Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/2 2018
Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
(Reasons for foreign direct investment (FDI) regional diversification in Poland)

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: foreign direct investment (FDI) FDI location motives FDI regional composition in Poland
Year of publication:2018
Page range:14 (281-294)
Klasyfikacja JEL: F21 F23 F43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The goal of this paper is to present the regional FDI composition in Poland and conditions, which are shaping it. Research is based on method of descriptive dynamics and FDI composition in specific provinces, indices presenting the most crucial market- and resource-related motives for foreign investors activities, and correlation ratios. Linear relations analysis leads to the conclusion that amongst market-related motives strong linear relation to FDI localization is visible in those provinces, that are distinguished by large and absorptive market, and amongst resource-related motives - by cheap and effective labor force.
Download file

Article file

Bibliography

1.Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski (2016). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
2.Dunning, J.H. (2006). Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business. Transnational Corporation, 1 (15).
3.GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym (za odpowiednie lata). Warszawa (za odpowiednie lata).
4.Heller, J., Warżała, R. (2005). Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Ekonomista, 6.
5.Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: TNOiK.
6.Kola, M., Kuzel, M. (2007). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie teorii ścieżki inwestycyjno-rozwojowej. W: W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw i regionów. Toruń: UMK.
7.Lizińska, W. (2012). Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Olsztyn: Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
8.Michalik, M. (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W: M. Maciejewski, S. Wydymus (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
9.Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Kraków: Akademia Ekonomiczna.
10.Przychodzeń, W. (2017). Czynniki warunkujące napływ BIZ w Polsce w latach 1990–2011. Pobrane z: www.kozminski.edu.pl (12.10.2017).
11.Stawicka, M. (2007). Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Warszawa: CeDeWu.
12.Starzyńska, W. (2004). Podstawy statystyki. Warszawa: Difin.
13.Wawrzyniak, D. (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Gospodarka Narodowa, 4.
14.Wawrzyniak, D. (2014). Klimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej. Ekonomista, 5.
15.Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.