Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Wykaz Autorów
Strona

# Autorzy
Tytuł artykułu Numer wydania Strony artykułu
1. Zyblikiewicz Lidia Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku 37, 2015, nr 4 21 (83-103)
2. Ziobro Wojciech Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności 39, 2017 19 (97-115)
3. Zielińska Agnieszka Badania nad rodziną w miastach zaboru pruskiego w XIX i na początku XX wieku. Stan obecny i perspektywy badawcze 37, 2015, nr 1 19 (163-181)
4. Wyżga Mateusz Mobilność i migracje chłopów do miast polskich doby preindustrialnej. Z badań nad mikroregionem krakowskim 37, 2015, nr 2 34 (95-128)
5. Wyżga Mateusz Procesy urbanizacyjne w województwie krakowskim w XVI–XVIII wieku. Nowe możliwości badań 43, 2021 21 (7-27)
6. Wyżga Mateusz Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej 40, 2018 27 (11-37)
7. Wyżga Mateusz Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274 40, 2018 27 (301-327)
8. Wyżga Mateusz Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia. On Josef Grulich’s Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages 41, 2019 15 (233-247)
9. Wojnicz Luiza Przyczyny migracji Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku 38, 2016, nr 3 20 (131-150)
10. Wnęk Konrad Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych 38, 2016, nr 4 16 (119-134)
11. Wnęk Konrad Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna 37, 2015, nr 3 25 (93-117)
12. Voronchuk Iryna Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries 40, 2018 24 (39-62)
13. Voloshyn Yuriy Widows and widowers of Poltava in the second half of the 18th century 37, 2015, nr 4 22 (39-60)
14. Vladimirov Vladimir,
Sarafanov Dmitriy,
Shchetinina Anna
“New Historical Demography” in Russia: evolution or a leap? 38, 2016, nr 1 21 (7-27)
15. Szudarek Agnieszka Decyzje rozwodowe szlachty pomorskiej w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Perspektywa antropologiczna 40, 2018 20 (121-140)
16. Szołtysek Mikołaj Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim 37, 2015, nr 1 55 (107-161)
17. Szkutnik Piotr Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874 40, 2018 18 (197-214)
18. Serdiuk Igor,
Voloshyn Yuriy
Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic” to Non-Political History 41, 2019 24 (9-32)
19. Schmidt Joanna Wielkość i struktura gospodarstw domowych w Siemiatyczach w 1807 roku 39, 2017 26 (141-166)
20. Sadowska Joanna Żydzi w Białymstoku po II wojnie światowej jako przykład społeczności zanikającej 40, 2018 28 (273-300)
21. Rzemieniecki Konrad Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII wieku 37, 2015, nr 2 10 (149-158)
22. Ryguła Ewa M. Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914 38, 2016, nr 2 27 (7-33)
23. Rejman Sabina Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876–1913 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego 40, 2018 28 (245-272)
24. Rejman Sabina Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku 39, 2017 29 (253-281)
25. Rachwał Piotr,
Szady Bogumił
Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku 38, 2016, nr 2 38 (35-72)
26. Rachwał Piotr Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku 38, 2016, nr 2 17 (117-133)
27. Rachwał Piotr Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze 39, 2017 17 (31-47)
28. Poniat Radosław O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych 38, 2016, nr 2 12 (104-115)
29. Poniat Radosław Propozycja zasad prezentowania wyników analiz statystycznych w publikacjach naukowych z zakresu dziejów społeczno-gospodarczych 37, 2015, nr 3 15 (191-205)
30. Podgórzańska Renata Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2016. Implikacje dla stosunków polsko-brytyjskich 38, 2016, nr 3 28 (177-204)
31. Pociecha Józef The Process of Demographic Transition in Lands of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth and Other Areas with Polish-Speaking Populations, 1865–1912 42, 2020 24 (123-146)
32. Pielas Jacek Opieka nad nieletnimi w rodzinach szlacheckich w Koronie w XVII wieku. Zarys problematyki i perspektywy badawcze 37, 2015, nr 1 14 (93-106)
33. Pieczara Jakub Population of Wieliczka in 1788 — Household Size and Structure 41, 2019 35 (88-122)
34. Őri Peter Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary 37, 2015, nr 3 31 (7-37)
35. Ogórek Bartosz Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych 37, 2015, nr 2 20 (159-178)
36. Ogórek Bartosz Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze 40, 2018 30 (141-170)
37. Ogórek Bartosz Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych 38, 2016, nr 4 12 (135-146)
38. Narojczyk Krzysztof Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi z 1827 r. Znane źródło w nowej postaci 43, 2021 31 (29-59)
39. Myeshkov Dmytro Migrationen zwischen Land und Stadt in der Nachkriegssowjetunion am Beispiel von Nordkaukasus und Ural (1947–1979) 38, 2016, nr 1 24 (113-136)
40. Miodunka Piotr Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys problematyki 37, 2015, nr 4 31 (7-37)
41. Miodunka Piotr Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku 38, 2016, nr 4 29 (7-35)
42. Miodunka Piotr Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku 37, 2015, nr 2 19 (129-147)
43. Minakowski Marek Jerzy House of Networks: the Polish-Lithuanian Senate (1569–1795) as Parliamentary Representation of the National Social Network (of Women?) 41, 2019 24 (33-56)
44. Minakowski Marek Jerzy Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861 39, 2017 43 (209-251)
45. Minakowski Marek Jerzy Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową 38, 2016, nr 4 26 (63-88)
46. Minakowski Marek Jerzy,
Lebet-Minakowska Anna
Jewish Birth and Marriage Registrations in 19th-century Cracow and What They Reveal about the Dynamics of Ritual Marriage 40, 2018 26 (171-196)
47. Mazur Lyudmila The early Soviet family in the documents of the All-Russia Communist Party Census of 1922 38, 2016, nr 1 29 (83-111)
48. Marczewski Jarosław Roman Spisy ludności rzymskokatolickiej parafii Bończa z pierwszej połowy XVIII wieku 44, 2022 22 (87-108)
49. Machałek Małgorzata Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku – przegląd literatury 38, 2016, nr 3 24 (107-130)
50. Łozowski Piotr Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich 37, 2015, nr 1 21 (71-91)