Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017
Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016

Autorzy: Cezary Kuklo ORCID
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: tematyka badawcza demografii historycznej ośrodki naukowe demografii historycznej Polska XX–XXI wiek Przeszłość Demograficzna Polski
Rok wydania:2017
Liczba stron:19 (11-29)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 471

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki badawczej oraz przemian w rozbudowie tematycznej prac opublikowanych w 38 tomach Przeszłości Demograficznej Polski w ostatnim półwieczu. Jednocześnie autor podejmuje próbę charakterystyki ośrodków naukowych, w których z większą lub mniejszą intensywnością rozwijały się badania nad stanem, ruchem naturalnym i wędrówkowym ludności oraz ukazuje charakterystyczne dla nich profile badawcze. Artykuł zawiera ponadto wskazanie terytoriów ziem polskich i przyległych, podobnie jak i epok chronologicznych, które cieszyły się największym zainteresowaniem badawczym w minionym pięćdziesięcioleciu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alter, George. „From Data Scarcity to Data Abundance: The Role of Demographic Models in Historical Demography”. Presentation, European Society of Historical Demography, 21–24 September 2016, Leuven, Belgium.
2.Borowski, Stanisław. „O potrzebie badań nad przeszłością demograficzną Polski”. Przeszłość Demograficzna Polski 1 (1967): 1–2.
3.Chojecki, Dariusz K., Andrzej Giza. „Wizualizacja badań w mikroskali opublikowanych w «Przeszłości Demograficznej Polski» za lata 1967–2012 (t. 1–31)”. W: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, 151–155 + 5 map. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2014.
4.Dupâquier, Jacques. Pour la démographie historique. Paris: PUF, 1984.
5.Fauve-Chamoux, Antoinette. „Historical Demography and International Network Developments (1928–2010)”. W: A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinary, red. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Sølvi Sogner, 15–66. Bern: Peter Lang, 2016.
6.Fialová, Ludmila, Eduard Maur. „Historical Demography in the Czech Republic”. W: A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinary, red. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Sølvi Sogner, 213–224. Bern: Peter Lang, 2016.
7.Iggers, Georg G. Historiografia XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
8.Kelley, Donald R. Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
9.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
10.Kuklo, Cezary. „Polish Historical Demography. Past, Present, Future”. W: A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinary, red. Antoinette Chamoux, Ioan Bolovan, Sølvi Sogner, 513–532. Bern: Peter Lang, 2016.
11.Kurkowska-Budzan, Marta. Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych. Kraków: Historia Iagellonica, 2003.
12.Wyczański, Andrzej. „Spory o Polską Akademię Nauk”. W: tegoż, Szkice z organizacji nauki, 10–21. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 2007.
13.Żarnowski, Janusz. Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2011 (= Metamorfozy społeczne, t. 3).