Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/3 2015
E-LEARNING JAKO ELEMENT LIFELONG LEARNING. PRZYKŁAD SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

Authors: Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: edukacja kształcenie przez całe życie e-learning
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (397-410)

Abstract

Celem artykułu jest próba przybliżenia aspiracji edukacyjnych Polaków w zakresie „edukacji przez całe życie” (ang. Lifelong Learning – LLL). Szczególne znaczenie przypisano edukacji przez Internet (e-learning) jako jednej z form LLL. W związku z realizacją zamierzonego celu w artykule przedstawiono zarówno rozważania teoretyczne, jak i subiektywne oceny Polaków na temat edukacji LLL, w tym e-learningu oraz ich roli w procesie zdobywania wykształcenia, motywacji i zmianie aspiracji edukacyjnych. Dla celów analizy wykorzystano głównie wyniki raportów publikowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu ze Szczecina, a jako materiał pomocniczy fragment wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę oraz dane publikowane przez GUS i CBOS.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
2.Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (dostęp 28.09.2014).
3.Grant R.M., The Resource-Based Strategy of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, „California Management Review” 1991, Vol. 33, No. 3.
4.Jarecki W., Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenia się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, w: Raport – zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych, ZPSB w Szczecinie, Szczecin 2013, www.platforma.knowledgeatwork.pl/O_Projekcie/Raporty_Z_Badan (dostęp 28.09.2014).
5.Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspektywy. Raporty. Studia nad konkurencyjnością, IRiSS, Warszawa 1995.
6.Perspektywa uczenia się przez całe życie, załącznik do uchwały nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r., Międzyresortowy Zespół ds. uczenia się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2013, www.men.gov.pl/images/mlodziez_zagranica/PLLL_2013_09_10zał_do_uchwały_RM.pdf (dostęp 28.09.2014).
7.Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (dostęp 28.09.2014).
8.Poteralski J., Ogólnopolskie badania ankietowe słuchaczy studiów podyplomowych. Raport, ZPSB w Szczecinie, Szczecin 2013, www.platforma.knowledgeatwork.pl/O_Projekcie/Raporty_Z_Badan (dostęp 28.09.2014).
9.Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2009, GUS, Warszawa 2010.
10.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009–2013, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/ (dostęp 28.09.2014).
11.Wdrażanie strategii lizbońskiej. Reformy dla rozszerzonej Unii. Raport Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Lisbon Strategy, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy(dostęp 28.09.2014).
12.Włodarczyk K., Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
13.www.cbos.pl (dostęp 28.09.2014).
14.www.platforma.knowledgeatwork.pl (dostęp 28.09.2014).
15.Wzrost standardu wyposażenia gospodarstw domowych. Komunikat z badań BS/39/2011, CBOS, Warszawa 2011.