Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.41-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 41
Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW
(Comparison of Validators for Studying Web-Accessibility)

Authors: Łukasz Krawiec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Katedra Technologii Informacyjnych

Helena Dudycz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Katedra Technologii Informacyjnych
Keywords: accessibility accessibility research validator website
Year of publication:2016
Page range:12 (29-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A very important aspect of websites nowadays is their accessibility. Thanks to modern, constantly evolving technologies, it is possible to create friendly services for each user, regardless of his state of health. Web sites accessibility may be considered in aspects of their functionality and readability. One of methods for exploring this issue is the use of validators, i.e. automated tests to check the syntax of the documents posted on the Internet. The purpose of this article is to comparethe selected tools. The structure of the article is as follows. Firstly, we explain the importance of the accessibility of the web sites. Then we briefly characterize selected validators and present the results of their evaluation. Article is completed with the summary containing the conclusions of the study.
Download file

Article file

Bibliography

1.Benicewicz-Miazga, A. (2003). e-Business w Internecie i multimediach. Warszawa: Wydawnictwo Mikom.
2.Chmielarz, W., Szumski, O., Zborowski, M. (2011). Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
3.Kozłowski, G., Rotnicki, M., Trzeciakiewicz, M., Witek, P., Zadrożny, J. (2014). Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści. Warszawa: FIRR.
4.Krawiec, Ł., Dudycz, H. (2016). Kryteria oceny walidatorów do badania dostępności stron WWW. W: Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości. Częstochowa: Wydawnictwo Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (przyjęty do druku).
5.Maliszewski, M. (2016). Metody badania użyteczności. Pobrane z: http://usability.edu.pl/metody-badania-uzytecznosci/ (12.05.2016).
6.Paszkiewicz, D. (2011). Dostępne strony. Dostępność serwisów internetowych – podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7.Sikorski, M. (2010). Interakcja człowiek-komputer. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
8.W3C Markup Validation Service. Pobrane z: https://validator.w3.org/, (11.02.2016).
9.Zawiła-Niedźwiecki, J., Rostek, K., Gąsiorkiewicz, A. (red.). (2010). Informatyka gospodarcza. Warszawa: C.H. BECK.
10.Ziemba, E. (2005). Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.