Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.3.38-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 3
Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)

Autorzy: Konrad Kołodziejczyk
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: rekonstrukcja rodzin Nowy Korczyn Nowe Miasto Korczyn ksi demografia rodzina
Rok wydania:2016
Liczba stron:24 (55-78)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 636

Abstrakt

W pracy dokonano charakterystyki demograficznej dawnej rodziny polskiej na przykładzie parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku. O wyborze takiego zakresu pracy zadecydowała, z jednej strony, ciągłość i względna kompletność zapisów metrykalnych. Z uwagi na rozmiar nowokorczyńskiej rejestracji metrykalnej (która przełożyła się na czasochłonność pracy ze źródłem), zdecydowano się na zawężenie okresu obserwacji do ostatniego półwiecza istnienia I Rzeczpospolitej.W efekcie otrzymano dla badanego okresu skromny, aczkolwiek wystarczający materiał, w postaci kilkuset rodzin zrekonstruowanych, wykorzystany do analizy podstawowych zagadnień dotyczących rodziny dawnej. W pierwszejczęści artykułu przedstawiono krótką charakterystykę parafii Nowy Korczyn, następnie zaprezentowano cele, metody oraz podstawę źródłową pracy. Główną częścią artykułu jest charakterystyka rodzin rekonstruowanych (zamkniętych, kompletnych oraz otwartych) oraz analiza dzietności i płodności małżeńskiej. Ostatnia część artykułu koncentruje się na określeniu rodzaju występującej wśród parafianek nowokorczyńskich płodności (naturalnej lub kontrolowanej) oraz odpowiedzi na pytanie, czy tamtejsze kobiety stosowały praktyki antynatalistyczne (praktyki ograniczające liczbę porodów).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chądzyński, Jan Nepomucen. Historyczno-statystyczne opisy miast starożytnych w ziemi sandomierskiej leżących, t. 1. Warszawa: F. Blumenthal, 1856.
2.Cieślak, Maria. Demografia. Metody analizy i prognozowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.
3.Daszkiewicz-Ordyłowska, Danuta. „Rodzina w parafii toszeckiej w latach 1789–1877”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, 75–109. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
4.Frączek, Lech. „Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808–1914 w świetle ksiąg metrykalnych”. Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010.
5.Gieysztorowa, Irena. „Badania demograficzne na podstawie metryk parafialnych”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 10 (1962) 1–2: 103–121.
6.Gieysztorowa, Irena. „Niebezpiecze
7.Gieysztorowa, Irena. „Rodzina staropolska w świetle badań demograficznych. Zarys problematyki”. W: Społeczeństwo staropolskie, t. 2, red. Andrzej Wyczański, 159–175. Warszawa: PWN, 1979.
8.Gieysztorowa, Irena. Wstęp do demografii staropolskiej. Warszawa: PWN, 1976.
9.Górna, Krystyna. „Analiza demograficzna metryk dolnośląskiej parafii Rząąnik z lat 1794–1874”. Przeszłość Demograficzna Polski, 17 (1987): 185–205.
10.Górna, Krystyna. „Narodziny, śluby i zgony na Górnym Śląsku w XVIII wieku”. W: Wesela chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku, red. Henryk Suchojad, 33–42. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2001.
11.Guerquin, Bohdan. Zamki w Polsce. Warszawa: Arkady, 1974.
12.Guzowski, Piotr. „Badania demograficzne nad rodziną wiejską w okresie staropolskim”. W: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, 11–30. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2014.
13.Holzer, Jerzy Zdzisław. Demografia. Warszawa: PWE, 2003.
14.Kręt, Helena. Śladami świętej Jadwigi: Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008.
15.Kuchowicz, Zbigniew. Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1975.
16.Kuklo Cezary, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
17.Kuklo, Cezary. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie. Białystok: Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku... 77
18.Kwapulińska, Pelagia. „Rodzina w parafii kochłowickiej w XIX wieku”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, 111–164. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
19.Litak, Stanisław. Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1980.
20.Moraczewski, Jędrzej. Starożytności polskie, t. 2. Poznań: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1852.
21.Pawlikowski, Michał. Sądownictwo grodzkie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Strzałków: Michał Pawlikowski, 2012.
22.Piasecki, Edmund. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych XVIII–XX w. Studium demograficzne. Warszawa–Wrocław: PWN, 1990.
23.Piasecki, Edmund, Ryszard Wrona. „O sezonowości urodzeń”. Materiały i Prace Antropologiczne 95 (1978): 155–172.
24.Przybyszewski, Stanisław M., Andrzej Bienias. Nowy Korczyn przez stulecia. Szkice z dziejów Nowego Korczyna i okolic. Kielce: Agencja Wydawnicza Gens, 2001.
25.Rachwał, Piotr. „Księgi metrykalne z czasów zaboru austriackiego w archiwach parafialnych w Lubelskiem − regulacje prawne, stan zachowania”. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, 6 (2014 [2015]): 306–325.
26.Rejman, Sabina. Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. Studium demograficzno- historyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
27.Siebel, Jacek. Ludność parafii bogucickiej (województwo śląskie) w latach 1738–1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2012.
28.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, t. 4, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski. Warszawa: Kasa im. Józefa Mianowskiego, 1883.
29.Sondel, Janusz. Słownik łacińsko polski dla prawników i historyków [CD ROM]. Kraków: Universitas, 2003.
30.Spychała, Jerzy. „Rodzina w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwa
31.Wiślicz, Tomasz. Upodobanie. Mał
32.Wiśniewski, Jan. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem. Marjówka, 1927.
33.Wiśniowski, Eugeniusz. Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu: studium geograficzno-historyczne. Warszawa: PWN, 1965.
34.Żmijewska, Małgorzata. „Ludność parafii tyskiej od 1749 roku do połowy XIX wieku w świetle ksiąg metrykalnych. Studium demograficzno-społeczne”. Praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007.
35.Żołądź-Strzelczyk, Danuta. Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.