Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/2 2017
Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy – przykład Szczecina i gmin sąsiadujących
(Relations of unemployment on Zachodniopomorskie voivodeship)

Authors: Kamila Radlińska
Politechnika Koszalińska
Keywords: unemployment Granger causality Szczecin
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (141-152)
Klasyfikacja JEL: E24 E27 R23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Seasonality is an issue discussed relatively rarely in the labour market analyses. Particularly it is important to know the relationship between labor markets. The article attempts to define the relation between unemployment in Szczecin and unemployment in municipalities with him directly adjacent. The study identified the type of relation between the analyzed markets and the direction of this relationship. The study included labor markets in the city of Szczecin and municipalities directly adjacent to it. The analysis was based on the Central Statistical Offi ce data on the number of the unemployment in Poland from January 2001 to December 2015. The study used Johansen test and Granger causality test. The results indicate the long-term relationship the number of unemployed in Szczecin and unemployment in municipalities with him directly adjacent.
Download file

Article file

Bibliography

1.Eaton, J. Eckstein, Z. (1997). Cities and Growth: Theory and Evidence from France and Japan. Regional Science and Urban Economics, 27, 443–474.
2.Drejerska, N., Sawińska, J. (2008). Unemployment of Rural Inhabitants as a Disadvantageous Factor of Local and Regional Development. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 7 (1), 59–65.
3.Gruszczyński, M., Podgórska, M. (2004). Ekonometria. Warszawa: Ofi cyna SGH.
4.Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis. New Jersey: Princeton University Press.
5.Hoselitz, B.F. (1953). The Role of the Cities in the Economic Growth OF Underdeveloped Countries. Journal of Political Economy, 61 (3), 195–208.
6.Kucharski, L. Myślińska, K. (2008). Poziom niedopasowań strukturalnych na rynku pracy w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 219, 51–67.
7.Kusideł, E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia i zastosowanie. W: B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowania wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych. Łódź: Absolwent.
8.Majsterek, M. (1998). Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia infl acyjnego w gospodarce polskiej. Przegląd Statystyczny, XLV, 113–130.
9.Martin, R. (1997). Regional Unemployment Disparities and their Dynamics. Regional Studies, 31, 237–252.
10.Morrison, P.S. (2005). Unemployment and Urban Labour Market. Urban Studies, 42 (12), 2261–2288.
11.Nagel, K. (2016). Rodzaje aktywnej polityki rynku pracy w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 293, 87–100.
12.Orzeszko, W. (2012). Nieliniowa identyfi kacja rzędu zależności w stopach zmian indeksów giełdowych. Przegląd Statystyczny, 59, 369–385.
13.Radlińska, K., Klonowska-Matynia, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Przykład gmin powiatu koszalińskiego. Przegląd Zachodniopomorski, 28 (4), 41–59.
14.Szczebiot-Knoblauch, L. (2013). Polityka rynku pracy. W: R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red.), Polityka gospodarcza (s. 122–141). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
15.Tokarski, T. (2008). Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999–2006. Gospodarka Narodowa, 7–8, 25–42.