Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2018.40-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 40, 2018
Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku

Autorzy: Sławomir Kościelak
Słowa kluczowe: Prusy Królewskie Gdańsk stosunki międzywyznaniowe statystyka wyznań księgi metrykalne klasztory miejskie
Rok wydania:2018
Liczba stron:21 (83-103)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 424

Abstrakt

W artykule niniejszym postuluje się rewizję dotychczasowych ustaleń odnośnie do przemian demograficznych w nowożytnym Gdańsku, opracowanych przed blisko trzydziestu laty przez zmarłego przedwcześnie w 1989 r. gdańskiego badacza, Jana Baszanowskiego, a zawartych w wydanej pośmiertnie monografii jego autorstwa. Wyliczenia te, oparte wyłącznie na sporządzanych przez miejskie agendy tabelach ruchu naturalnego, powinny być porównane z wpisami w zachowanych stosunkowo dobrze dla okresu nowożytnego księgach metrykalnych z parafii gdańskich (tak ewangelickich, jak i katolickich). Analiza ksiąg metrykalnych dostarczy przy okazji wielu dodatkowych danych. Nie kwestionując zarysowanych w ustaleniach Baszanowskiego ogólnych trendów statystycznych, uznaje się za absolutnie konieczny powrót do badań nad demografią Gdańska i innych ośrodków Prus Królewskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baszanowski, Jan. Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1995.
2.Baszanowski, Jan. „Statistics of Religions Denominations and Ethnic Problems in Gdańsk in 17–18th Centuries”. Studia Maritima 7, (1988): 49–72.
3.Baszanowski, Jan. „Statystyka wyznań a zagadnienia etniczne Gdańska w XVII–XVIII wieku”. Zapiski Historyczne 54 (1989), 1: 57–82.
4.Baszanowski, Jan. „Tabele ruchu naturalnego i ludności Gdańska z lat 1601–1846”. Przeszłość Demograficzna Polski 13 (1981): 67–87.
5.Kizik, Edmund. „Uwagi o ruchu naturalnym w parafii NMP w Gdańsku w drugiej połowie XVII i XVIII wieku”. W: Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne, red. Wojciech Zawadzki, 59–74. Elbląg: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2016.
6.Kościelak, Sławomir. „Gdańszczanie w księgach metrykalnych podmiejskich dóbr kościelnych. Problem konwersji, więzi pokrewieństwa i układów familijno-ekonomicznych”. W: Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne, red. Wojciech Zawadzki, 75–94. Elbląg: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2016.
7.Kościelak, Sławomir. Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku. Gdańsk–Kraków: Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2003.
8.Kościelak, Sławomir. „Katholische »Ersatz« -Eliten im protestantischen Danzig an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert”. Documenta Pragensia 33 (2014): 507–521.
9.Kościelak, Sławomir. Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.
10.Kościelak, Sławomir. „Panorama katolickiej społeczności w Gdańsku w pierwszej połowie XVII wieku. Zarys problemu”. W: Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego, red. Wojciech Skóra, 9–23. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2008.
11.Kościelak, Sławomir. „Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydatności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami międzywyznaniowymi w dużym protestanckim ośrodku”. Textus et Studia 4 (2015): 25–46.
12.Kuklo, Cezary. „Czy reformacja wpłynęła na struktury demograficzne rodziny i jej funkcjonowanie w epoce staropolskiej?” Czasy Nowożytne 31 (2018): 55–71.
13.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009. Kotecki, Roman. „Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego. Szczególne uwzględnienie prawodawstwa diecezji chełmińskiej, gnieźnieńskiej, płockiej i włocławskiej”. Nasza Przeszłość 112 (2009): 135–179.
14.Paluchowski, Piotr. „Danziger Erfahrungen” w latach 1739–1793. Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2013.
15.Paradysz, Jan. „Współczesna demografia regionalna i kilka wniosków z niej wypływających”. Przeszłość Demograficzna Polski 26 (2005): 167–189.