Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2018.40-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 40, 2018
Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943)

Autorzy: Radosław Gaziński
Słowa kluczowe: księgi metrykalne hugenoci Szczecin
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (105-120)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 491

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom ksiąg metrykalnych prowadzonych przez pastorów kalwińskiej (francuskiej) gminy w Szczecinie, które pozwalają na prześledzenie przez okres 220 lat (1721–1943) ruchu naturalnego francuskiej społeczności miasta. W artykule zaprezentowano strukturę wszystkich serii ksiąg prowadzonych przez gminę oraz zachodzące w niej zmiany. Opublikowany materiał ma także na celu zachęcić potencjalnych badaczy do zainteresowania się prezentowanym źródłem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aubin, Georg. „Die Bedeutung der Hugenotten für der deutsche Wirtschaftsleben”. Der Deutsche Hugenott 2 (1957), 21: 43–54.
2.Birnstiel, Eckart. „Asyl und Integration der Hugenotten in Brandenburg-Preuβen”. W: Hugenotten und deutsche Territorialstaaten: Imigrationspolitik und Integrationsprozesse. Les Etats allemands et les hugenots: politique d’immigration et processus d’integration, red. Guido Braun, Susanne Lachenicht, 139–154. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007.
3.Böhm, Manuel, Jens Häseler, Robert Violet, red. Hugenotten zwischen Migration und Integration. Neue Forschungen zum Refuge in Berlin und Brandenburg. Berlin: Metropol Verlag, 2005.
4.Braun, Guido, Susanne Lachenicht, red. Hugenotten und deutsche Teritorialstaaten: Immigrationspolitik und Integrationsprozesse. Les Etats allemands et les Huguenots: politique d’inmmigration et processus d’integration. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007.
5.Chłopocka, Helena, Lech Leciejewicz, Tadeusz Wieczorowski. „Okres wczesnofeudalny do roku 1237”. W: Dzieje Szczecina X–1805, red. Gerard Labuda, 16–59. T. 2. Warszawa: PWN, 1963 (wyd. 2. Warszawa–Poznań: PWN, 1985).
6.Erbe, Helmut. Die Hugenotten in Deutschland. Essen: Essener Verlagsanstalt, 1937.
7.Gaziński, Radosław. Handel morski Szczecina w latach 1720–1805. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000.
8.Gaziński, Radosław, Paweł Gut, Maciej Szukała, opr. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 r. Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – Wydział Wydawnictw, 2002.
9.Hornung, Erik. „Immigration and the Diffusion of Technology: The Huguenot Diaspora in Prussia”. American Economic Review 1 (2014), 104: 84–122.
10.Lesiński, Henryk, „Rozdrobnienie feudalne 1237–1476”. W: Dzieje Szczecina X–1805, red. Gerard Labuda, 62–196. T. 2. Warszawa: PWN, 1963 (wyd. 2. Warszawa–Poznań: PWN, 1985).
11.Levi, Anthony. Ludwik XIV. Epoka intryg i spisków. Warszawa: Bellona, 2008.
12.Mengin, Ernst. Das Recht der französisch-reformierten Kirche in Preuβen. Berlin: Consistorium der Französischen Kirche, 1929.
13.Metcke, Albert. „Beitrag zur Geschichte der französischen Kolonie in Stettin”. Stettiner Jahrbuch 1 (1920): 19–24.
14.Metcke, Albert. „Die französische Kolonie in Stettin”. W: Jahresbericht der BismarckOberrealschule zu Stettin, 3–10. Stettin: Druck von Hermann Saran, 1913.
15.Mittenzwei, Ingrid, red. Hugenotten in Brandenburg-Preußen. Berlin: Akademie-Verlag, 1987.
16.Muret, Eduard, Geschichte der Französischen Kolonie in Brandenburg-Preußen, unter besonderer Berücksichtigung der Berliner Gemeinde. Berlin: Druck von W. Bürenstein, 1885.
17.Piskorski, Jan Maria. Miasta Księstwa Szczecińskiego do połowy XIV wieku. Warszawa– Poznań: PWN, 1987.
18.Rachel, Hugo. „Der Merkantilismus in Brandenburg-Preuβen”. W: Moderne Preuβische Geschichte, 1648–1947. Eine Anthologie, red. Otto Büsch, Wolfgang Neugebauer, 951–993. T. 2. Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1981.
19.Riemann, Hermann. Geschichte der Stadt Colberg. Colberg: C.F. Post’sche Buchdruckerei und Verlag, 1873 (wyd. 2 Kolberg, 1924)
20.Robótka, Halina, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak. Archiwistyka. Warszawa: PWN, 1989.
21.Sierpowski, Stanisław, Stanisław Nawrocki, red. Metodyka pracy archiwalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998.
22.Szultka, Zygmunt. „Kolonie francuskie na Pomorzu brandenbursko-pruskim od końca XVII do początków XIX wieku”. Roczniki Historyczne 53 (1987): 5–97.
23.Szultka, Zygmunt. „Rozwój demograficzny w drugiej połowie XVII i początkach XVIII wieku”. W: Historia Pomorza, red. Gerard Labuda. T. 2 do roku 1815, cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648–1815, opr. Zygmunt Szultka, Henryk Lesiński przy współudziale Dariusza. Łukasiewicza i Alfreda Wielopolskiego, 33–57. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.
24.Szultka, Zygmunt. „Stosunki wyznaniowe i kościelne na Pomorzu brandenbursko-pruskim w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku”. W: Historia Pomorza, red. Gerard Labuda. T. 2 do 1815 roku, cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648– 1815, opr. Zygmunt Szultka, Henryk Lesiński przy współudziale Dariusza Łukasiewicza i Alfreda Wielopolskiego, 400–433. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.
25.Szymczak, Barbara. Fryderyk Wilhelm. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2006. Teske, Christian. Geschichte der Stadt Stargard. Stargard: Verlag und Druck von Ferdinand Hendeß, 1843.
26.Thadden v., Rudolf. „Einwanderer in fremdem Land. Die Hugenotten in der ständischen Gesellschaft Brandenburg-Preußens”. W: Rudolf v. Thadden, Nicht Vaterland, nicht Fremde. Essays zu Geschichte und Gegenwart, 9–18. München: C.H. Beck, 1989.
27.Thadden v., Rudolf, Michelle Magdelaine, red. Die Hugenotten 1685–1985. München– Paris: C.H. Beck, 1985.
28.Vinage du, Hugo. „Geschichte der französischen Kolonie und der Evangelisch Reformierten Gemeinde zu Pasewalk”. Baltische Studien NF 28 (1926): 59–200.
29.Wehrmann, Martin. Geschichte der Stadt Stettin. Stettin: Leon Sauniers Buchhandlung, 1911.
30.Wilke, Jürgen. „Zur Sozialstruktur und demographischen Analyse der Hugenotten in Brandenburg – Preußen, insbesondere in Berlin”. W: Hugenotten in BrandenburgPreußen, red. Ingrid Mittenzwei, 27–99, Berlin: Akademie-Verlag, 1987.
31.Wiśniewski, Jerzy. „Początki układu kapitalistycznego 1713–1805”. W: Dzieje Szczecina X–1805, red. Gerard Labuda, 446–702. T. 2. Warszawa: PWN, 1963 (wyd. 2. Warszawa–Poznań: PWN, 1985).