Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/2 2015
Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Authors: Małgorzata Dolata
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: trwały i zrównoważony rozwój infrastruktura infrastruktura ekologiczna obszary wiejskie
Year of publication:2015
Page range:12 (45-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na infrastrukturę jako na jeden z istotnych, a zarazem niezbędnych i najbardziej efektywnych czynników determinujących zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Specyficzna i ważna rola infrastruktury w procesach rozwojowych wynika przede wszystkim z pełnionych przez nią funkcji oraz jej służebnego w stosunku do reszty życia społecznego i gospodarczego charakteru. Szczególne znaczenie w procesach rozwoju obszarów wiejskich przypisuje się korzystnym efektom wynikającym z rozbudowy i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska, która wraz z umacnianiem się koncepcji zrównoważonego rozwoju została wydzielona z infrastruktury gospodarczej jako nowy segment współczesnej infrastruktury.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aschauer D.A., Is Public Expenditure Productive?, „Journal of Monetary Economics” 1989, No. 23.
2.Baranowski A., Koncepcja partnerstwa „miasto-wieś”, w: Obszary wiejskie – problemy, projekty, wizje, red. E. Raszeja, Poznań 2002.
3.Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts) 2003.
4.Biehl D., The Contrybution of Infrastructure to Regional Development, European Communities, Luxemburg 1986.
5.Borys T., Ekorozwój jako zbiór cech, w: Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
6.Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
7.Dziembowski Z., Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomista” 1985, nr 4–5.
8.Kośmicki E., Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2010.
9.Krukowski K., Rozwój zrównoważony w strategiach gmin wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 2, z. 6, Zamość 2000.
10.Kubiak A.F., Pojęcie infrastruktury we współczesnej infrastrukturze ekonomicznej, Zeszyty Naukowe SPiS, Warszawa 1971.
11.Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
12.Ratajczak M., Znaczenie infrastruktury w procesach globalizacji i integracji regionalnej, w: Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu, Poznań 2002.
13.Romer P.M., Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy” 1990, Vol. 98, No. 5.
14.Rosenstein-Rodan P.N., Uwagi o teorii „wielkiego pchnięcia”, „Ekonomista” 1959, nr 2.
15.Studia nad infrastrukturą wsi polskiej, t. 1, Problemy infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Polsce, red. J.L. Siemiński, IRWiR PAN, Warszawa 1996.
16.Wilczyńska K., Infrastruktura gospodarcza wsi i rolnictwa. Ekonomiczne studium problemu, Roczniki Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 1983.
17.Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, red. A. Chmielak, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2001.