Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 878 SI nr 38

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Wykorzystywanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach


(Cloud computing in modern enterprises)
16 (5-20) Krzysztof Bartczak More
2.

Wspomaganie controllingu przedsięwzięć budowlanych systemami informatycznymi – wymagania, stan obecny i perspektywy


(Supporting of Project Controlling with IT Systems – requirements, current situation and prospects)
16 (21-36) Eryk Głodziński More
3.

Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP


(Use of data mining tools rang a sending compete instruments transport services SME sector enterprises)
11 (37-47) Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski More
4.

Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej


(Information security monitoring data retention model for virtual organizations)
16 (49-64) Tomasz Klasa More
5.

Analiza funkcjonalności oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami w MSP


(Functionality analysys of software supporting project management in SME’s)
12 (65-76) Piotr Modliński More
6.

Korzyści wdrożenia cloud computing dla organizacji w ocenie użytkowników


(Benefits of implementation of cloud computing for organization in the rating by users)
13 (77-89) Tomasz Parys More
7.

Zastosowanie metody mini-modeli opartej na hipersześcianie w procesie modelowania danych wielowymiarowych


(Application of mini-models method based on hypercube in the modeling process of multidimensional data)
13 (91-103) Marcin Pietrzykowski More
8.

Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowym


(Faults in BPMN usage in various aspects of business process management)
13 (105-117) Przemysław Polak More
9.

Standardy zarządzania usługami informatycznymi


(IT services management standards)
11 (119-129) Aleksandra Radomska-Zalas More
10.

Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw


(The information and services platform as a concept of supporting the competitiveness of enterprises)
13 (131-143) Katarzyna Rostek More
11.

Identyfikacja ekspertowego modelu decyzyjnego w problemach wielokryterialnych z zastosowaniem metody obiektów charakterystycznych


(Identification of an expert decision-making model to solving multi-criteria problems using the characteristic objects method)
14 (145-158) Wojciech Sałabun More
12.

Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii informatycznych


(Computer aided management of communal waterworks)
19 (159-177) Jan Studziński, Dorota Tomasiuk More
13.

Gamifikacja e-learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników


(Gamification of e-learning in the context of participant type diversity)
10 (179-188) Jakub Swacha More
14.

Zdalna realizacja usług w internecie z uwzględnieniem profilu użytkownika


(Internet services offered remotely, with particular focus on user profile)
13 (189-201) Grzegorz Szyjewski More
15.

Wspomaganie procesów oceny i wyboru strategii firmy za pomocą adaptacyjnej hurtowni danych


(Choice and estimate of enterprise strategy with use adaptive data warehouse)
12 (203-214) Bożena Śmiałkowska More
16.

Integracja systemów informatycznych w ramach farm e-commerce


(Integration of IT systems for e-commerce farms)
12 (215-226) Adam Wasilewski More
17.

Wykorzystanie rozmytych map kognitywnych w modelowaniu przekazu interaktywnego


(The use of fuzzy cognitive map in modeling on-line advertising)
14 (227-240) Jarosław Wątróbski, Katarzyna Witkowska More
18.

Metoda doboru infrastruktury IT na przykładzie laboratorium uczelni wyższej


(The selection method of IT infrastructure on the example of building the computer lab in the university)
12 (241-252) Katarzyna Rostek, Michał Wiśniewski More
19.

Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej


(Use of AHP method for selection of options computerization public university)
13 (253-265) Andrzej Zajkowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki More