Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.2.38-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 2
Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku

Autorzy: Piotr Rachwał
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych
Słowa kluczowe: metryki parafia Konopnica rodzina spis spowiedniczy spis ludności
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:17 (117-133)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Parafia Konopnica powstała w pierwszej połowie XV wieku. W okresie przedrozbiorowym należała do diecezji krakowskiej, a od 1805 roku weszła w skład nowopowstałejdiecezji lubelskiej. Prezentowany spis wiernych z 1760 roku to wykaz uprawnionych do spowiedzi wielkanocnej. Statystykę umieszczono w najstarszej zachowanej księdze zgonów. Sporządzono ją na 6 stronach. W sumie odnotowano 1393 osoby. Forma zapisu jest jednorodna. Najpierw notowano numer porządkowy kolejnego wpisu, dalej wymieniano imię i nazwisko głowy gospodarstwa domowego, następnie domowników, na końcu zapisywano sumaryczną liczbę mieszkańców danego gospodarstwa domowego. W treści źródła brak informacji o wieku wymienionych osób, brak także numerów domostw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archidiecezja Lubelska, red. Nowak Piotr B. i in. Lublin: Gaudium, 2000.
2.Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805–2010, red. Henryk Gapski. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2011.
3.Budzyński, Zdzisław. Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. T. 1–3. Przemyśl–Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005–2008.
4.Budzyński, Zdzisław. „Nieznane spisy dekanalne eparchii lwowskiej jako źródło do dziejów pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku”. W: Historia. Archiwistyka. Ludzie. Księga pamiątkowa w pięćdziesiątą rocznicę powołania Archiwum Państwowego w Rzeszowie, red. Jan Basta, Grzegorz Zamoyski, 39–56. Warszawa–Rzeszów: Archiwum Państwowe, 2000.
5.Chachaj, Jacek. Bliżej schizmatyków niż Krakowa… Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku. Lublin: Werset, 2012.
6.Cieślak, Franciszek, Gawarecki Henryk, Stankowa Maria. Lublin w dokumencie 1317–1967. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1976.
7.Guzowski, Piotr. „Spis parafian Zarzecza Delatyńskiego z 1763 roku”. Przeszłość Demograficzna Polski, 31 (2012): 95–107.
8.Janczak, Julian K. „Statystyka ludności Królestwa Polskiego 1815–1830”. Przeszłość Demograficzna Polski, 14 (1983): 17–23.
9.Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII w. Materiały źródłowe. T. 1: Ludność i organizacja diecezji krakowskiej, oprac. Bogumił Szady. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010.
10.Kowalski, Waldemar. „Znaczenie archiwów parafialnych w badaniach nad dziejami przedrozbiorowymi”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 75 (2001): 19–64.
11.Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy, oprac. Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2009.
12.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
13.Kumor, Bolesław. Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795. T. 4. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2002.
14.Kumor, Bolesław. „Przedrozbiorowe wizytacje kościelne jako źródło demograficzne”. Przeszłość Demograficzna Polski, 2 (1969): 3–46.
15.Kumor, Bolesław. „Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa M. J. Poniatowskiego z 1787 r.”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 35 (1977): 255–283.
16.Litak, Stanisław. Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.
17.Materiały do historii miasta Lublina 1317–1792, oprac. Jan Riabinin. Lublin: Wydawnictwo, „Dziennika Zarządu Miasta Lublina”, 1938.
18.Nawrocka, Zenobia I. Ludność parafii Konopnica w XVIII–XIX wieku. Praca magisterska (maszynopis), Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1980.
19.Rachwał, Piotr, „Staropolskie księgi metrykalne w archiwach parafialnych archidiecezji lubelskiej”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63 (2015), nr 4: 585–601.
20.Rzemieniecki, Konrad. „Spis ludności rzymskokatolickiej w parafii Tartaków z lat 1787 i 1789”. Przeszłość Demograficzna Polski (2014) nr 36: 113–150.
21.Szafran, Przemysław. Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1958.
22.Szołtysek, Mikołaj. „Od makromodeli do mikrohistorii – gospodarstwo domowe w parafii bujakowskiej w latach 1766–1803”. Przeszłość Demograficzna Polski, 25 (2004): 7–76.