Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017
Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)

Autorzy: Konrad Kołodziejczyk ORCID
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: Nowy Korczyn Nowe Miasto Korczyn demografia rodzina rekonstrukcja rodzin księgi metrykalne
Rok wydania:2017
Liczba stron:31 (65-95)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 556

Abstrakt

Celem pracy było dokonanie charakterystyki demograficznej zrekonstruowanych rodzin w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku. Dokonano tego, posługując się uznaną w nauce demografii metodą rekonstrukcji rodzin opracowaną przez Louisa Henry’ego, polegającą na imiennym przyporządkowaniu parom małżeńskim wszystkich zdarzeń demograficznych zanotowanych w parafialnych rejestrach. W rezultacie zastosowania tej metody uzyskano 265 zrekonstruowanych rodzin zamkniętych oraz 317 rodzin otwartych. Dodatkowo w badaniach posłużono się tzw. rodzinami kompletnymi (dzietnymi). Bazę źródłową stanowiły trzy serie ksiąg metrykalnych parafii nowokorczyńskiej przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. Zapisy metrykalne cechowała różna kompletność. Uzyskane wyniki okazały się zbieżne z ustaleniami dotychczasowymi – wyższy odsetek poczęć przedmałżeńskich w przypadku kobiet starszych, wydłużenie interwału intergenetycznego w przypadku śmierci poprzedniego dziecka w ciągu trwania pierwszego roku jego życia, najdłuższy ostatni odstęp międzyporodowy, wdowcy zawierający szybciej niż wdowy kolejne związki małżeńskie czy też uzależnienie faktu kolejnego ożenku od liczby posiadanego potomstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brodnicka, Emilia. „Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej połowie XVIII w.”. Przeszłość Demograficzna Polski 2 (1968): 177–215.
2.Chwalba, Andrzej, red. Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
3.Daszkiewicz Ordyłowska, Danuta. „Rodzina w parafii toszeckiej w latach 1789–1877”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, 75–109. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
4.Daszkiewicz-Ordyłowska, Danuta. „Zgony w parafii toszeckiej w latach 1789–1877”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 3: Zgony, red. Zbigniew Kwaśny, 27–43. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.
5.Gieysztorowa, Irena. „Rodzina staropolska w świetle badań demograficznych. Zarys problematyki”. W: Społeczeństwo staropolskie. T. 2, red. Andrzej Wyczański, 159–175. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
6.Górna, Krystyna. „Analiza demograficzna metryk dolnośląskiej parafii Rząśnik z lat 1794–1874”. Przeszłość Demograficzna Polski 17 (1987): 185–205.
7.Górna, Krystyna. „Narodziny, śluby i zgony na Górnym Śląsku w XVIII wieku”. W: Wesela chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku, red. Henryk Suchojad, 33–42. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2001.
8.Guzowski, Piotr. „Badania demograficzne nad rodziną wiejską w okresie staropolskim”. W: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, 11–30. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2014.
9.Ihnatowicz, Ireneusz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara, Janusz Żarnowski. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999.
10.Kicińska, Urszula. „Rola wdowy w rodzinie i społeczeństwie staropolskim na podstawie polskich drukowanych oracji pogrzebowych XVII wieku”. Sensus Historiae 12 (2013/2014): 135–148.
11.Kuchowicz, Zbigniew. Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1975.
12.Kuklo, Cezary. „Czy społeczeństwo Polskie w dobie oświecenia regulowało liczbę dzieci w rodzinach?”. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 51/52 (1990/1991): 19–55.
13.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
14.Kuklo, Cezary. „Gospodarstwo domowe osób starszego pokolenia w miastach na ziemiach polskich w epoce późnofeudalnej”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 58 (2010): 121–134.
15.Kuklo, Cezary. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie. Białystok: Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1991.
16.Kwapulińska, Pelagia. „Rodzina w parafii kochłowickiej w XIX wieku”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, 111–164. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
17.Kwapulińska, Pelagia. „Zgony w parafii kochłowickiej w XIX wieku”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 3: Zgony, red. Zbigniew Kwaśny, 45–76. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.
18.Piasecki, Edmund. „Charakterystyka demograficzna dawnej rodziny polskiej”. Przeszłość Demograficzna Polski 14 (1983): 100–121.
19.Piasecki, Edmund. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych XVIII–XX w. Studium demograficzne. Wrocław–Warszawa: PWN – Oddział, 1990.
20.Piasecki, Edmund, Wrona Ryszard. „O sezonowości urodzeń”. Materiały i Prace Antropologiczne 95 (1978): 155–172.
21.Rejman, Sabina. Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. Studium demograficzno-historyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
22.Sondel, Janusz. Słownik łacińsko polski dla prawników i historyków [CD ROM]. Kraków: Universitas, copyright 2003.
23.Spychała, Jerzy. „Rodzina w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, 7–73. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
24.Spychała, Jerzy. „Zgony w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 3: Zgony, red. Zbigniew Kwaśny, 7–26. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.
25.Wiślicz, Tomasz. Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia. Wrocław: Chronicon, 2012.
26.Żmijewska, Małgorzata. „Ludność parafii tyskiej od 1749 roku do połowy XIX wieku w świetle ksiąg metrykalnych. Studium demograficzno-społeczne”. Rozprawa doktorska, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2007.
27.Żołądź Strzelczyk, Danuta. Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.