Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2021.34-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 34 2021
A skald in royal service – the case Þórarinn loftunga. Part 2: Poetics and ideology of Tøgdrápa
(Skald w służbie królewskiej – przypadek Þórarina loftunga. Część 2: Ideowe i kompozycyjne aspekty Tøgdrápy)

Autorzy: Jakub Morawiec ORCID
Institute of History Centre for Nordic and Old English Studies, University of Silesia in Katowice
Słowa kluczowe: poezja skaldów metrum tøglag ideologia władzy królewskiej
Rok wydania:2021
Liczba stron:27 (33-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest Tøgdrápie (Wiersz o wyprawie), utworowi skomponowanemu przez Þórarina, w którym opisuje wyprawę Knuta Wielkiego do Norwegii w 1028 roku. Wiersz wyróżnia zastosowane przez skalda metrum – tøglag (metrum podróżne). Od dróttkvætt różni go występowanie czterech (zamiast sześciu) sylab w każdej linii zwrotki. Prawdopo- dobnie, odnosząc się do tytułu wiersza, metrum to było stosowane w kompozycjach po- święconych wyprawom wojennym, ewentualnie innym podróżom podejmowanym przez władcę. Użytkowanie tøglag wydaje się być szczególnie związane z dworem Knuta Wielkie- go w Anglii. Dokładna analiza metryczna poematu Þórarina, jak również porównanie go z Knútsdrápą Sigvata Þórðarsona, wskazują na to, że, wbrew wcześniejszym sądom, żaden z dwójki poetów nie powinien być uważany za twórcę tego metrum. Raczej, obaj skaldowie, już jako wzięci i utalentowani twórcy, bez obaw podjęli poetyckie wyzwanie, które najpew- niej podsunął im ktoś inny. Wydaje się słusznym założenie, że pomysł ten zrodził się na dworze Knuta Wielkiego, najpewniej jako skutek sukcesu jaki król Anglii i Danii odniósł w Norwegii w 1028 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Primary sources
2.Danakonunga sǫgur, ed. Bjarni Guðnason, Íslenzk fornrit 35. Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag, 1982.
3.Die Gesetze der Angelsachsen, red. Felix Liebermann, vol. 1. Halle: Max Niemeyer, 1903. Fagrskinna, ed. Bjarni Einarsson, Íslenzk fornrit 29. Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag, 1984.
4.Heimskringla II, ed. Bjarni Aðalbjarnarson, Íslenzk fornrit 26–28. Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag, 2002.
5.Scandinavian Poetry of the Middle Ages, Poetry from the Kings’ Sagas 1. From c. 1035 to c. 1300, vol. 1–2, ed. Kari Ellen Gade. Turnhout: Brepols, 2009.
6.Scandinavian Poetry of the Middle Ages, Poetry from the Kings’ Sagas 1. From Mythical Times to c. 1035, vol. 2, ed. Diana Whaley. Turnhout: Brepols, 2012.
7.Scandinavian Poetry of the Middle Ages, Poetry from Treaties on Poetics, ed. Kari Ellen Gade, Edith Marold. Turnhout: Brepols, 2017.
8.Snorri Sturluson, Edda, Skáldskaparmál 1–2, ed. Anthony Faulkes. London: Viking Society for Northern Research, 1998.
9.Secondary works
10.Abram, Chris. “Einarr Skúlason, Snorri Sturluson, and the Post-Pagan Mythological Kenning”. In: Eddic, Skaldic and Beyond. Poetic Variety in Medieval Iceland and Norway, ed. Martin Chase, 44–61. New York: Fordham University Press, 2014.
11.Bagge, Sverre. “Olav den Hellige som norsk konge (1015–28)”. Historisk tidsskrift 94 (2015): 555–587.
12.Bolton, Timothy. The Empire of Cnut the Great. Conquest and Consolidation of Power in Northern Europe in the Early Eleventh Century. Leiden-Boston: Brill, 2009.
13.Bolton, Timothy. Cnut the Great. New Haven: Yale University Press, 2017. Clunies Ross, Margaret. A History of Old Norse Poetry and Poetics. Cambridge:
14.D.S. Brewer 2005.
15.Cross, Katherine. Heirs of the Vikings. History and Identity in Normandy and England,
16.c. 950–c. 1015. York: York Medieval Press, 2018.
17.Frank, Roberta. “A taste for knottiness. Skaldic art at Cnut’s court”. Anglo-Saxon England
18.47 (2018): 197–217.
19.Insley, Charles. “Why 1016 Matters; or, The Politics of Memory and Identity in Cnut’s Kingdom”. In: Conquests in Eleventh-Century England. 1016, 1066, ed. Laura Ashe, Emily Joan Ward, 3–22. Woodbridge: The Boydell Press, 2020.
20.Jón Viðar Sigurðsson. Viking friendship. The social bond in Iceland and Norway, c. 900–
21.1300. Ithaca-London, Cornell University Press, 2017.
22.Males, Mikael. The Poetic Genesis of Old Icelandic Literature. Berlin–Boston: deGruyter,
23.2020.
24.Morawiec, Jakub. “Anonimowy poemat Liðsmannaflokkr i problem jego odbiorcy. Ślad pobytu córki Mieszka I, matki Knuta Wielkiego, w Anglii?”. Studia Źródłoznawcze 47 (2010): 17–34.
25.Morawiec, Jakub. Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995–1035). Kraków: Avalon, 2013.
26.Morawiec, Jakub. “A skald in royal service – the case Þórarinn loftunga. Part 1: Ideological contexts of Hǫfuðlausn”, Studia Maritima 33 (2020): 29–48.
27.North, Richard. “Behold the Front Page. Cnut and the Scyldings in Beowulf”, in press. Poole, Russell. Viking Poems on War and Peace. Toronto: University of Toronto Press,
28.1991.
29.Treharne, Elaine. Living Through Conquest. The Politics of Early English 1020–1220. Oxford: Oxford University Press, 2012.
30.Townend, Matthew. “Contextualising the Knútsdrápur. Skaldic Praise-Poetry at the Court of Cnut”. Anglo-Saxon England 30 (2001): 145–179.