Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/2 2018
Kraje BRICS i Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowym handlu towarami wysokiej techniki – analiza porównawcza
(BRICS and V4 countries in international high technology goods trade – comparative analysis)

Authors: Marcin Gryczka
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: exports high technology goods comparative advantages
Year of publication:2018
Page range:15 (181-195)
Klasyfikacja JEL: F19 F23 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper’s goal is to verify the thesis of growing BRICS and V4 countries role in international high technology goods trade in period 2000–2016. Research results have confirmed that majority of those countries have not improved its position in high technology goods trade, moreover a deterioration in this area was clearly visible. The only positive exception was China, on the other hand V4 group as a whole hasn’t increased its importance in international trade in goods in question.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brewer, T.L., Young, S. (2009). Multilateral Institutions and Policies: Implications for Multinational Business Strategy. W: A.M. Rugman (red.), The Oxford Handbook of International Business. New York: Oxford University Press.
2.Dicken, P. (2011). Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. London: SAGE Publications Ltd.
3.Dunning, J.H. (2009). The Key Literature on IB Activities: 1960–2006. W: A.M. Rugman (red.), The Oxford Handbook of International Business. New York: Oxford University Press.
4.Fagerberg, J. (1996). Technology and Competitiveness. Oxford Review of Economic Policy, 3 (12).
5.Hobday, M.G. (1995). Innovation in East Asia: The Challenge to Japan. Cheltenham: Edward Elgar.
6.Jahn, J. (2016). Eksport wyrobów wysokiej techniki w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 416.
7.Kawecka-Wyrzykowska, E., Ambroziak, Ł., Molendowski, E., Polan, W. (2017). Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Krugman, P. (1991). Geography and Trade. Cambridge: MIT Press.
9.Lall, S. (1999). India’s manufactured exports: comparative structure and prospects. World Development, 10 (27).
10.Lall, S. (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985–98. Oxford Development Studies, 3 (28).
11.Lall, S., Albaladejo, M. (2004). China’s Competitive Performance: A Threat to East Asian Manufactured Exports? World Development, 9 (32).
12.Meri, T. (2008). Trade in high-tech products. Science and Technology, 7.
13.Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
14.Mroczek, W. (2017). Udział dóbr wysokiej techniki w eksporcie Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej. Unia Europejska.pl, 2 (243).
15.Nakonieczna-Kisiel, H. (2010). Makroekonomiczne aspekty handlu międzynarodowego. W: J. Dudziński (red.), Podstawy handlu zagranicznego. Warszawa: Difin.
16.Naughton, B. (2007). The Chinese Economy: Transitions and Growth. Cambridge: MIT Press.
17.Patibandla, M., Petersen, B. (2002). Role of Transnational Corporations in the Evolution of a High-Tech Industry: The Case of India’s Software Industry. World Development, 30 (9).
18.Świdurska, A. (2009). Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13.
19.Weresa, M.A. (2002). Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
20.Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.