Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 878 SI nr 38
Wykorzystywanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Cloud computing in modern enterprises)

Authors: Krzysztof Bartczak
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Keywords: cloud computing Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) Infrastructure as a Service (IaaS) IT infrastructure
Data publikacji całości:2015
Page range:16 (5-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The presented study takes up the issues regarding cloud computing. It primarily explains its essence, as well as its origin. The study also puts emphasis on discussing theareas in which it can be applied, as well as the advantages of its application. The study is based on relevant literature.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chmury obliczeniowe. Ekspertyza. (2012), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475104/IPOL-IMCO_ET(2012)475104_PL.pdf (6.05.2015).
2.Dybka E. i in. (2013). Cloud Computing w sektorze finansowym, Wydawnictwo Edu-Libri, Kraków.
3.Dziesięć zasad stosowania usług chmurowych przez administrację publiczną (2013), http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/4308/j/pl (10.09.2015).
4.Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej
5.(z uwzględnieniem JST) w Polsce. Raport główny (2014), https://mac.gov.pl/files/ ekspertyza_chmura_2014_raport_glowny.pdf (6.05.2015).
6.Kucęba R. (2013), Model Cloud Computing. Taksonomia pojęć i własności, w: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, red. L. Kiełtyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wy
7.Łagowski J. (2010), Cloud Computing – co to jest?, XVI Konferencja PLOUG, Kościelisko.
8.Łapiński K., Wyżnkikiewicz B. (2011), Cloud computing. Nowy impuls dla gospodarki, w: Raport. Cloud computing: elastyczność, efektywność, bezpieczeństwo, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
9.Nowicka K. (2010), Cloud computing a rozwój przedsiębiorstw, http://www.orgmasz.pl/ wydawnictwo/files/Nowicka.pdf (9.05.2015).
10.Parys T. (2015), Cloud Computing – korzyści i bariery wdrożenia oraz ich przejawy w ocenie użytkowników, Konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Zakopane.
11.Szmit P. (2012), Cloud computing. Historia, technologia, perspektywy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
12.Ziora L. (2012), Rola technologii cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. t. 1, red. J. Buko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.