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim.” Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 38 (1995), 163–188.
15.Kuklo, Cezary. “O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku.” Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015): 7–36.
16.———. “Próba analizy demograficznej rejestracji metrykalnej ślubów parafii Trzcianne w I połowie XVII w.” Przeszłość Demograficzna Polski 13 (1981): 89–115.
17.Kwapulińska, Pelagia. “Śluby w parafii kochłowickiej w XIX wieku.” In Śląskie Studia Demograficzne, Śluby, edited by Zbigniew Kwaśny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (1995), 111–164.
18.Leszczyński, Anatol. Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r. Wrocław: Ossolineum, 1980.
19.Lubicz-Łapiński, Łukasz. Łapy i ich mieszkańcy. Zaścianki Łapińskich w XV–XVIII w. Białystok: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku, 2004.
20.Mioduszewska, Anna. “Kondycja demograficzna rodziny parafian choroskich w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Uwagi wstępne.” In Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, edited by Cezary Kuklo, 409–429. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
21.Pasieka, Waldemar. “Śluby w parafii opolskiej w latach 1801–1850.” Przeszłość Demograficzna Polski 21 (2000): 53.
22.Piasecki, Edmund. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX w. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
23.Poniat, Radosław. “Wiek opuszczania rodzinnego gospodarstwa domowego w dobie stanisławowskiej w świetle zeznań sądowych.” Przeszłość Demograficzna Polski 35 (2014): 7–40.
24.Poniat, Radosław. Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014.
25.Rzemienecki, Konrad, and Anna Miesiąc-Stępińska. “Śluby w parafii greckokatolickiej Kałusz w latach 1785–1897.” Przeszłość Demograficzna Polski 33 (2014): 39–63.
26.Rzemieniecki, Konrad. “Ludność parafii radzionkowskiej w latach 1801–1850.” Przeszłość Demograficzna Polski 23 (2002): 21–75.
27.Sokół, Marta, and Wiesław Wróbel. Kościół i parafia pw. Bożego Ciała w Surażu. Suraż: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Surażu, 2010.
28.Spychała, Jerzy. “Śluby w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870.” In Śląskie Studia Demograficzne, edited by Zbigniew Kwaśny, 7–44. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
29.Störmer, Charlotte, Corry Gellatly, Anita Boele, and Tine De Moor. “Long-Term Trends in Marriage Timing and the Impact of Migration, The Netherlands (1650–1899).” Historical Life Course Studies 6 (2018): 40–68.
30.Szołtysek, Mikołaj. “Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim.” Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015): 107–161.