Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/2 2015
Zróżnicowanie korzyści ekonomicznych z zaangażowania czynnika pracy

Authors: Małgorzata Gawrycka
Politechnika Gdańska

Anna Szymczak
Politechnika Gdańska
Keywords: czynnik pracy rynek pracy dochody
Year of publication:2015
Page range:10 (197-206)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Zróżnicowane ujęcie znaczenia pracy stwarza możliwości szerokiego spojrzenia na korzyści, jakie daje praca i jej wykorzystanie. Korzyści indywidualne mogą wynikać z osiągania przez pracobiorców dochodów z tytułu świadczenia pracy, zaspokajania potrzeb i możliwości samorealizacji czy rozwoju. Natomiast zaangażowanie zasobów pracy przez przedsiębiorstwa może generować zyski i sprzyjać ich dalszemu rozwojowi. Praca wykorzystana w procesie produkcyjnym jest jednym z czynników, który przyczynia się do wzrostu i rozwoju gospodarki narodowej. Decyzje o podziale dochodu podejmowane przez poszczególne gospodarstwa domowe i państwo wpływają na społeczny podział tego dochodu. Indywidualne decyzje gospodarstw domowych o podziale dochodu dyspozycyjnego na konsumpcję i oszczędności determinują osiągane przez przedsiębiorstwa przychody i w konsekwencji ich poziom zysków, które zostają obciążone podatkiem dochodowym. Natomiast z punktu widzenia państwa dochody podatkowe stanowią źródło finansowania wydatków z budżetu państwa.Celem niniejszego opracowania jest wskazanie indywidualnych korzyści, jakie może osiągać pracownik z tytułu świadczenia pracy i pracodawca, angażując czynnik pracy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Blanchard O.J., Summers L., Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Macroeconomic Annual, t. 1, MIT Press, Cambridge 1986.
2.Bosworth D., Dawkins P., Stromback T., The Economics of the Labour Market, Longmann, Harlow–Essex 1996.
3.Deniszczuk L., Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały, IPiSS, Zeszyt nr 10, Warszawa 1977.
4.Dickens W.T., Lang K., Labor Market Segmentation Theory: Reconsidering the Evidence, w: Labor Economics: Problems in Analyzing Labor Markets, ed. W. Darity Jr., Kluwer Academic Publishers, Recent Economic Thought Series, Boston 1993.
5.Dolton P., Levacic R., Vignoles A., The Economic Impact of Schooling Resources, w: Human Capital Over the Life Cycle. A European Perspective, ed. C. Safer, Edward Elgar, Chaltenham–Northampton 2004.
6.Engelen-Kefer U., Beschaftigungspolitik. Eine problemorientierte Einfuhrung mit einem Kompendium beschaftigungspolitischer Fachbegriffe, Bund-Verlag, Köln 1976.
7.Kryńska E., Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie, w: Prognoza podaży i popytu na pracę do roku 2020, red. E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, IPiSS, Warszawa 1998.
8.Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
9.Lindbeck A., Snower D.J., The Insider – Outsider Theory of Employment and Unemployment, The MIT Press, Cambridge 1988.
10.Sapsford D., Tzannatos Z., The Economics of the Labour Market, MacMillan, London 1986.
11.Shapiro C., Stiglitz J., Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, „American Economic Review” 1984, vol. 74, nr 3.
12.Snowdon B., Vane H.R., Modern Macroeconomics. Its Origin, Development and Current State, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2006.
13.Weiss A., Efficiency Wages: Models of Unemployment Layoffs, and Wage Dispersion, Clarendon Press, Oxford 1990.