Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2018 (24)
Proces studiowania znaczącym komponentem jakości kształcenia w szkole wyższej
(THE PROCESS OF STUDYING A SIGNIFICANT COMPONENT QUALITY OF EDUCATION IN A UNIVERSITY)

Authors: Anna Karpińska
Uniwersytet w Białymstoku

Walentyna Wróblewska
Uniwersytet w Białymstoku
Keywords: studying quality of education university
Data publikacji całości:2019
Page range:11 (105-115)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article taken an attempt to support the thesis formulated in the title referring to the theoretical basis and particularly the concept of school as a learning organization, the analysis of studying in accordance with the paradigms: humanistic and constructivist, and also the results of research on the process of studying. The research shows that the process of studying needs to be improved. It is necessary to engage students in the life of university and involve them in the research process in the course of studies. The greater awareness of teaching effects, greater engagement in activities leading to their fulfillment, the attitude of agency and freedom as well as students’ responsibilities can affect the higher quality of the process of teaching at university.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barnes, D. (1988). Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. Warszawa: Wydawnictwa
2.Szkolne i Pedagogiczne.
3.Gołębniak, B.D. (2010). Poszukiwanie – refleksyjność – dialektyczne uczenie się. Nowe praktyki
4.edukacyjne w szkole wyższej. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Innowacje w edukacji
5.akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany (s. 255–268). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
6.Łódzkiego.
7.Karpińska, A., Wróblewska, W., Kowalczuk, K. (red.) (2016). W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej
8.na studenta. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
9.Klus-Stańska, D. (2009). Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita.
10.W: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki (s. 62–73). Kraków:
11.Oficyna Wydawnicza Impuls.
12.Krajewska, A. (2016). Współdziałanie nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie
13.studiów pedagogicznych. Białystok: Trans Humana.
14.Kupisiewicz, C., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
15.PWN.
16.Kurantowicz, E. (2010). Uczelnia jako społeczność ucząca się. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając
17.(red.), Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany (s. 269–278). Łódź:
18.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
19.Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
20.Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Kraków:
21.Świrko-Pilipczuk, J. (2011). Samodzielność w filozoficznych poglądach i koncepcjach człowieka – implikacje
22.pedagogiczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
23.Wróblewska, W. (2017). Proces studiowania w świetle badań indywidualnych przypadków.
24.W: J. Grzesiak (red.), Innowacje i ewaluacja w edukacji. Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych
25.(s. 87–101). Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny;
26.Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.