Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.4.38-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 4
Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej

Autorzy: Ewa Kaźmierczyk
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Słowa kluczowe: Małopolska XVIII wiek spisy ludności powiat proszowicki rozmieszczenie ludności Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:26 (37-62)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono rozmieszczeniu ludności powiatu proszowickiego województwa krakowskiego w końcu XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego. Spisy te, mimo pominięć paru parafii, stosunkowo dokładnie oddają stosunki panujące w powiecie. Z tego względu możliwe było przeprowadzenie analizy dotyczącej nie tylko ogólnej liczby ludności w poszczególnych miejscowościach i parafiach, ale także rozmieszczenia Żydów, szlachty i duchowieństwa. Ponadto skupiono się na takich zagadnieniach, jak analiza struktury własności w powiecie, powierzchnia parafii, gęstość zaludnienia, urbanizacja powiatu. W badaniach posłużono się metodami statystycznymi oraz narzędziamiGIS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogucka, Maria, Henryk Samsonowicz. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław–Warszawaؘ–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
2.Buczek Karol, red. M apa w ojewództwa k rakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego 1788–1792. Źródła i metoda. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1930.
3.Chlebowski, Bronisław, red. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 13. Warszawa: Druk „Wieku” Nowy Świat, 1893. T. 15, cz. 2. Warszawa: Druk „Wieku” Nowy Świat, 1902.
4.Falniowska-Gradowska, Alicja. „Szlachta województwa krakowskiego w świetle spisów parafialnych z lat 1790–1792”. W: Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Michał Śliwa, 497–504. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, 1993.
5.Gurda, Józef. Parafia Książnice Wielkie. Zarys dziejów. Kielce: Redakcja Współczesnej Ambony, 1992.
6.Kaźmierczyk, Ewa. „Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 2: 73–101.
7.Kiryk, Feliks. Proszowice. Zarys dziejów do 1939. Kraków: Wydawnictwo Secesja, 2000.
8.Kiryk, Feliks. „Zarys dziejów powiatu proszowickiego”. W: Ziemia proszowicka, red. Kazimierz Szwajca, 36–90. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1964.`
9.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
10.Kumor Bolesław. Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795. T. 1. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1998.
11.Ladenberger, Tadeusz. „Rozmieszczenie ludności diecezji krakowskiej w 1787 roku”. W: Prace historyczne wydane ku uczczeniu 50-lecia Akademickiego Koła Historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1878–1928, 339–349. Lwów: Akademickie Koło Historyków we Lwowie, 1929.
12.Madurowicz Helena, Antoni Podraza. Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
13.Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego (1788–1792). T. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1939. T. 2. Warszawa–Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960.
14.Pankowicz Andrzej. Słomniki. Portret miasta w okresie staropolskim. Kraków: Gmina Słomniki, 1994.
15.Pęckowski, Zbigniew. Ziemia miechowska. Zarys dziejów osadnictwa do końca XVIII wieku. Kraków: Wydawnictwo Secesja, 1992.
16.Romanowski, Stanisław. „Dzieje miasta Skalbmierza”. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 3 (1966): 211–304.
17.Surdacki Marian. „Ludność Małopolski w połowie XVIII w.”. Roczniki Humanistyczne 32 (1984): 165–204.
18.Wyżga, Mateusz. „W czasach staropolskich”. W: Jerzy Stanisław Kozik, Mateusz Wyżga, Przy wielkiej drodze. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od wieków średnich do współczesnych, 11–254. Igołomia-Wawrzeńczyce, 2012.