Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26 2019
Relektura Humanae vitae w świetle niektórych faktorów moralności objawionej

Autorzy: Bogusław Mielec
Wydział Teologiczny Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: relektura Humanae vitae moralność objawiona struktura moralności objawionej: dar–zadanie kryteria metodologiczne
Rok wydania:2019
Liczba stron:27 (105-131)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto analizę encykliki Humanae vitae przy pomocy faktorów moralności objawionej, zawartych w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego. Należą do nich: struktura moralności objawionej: dar–odpowiedź/zadanie/prawo, dary stworzenia, przymierza, przebaczenia i celu eschatologicznego. A także kryteria metodologiczne gwarantujące biblijną poprawność refleksji moralnej: dwa kryteria ogólne (zgodność z biblijną wizją człowieka i przykładem Jezusa) oraz sześć szczegółowych (zbieżności, przeciwstawienia, postępu, wspólnoty, celowości i rozróżnienia). Analiza służy określeniu relacji tekstu Humanae vitae do moralności objawionej i jest teologiczną relekturą encykliki, podejmującą pytanie o jej teologicznomoralną prawdę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budzik, Stanisław. Dramat Odkupienia. Kategorie dramatyczne w teologii na przykładzie R. Gerarda, H.U. von Balthasara i R. Schwagera. Tarnów: Biblos, 1997.
2.Chiodi, Maurizio. „Rilettura della «Humanae vitae» alla luce di «Amoris laetitia»”, Noi, Famiglia & Vita. Supplemento ad Avvenire 22, 225 (28 gennaio 2018): 36–37. Dostęp 26.01.2019. http://www.mpv.org/wp-content/uploads/2018/04/NoiFamigliagennaio2018.pdf.
3.Congar, Yves. Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele. Tłum. Arkadiusz Ziemnicki. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
4.Facoltà di Scienze Sociali e Facoltà di Teologia – Dipartimento di Teologia Morale, „Il cammino della famiglia a cinquant’anni da «Humanae vitae» (SO1002)”. Dostęp 26.01.2019. https://www.unigre.it/Univ/eventi/documenti_17_18/614_PUG_FT_BIB_famiglia_programma.pdf.
5.Gałuszka, Paweł S. Karol Wojtyła i „Humanae vitae”. Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teologów w encyklikę Pawła VI. Warszawa: Mt 5,14/Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 2018.
6.Hajduk, Ryszard. Łagodność pastoralna. Kraków: Homo Dei, 2018.
7.Herbich, Tomasz. Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu. Warszawa: Teologia Polityczna, 2018.
8.Heschel, Abraham J. Prorocy. Tłum. Albert Gorzkowski. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2014.
9.Hoser, Henryk F. Wprowadzenie do Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, red. Jerzy Grzybowski, Franciszek Longchamps de Berier, 7–16. Kielce: Jedność, 2017.
10.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981). Watykan: Drukarnia Watykańska Polyglotta, 1981.
11.Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1986.
12.Jędrzejewski, Sylwester. „Moralne implikacje przymierza”. Seminare 29 (2011): 7–19.
13.Kant, Immanuel. Religia w obrębie samego rozumu. Tłum. Aleksander Bobko. Kraków: Wydawnictwo Homini, 2007.
14.Kupczak, Jarosław. „«Znak, któremu sprzeciwiać się będą» (Łk 2,34). O proroczym znaczeniu encykliki «Humanae vitae»”. Warszawskie Studia Teologiczne 28, 3 (2015): 37–64.
15.Levada, William. „Biblia a moralność”. Tłum. Wojciech Pikor. W: Moralność objawiona w Biblii, red. Wojciech Pikor, 11–23. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
16.Machinek, Marian. „Miejsce egzegezy biblijnej w metodologii teologiczno-moralnej. Uwagi na marginesie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej «Biblia a moralność»”. W: Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, red. Bogusław Mielec, 21–36. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010.
17.Marengo, Gilfredo. La nascita di un’enciclica „Humanae Vitae” alle luce degli archivi vaticani. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2018.
18.Mielec, Bogusław. „Biblijne podstawy teologii moralnej w świetle trzech ostatnich dokumentów Papieskiej Komisji Biblijnej”. W: Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, red. Bogusław Mielec, 73–106. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2010.
19.Mielec, Bogusław. „Polskie tło encykliki «Humanae vitae»”. W: Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły, red. Andrzej Muszala, Tomasz Kraj, Patrycja Zielonka-Rduch, 87–106. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2013.
20.Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria. Tłum. Krzysztof Stopa. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2012.
21.Molinaro, Aniceto. „Twórczość i odpowiedzialność sumienia”. W: Perspektywy i problemy teologii moralnej. Tłum. Tadeusz Mieszkowski, 117–133. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1982.
22.Moskal, Maria, tłum. „Sensus fidei” w życiu Kościoła. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015.
23.Noonan, John T. Contraception: A History of Its Treatment by the Catholics Theologians and Canonists. Massachussets: Harvard University Press Cambridge, 1965.
24.Papieska Komisja Biblijna. Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego. Tłum. Ryszard Rubinkiewicz. Kielce: Jedność, 2009.
25.Paweł VI. „Homilia in Basilica Vaticana habita, die festo SS. Apostolorum Petri et Pauli, die 29, m. iunii, a.1978”. Acta Apostolicae Sedis 70, 7 (1978): 394–399.
26.Paweł VI. Czas odwagi, oprac. Leonardo Sapienza. Tłum. E. Augustyn, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2018.
27.Paweł VI. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego „Humanae vitae”. Watykan, 1968.
28.Pinckaers, Servais T. Źródła moralności chrześcijańskiej. Tłum. Agnieszka Kuryś. Poznań: W Drodze, 1994.
29.Ratzinger, Joseph. „O teologii małżeństwa”. W: Joseph Ratzinger, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie, chrzest, naśladowanie. Opera omnia. T. IV. Tłum. Robert Biel, Marzena Górecka, 507–538. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.
30.Ratzinger, Joseph. Nowa Pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj. Tłum. Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999.
31.Sicari, Antonio M. Życie duchowe chrześcijanina. Tłum. Mieczysław Brzezinka. Poznań: Pallottinum, 1999.
32.Stefańska, Barbara. „Odsiecz z Krakowa”. Gość Niedzielny 29 (2018): 26–27. Dostęp 29.01.2019. https://www.gosc.pl/doc/4879635.Odsiecz-z-Krakowa.
33.Stock, Klemens. „Dekalog i osiem błogosławieństw. Wstęp i podstawa dokumentu «Biblia a moralność»”. Tłum. Arnold Zawadzki. W: Moralność objawiona w Biblii, red. Wojciech Pikor. 27–36. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
34.Styczeń, Tadeusz. „Filozoficzna koncepcja prawa naturalnego”. Analecta Cracoviensia 1, 1 (1969): 297–320.
35.Szymik, Jerzy. Zachwyt i inne skutki wiary. Od wiersza do traktatu. Warszawa: Teologia Polityczna, 2018.
36.Wencel, Korneliusz T. Hans Urs von Balthasar: teologia chwały. Kraków: Wydawnictwo M, 2001.
37.Zarzycki, Stanisław T. „Duchowy i moralny wymiar naśladowania Jezusa Chrystusa – uzasadnienie teologiczne w kontekście dokumentu«Biblia a moralność»”. Roczniki Teologii Duchowości 57, 2 (2010): 23–40.