Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.4.38-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 4
Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej

Autorzy: Dorota Bród
Politechnika Rzeszowska, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Piotr Rachwał
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Humanistyczny

Paweł Strzelecki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Słowa kluczowe: projekcja odwrócona (inverse projection) twierdzenie ergodyczne tablice trwania życie ruch naturalny
Rok wydania:2016
Liczba stron:30 (89-118)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 520

Abstrakt

W artykule postawiono dwa główne cele. Po pierwsze, prezentację założeń teoretycznych oraz techniki obliczeń stosowanych w projekcji odwróconej (inverse projection). Metoda, szerzej znana w anglojęzycznej literaturze przedmiotu, zaproponowana w latach 70. XX wieku przez Ronalda D. Lee i rozwijana m.in. w kręgu badaczy Cambridge Group nie doczekała się jeszcze pełniejszego omówienia ani też zastosowania, na gruncie polskich badań demograficznych. Drugi cel badań ma wymiar praktyczny i polega na przeprowadzeniu symulacji potwierdzających elastyczność w doborze parametrów początkowych konstruowanych modeli populacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arthur, W. Brian. „The Ergodic Theorems of Demography: A Simple Proof”. IIASA Working Paper (1981): 1–10.
2.Balicki, Andrzej. Analiza przeżycia i tablice wymieralności. Warszawa: PWE, 2006.
3.Bertino, Salvatore, Eugenio Sonnino. „La proiezione inversa stocastica: tecnica e applicazione”. W: Le Italie Demografiche. Saggi di demografia storica, red. Marco Breschi, Giovanna da Molin, Lorenzo del Panta, Luigi Pace. Udine: Dipartimento de Scienze Statistiche, Università degli Studi di Udine, 1995.
4.Biraben, Jean-Noël, Noël Bonneuil. „Population et économie en pays de Caux aux XVIeet XVIIe siècles”. Population 6 (1986): 937–960.
5.Bonneuil, Noël. „The Trend Method Applied to English Data”. W: Old and New Methods in Historical Demography, red. David S. Reher, Roger S. Schofield, 57–65. Oxford: Clarendon Press, 1993.
6.Borowski, Stanisław. „Próba odtworzenia struktur społecznych i procesów demograficznych na Warmii u schyłku XVII w. na przykładzie Dobrego Miasta i okolicy”. Przeszłość Demograficzna Polski 8 (1975): 125–198.
7.Brunborg, Helge. „The Inverse Projection Method Applied to Norway, 1735–1974. Niepubl., 1976.
8.Coale, Ansley J., Paul Demeny, Barbara Vaughan. Regional Model Life Tables and Stable Populations. New York: Academic Press, 1983.
9.Cohen, Joel B. „Ergodic Theorems in Demography”. Bulletin of the American Mathematical Society 1 (1979), 2: 275–295.
10.Gautier, Etienne, Louis Henry. „Crulai. Démographie d’une paroisse normande au XVIIe et au XVIII siècles. Présentation d’un cahier de l’I.N.E.D”, Population 13 (1958), 2: 283–286.
11.Gieysztorowa, Irena. „Badania demograficzne na podstawie metryk parafialnych”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 10 (1962), 2: 103–121.
12.Gieysztorowa, Irena. „Niebezpieczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII–XVIII wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 19 (1971), 4: 557–604.
13.Hajnal, John. „On Products of Non-negative Matrices”. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 79 (1976): 521–530.
14.Holzer, Jerzy Z. Model ludności ustabilizowanej. Warszawa: SGPiS, 1969.
15.Jóźwiak, Janina. Matematyczne modele ludności. Warszawa: SGPiS, 1985.
16.Kędelski, Mieczysław. „Piramida wieku i tablice trwania życia ludności Śląska w 1864 roku”. Przeszłość Demograficzna Polski 20 (1997): 49–73.
17.Kędelski, Mieczysław. Umieralność i trwanie życia ludności Wielkopolski w XIX wieku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1996.
18.Kędelski, Mieczysław, Jan Paradysz. Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006.
19.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
20.Kuklo, Cezary. „Polska demografia przeszłości u progu XXI wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 22 (2001), 7–32.
21.Lee, Ronald D. Econometric Studies of Topics in Demographic History. Niepubl., 1970.
22.Lee, Ronald D. „Estimating Series of Vital Rates and Age Structure from Baptisms and Burials: A New Technique, with Applications to Pre-industrial England”. Population Studies 28 (1974), 3: 495–512.
23.Lee, Ronald D. „Inverse Projection and Back Projection: A Critical Appraisal and Comparative Results for England”, Population Studies 39 (1985), 2: 233–248.
24.Lotka, Alfred J. „The Structure of the Growing Population”. Human Biology 3 (1931), 4: 459–493.
25.McCaa, Robert. „Benchmarks for a New Inverse Population Projection Program. England, Sweden, and a Standard Demographic Transition”. W: Old and New Methods in Historical Demography, red. David S. Reher, Roger S. Schofield, 40–56. Oxford: Clarendon Press, 1993.
26.McCaa, Robert. „Populate: A Microcomputer Projection Package for Aggregative Data Applied to Norway, 1736–1970”. Annales de Démographie Historique 2 (1998): 287– 298.
27.McCaa, Robert. „The Female Population of Chile, 1855–1964: A Microcomputer Balance Sheet Method”. Latin American Population History Newsletter 15 (1989): 9–14.
28.Okólski, Marek. Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.
29.Piasecki, Edmund. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX w.: studium demograficzne. Warszawa: PWN, 1990.
30.Piasecki, Edmund. „Próba sporządzenia okresowych tablic trwania życia na podstawie ksiąg ruchu naturalnego w XVIII–XX w.”. Przeszłość Demograficzna Polski 16 (1985): 139–152.
31.Szulc, Stefan. „Dawne tablice wymieralności Królestwa Polskiego i m. Warszawy”. Kwartalnik Statystyczny 5 (1928), 2: 430–444.
32.Wachter, Kenneth W. „Ergodicity and Inverse Projection”. Population Studies 40 (1986): 275–287.
33.Wrigley, Edward Anthony. „Family Limitation in Pre-industrial England”. Economic History Review 19 (1966): 82–109.
34.Wrigley Edward Anthony. „Mortality in Pre-industrial England: The Example of Colyton, Devon, over Three Centuries”, Daedalus 97 (1968), 2: 546–580.
35.Wrigley Edward Anthony, R.S. Davies, James E. Oeppen, Roger S. Schofield. English Population History from Family Reconstitution 1580–1837. Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1997.
36.Wrigley Edward Anthony, Roger S. Schofield. The Population History of England, 1541– 1871: A Reconstruction. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.