Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.1-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (23)
Samo-dzielność studiowania
(Self-Study)

Authors: Janina Świrko
Keywords: independence studying
Year of publication:2018
Page range:10 (23-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The text contains an attempt to analyze the current state, possibilities and conditions of study. It also emphasizes the need to create conditions for independent study and development of students’ independence.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bauman, Z. (2011). Moda – wymienna tożsamość – utopie na dziś. W: Z. Bauman, Kultura
2.w płynnej nowoczesności (s. 35–51). Warszawa: Agora.
3.Buczyńska-Garewicz, H. (2010). Człowiek wobec losu. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców
4.Prac Naukowych Universitas.
5.Cottrell, S. (2007). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
6.Czerepaniak-Walczak, M. (red.) (2013). Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji
7.przemian w edukacji akademickiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
8.Dudzikowa, M., Jaskulska, S., Wawrzyniak-Beszterda, R., Bochnio, E., Knasiecka-Falbierska,
9.K., Marciniak, M. (2013). Jednostkowe i zbiorowe oblicza kapitału społecznego w uniwersytecie. Studenci
10.o swoim studiowaniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
11.Grzegorczyk, A., Sójka, J. (red.) (2008). Fenomen uniwersytetu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe
12.UAM.
13.Klus-Stańska, D. (2008). Dokąd zmierza polska szkoła? – pytania o ślepe uliczki, kierunki, konteksty.
14.W: D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła? (s. 7–35). Warszawa: Wydawnictwo
15.Akademickie Żak.
16.Knasiecka-Falbierska, K. (2014). Student – klient na współczesnym uniwersytecie. Pedagogika
17.Szkoły Wyższej, 1, 93–104.
18.Krzyżewski, K. (2008). Samoregulacja i samokontrola jako przedmiot psychologii. W: A. Niedźwieńska
19.(red.), Samoregulacja w poznaniu i działaniu (s. 15–32). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
20.Jagiellońskiego.
21.Musil, R. (1971). Człowiek bez właściwości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
22.Nawroczyński, B. (1957). Zasady nauczania. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
23.Obuchowski, K. (2001). Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
24.Wielkiego.
25.Parafiniuk-Soińska, J. (1976). Struktura i efekty samodzielnego studiowania. Warszawa–Poznań:
26.PWN.
27.Readings, B. (2017). Uniwersytet w ruinie. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
28.Renaut, A. (1989). Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości. Wrocław: Zakład Narodowy
29.im. Ossolińskich.
30.Sośnicki, K. (1959). Dydaktyka ogólna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
31.Sośnicki, K. (1968). Poradnik dydaktyczny. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
32.Szahaj, A. (2000). Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa:
33.Fundacja Aletheia.
34.Szkudlarek, T. (2012). Robotnicy wiedzy i edukacja akademicka. W: P. Żuk (red.), Wiedza. Ideologia.
35.Władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym (s. 215–237). Warszawa:
36.Scholar.
37.Szwabowski, O. (2014). Uniwersytet – fabryka – maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej.
38.Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.
39.Szymczak, M. (1978). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
40.Świrko-Pilipczuk, J. (2011). Samo-dzielność w filozoficznych poglądach i koncepcjach człowieka – implikacje
41.pedagogiczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
42.Welzer, H. (2016). Samodzielne myślenie. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
43.Witkacy, S.I. (1977). O idealizmie i realizmie. Warszawa: PWN.