Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
KWALIFIKACJA PRAWNA UMÓW ZAWIERANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

Autorzy: Krzysztof Wesołowski
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: umowa spedycji umowa przewozu wykładnia oświadczeń woli
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (181-193)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono problem kwalifikacji umów zawieranych na podstawie lakonicznie sformułowanych zleceń w transporcie samochodowym, jako umów przewozu lub umów spedycji. Autor wskazuje na konieczność dokonywania wykładni oświadczeń woli stron umowy, na podstawie art. 65 k.c. Akceptuje wykształcone w praktyce domniemanie faktyczne, że intencją stron było zawarcie umowy przewozu, pod warunkiem dokonania analizy i oceny całokształtu okoliczności istotnych dla oceny rzeczywistego zamiaru stron, które jednak samodzielnie nie stanowią przesądzających kryteriów kwalifikacji. Autor wskazuje, że na gruncie prawa polskiego kryterium takiego nie stanowi także przyjęta w niektórych innych krajach koncepcja zryczałtowanego wynagrodzenia za usługę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Basedow J., Übereinkommen internationaler Straβenverkehr, w: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 7, red. J. Basedow, C.H. Beck, München 1997.
2.Clarke M.A., International Carriage of Goods by Road: CMR, Informa Law, London 2009.
3.Haładyj K., Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2015, wyd. 12, komentarz do art. 799 k.c.
4.Jezioro J., Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
5.Ogiegło L. w: System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, C.H. Beck, Warszawa 2011.
6.Verheyen W., EEX (bis) and CMR: the Return of Paralel Proceedings?, „European Transport Law” 2015, nr 2.
7.Wesołowski K., Odpowiedzialność spedytora za czynności powierzone innym osobom, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 423, Problemy Transportu i Logistyki nr 3, Szczecin 2007.