Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp.2022.32-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

32/2022
Oktawa liturgiczna. Rys historyczny i obowiązujące unormowania

Autorzy: Kazimierz Dullak ORCID
Słowa kluczowe: oktawa Paschy oktawa Bożego Narodzenia przepisy liturgiczne kalendarz liturgiczny
Rok wydania:2022
Liczba stron:18 (57-74)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 208

Abstrakt

Sprawowanie i uczestniczenie w liturgii jest wyrazem wiary ludu Bożego. Liturgia tworzy wspólnotę Kościoła. Kościół hierarchiczny troszczy się o to, by przeżywanie liturgii było jak najbardziej owocne dla wszystkich ochrzczonych, stanowiących kapłański lud Boży. Normy liturgiczne, w tym kalendarze, zmieniały się na przestrzeni wieków. Tym samym zmieniały się akcenty podkreślające wagę poszczególnych wydarzeń religijnych w przełożeniu na obchody liturgiczne. Na ustanawiane prawo nakładał się również zmysł wiary ludu Bożego, który przejawiał się w zwyczajach i tradycji mającej wyraz w obrzędowości ludowej. Przykładem nakładania się przepisów liturgicznych Kościoła i oddolnych inicjatyw zakorzenionych w pobożności ludowej jest m.in. pielęgnowana w Polsce tradycja oktawy uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. XX w. to czas podejmowanych przez Pasterzy Kościoła powszechnego działań reformujących liturgię. Wiele znaków nagromadzonych w niej, które nie były przez uczestników nabożeństw należycie odczytywane, zostały zredukowane. Przyjęto zasadę upraszczania liturgii i redukowania obrzędowości do poziomu czytelności jej znaczenia. Oktawy liturgiczne mają w sobie bardzo mocne przesłanie – wzmocnienie w intensywności i czasie przeżywania treści zawartych w uroczystościach. Często powtarza się, że oktawa to jakby świętowanie samej uroczystości przez następujących osiem dni. O ile to twierdzenie można implikować w przypadku oktawy Paschy, to trudno odnieść je do oktawy Bożego Narodzenia. Mimo że aktualnie w kalendarzu liturgicznym pozostawiono jedynie dwie oktawy, różnią się one od siebie pod bardzo wieloma względami. Pojawiają się pytania: czy to jest dobre rozwiązanie dla wiernych Kościoła katolickiego? Czy nie należałoby wrócić do innych oktaw, np. uroczystości Zesłania Ducha Świętego? Czy aktualnie obowiązujące tabele pierwszeństwa dni liturgicznych nie wymagają przeredagowania? Rodzi się wiele wątpliwości, a za nimi pytań dotyczących unormowań liturgicznych. Niniejsze opracowanie miało za zadanie ukazać rozwój i obecny kształt oktaw liturgicznych. Dokonano tego, przybliżając decyzje papieży i organów działających w ich imieniu (kongregacji) na przestrzeni wieków. W końcowym akordzie przedstawiono aktualne unormowania i naświetlono źródło ich ukształtowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amalary z Metzu, De ecclesiasticis officiis IV 36, [w:] Patrologie cursus completus. Series Latina I–CCXVII, Indices I–IV, wyd. J.P. Minge, Paris 1878–1890, 105, 1122.
2.Augustyn, Sermo de tempore 111,1, [w:] Patrologie cursus completus. Series Latina I–CCXVII, Indices I–IV, wyd. J.P. Minge, Paris 1878–1890, 39, 1097.
3.Euzebiusz z Cezarei, Eis ton bion tu makariu Konstantinu basileos, III 30, za: A. Rutkowski, Oktawa, „Encyklopedia katolicka” t. 14, Lublin 2010, kol. 484.
4.Fischer B., Vom einem Pascha-Triduum zum Doppeltriduum der heutigen Rubriken,[w:] Paschatis sollemnia. Studien zur Osterfeier und Osterfrömmigkeit,red. B. Fischer, J. Wagner, Frankfurt 1959, s. 130–155.
5.Gelazy I., Sacramentarium Gelasianum, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/84013/sacramentarium-gelasianum-fragmentumgelasius-i-papa?language=pl (1.03.2022).
6.Hemming L.P., Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii,Kraków 2019.http://divinumofficium.com/www/horas/Help/Rubrics/Variationes1960.html. (1.03.2022).
7.http://tytus.szkolanawigatorow.pl/dugie-swietowanie-czyli-o-oktawach#sdfootnote3anc (1.03.2022).
8.Jan XXIII, Motu proprio Novum Rubricarum Breviarii et Missalis Romani corpus approbatur (25.07.1960), AAS 52 (1960), s. 593–595.
9.Jan XXIII, Pismo Apostolskie Ojca św. Jana XXIII wydane z własnej inicjatywy zatwierdzające zbiór nowych rubryk brewiarza i mszału rzymskiego, tłum. F. Małaczyński, RBL 13 (1960), s. 499–502.
10.Janicki J., Misterium paschalne, Warszawa 1992.
11.Janiec Z., Liturgia dla wszystkich, Sandomierz 2005.
12.Kodeks Prawa Kanonicznego, https://drive.google.com/file/d/1xQ44uYsfYXikfjwBVWVKRbrTLbmLJ6fR/view (2.03.2022).
13.Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania (17.12.2001), Poznań 2003.
14.Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych (16.01.1988), Tarnów 1988.
15.Kowalski M., Posoborowa odnowa kalendarza liturgicznego i jej recepcja w diecezji kieleckiej, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), z. 8, s. 19–39.
16.Kunzler M., Liturgia Kościoła. Podręczniki teologii katolickiej, t. 10, Poznań 1999.
17.Kwiatkowski D., Zaczerpnąć ze źródła wody życia. „W świecie liturgicznych znaków”, Kalisz 2007.
18.Legutko B., Dlaczego świętujemy 8 dni, czyli co to jest oktawa?, https://misyjne.pl/dlaczego-swietujemyprzez-8-dni-czyli-co-to-jest-oktawa/ (18.04.2022).
19.Małaczyński F., Liturgia w życiu i działalności papieża Jana XXIII, RBL 16 4 (1963), s. 162–167.
20.Mateja E., Reforma kalendarza i roku liturgicznego od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II,Opole 2021.
21.Mateja E., Śląski kalendarz liturgiczny świętych. Geneza i rozwój do czasu reformy papieża Piusa X, Opole 2008.
22.Miazek J., Uroczystość i oktawa Bożego Narodzenia w modlitwach mszału Pawła VI, „Liturgia Sacra” 4 (1998) 2(12), s. 205–216.
23.Nadolski B., Liturgika. Liturgia i czas, t. 2, Poznań 1991.
24.Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006
25.Nowak J., Komentarz do ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza, Poznań 2021.
26.Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, [w:] Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2010, s. [77]–[85].
27.Ostrowski D., Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątek oktawy Wielkanocy, „Anamnesis” 70 (2012), s. 86–87.
28.Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia (wyd. 5), Poznań 2012.
29.Pius X, Additiones et variationes in rubricis Breviarii ad normam bullae „Divino aff latu”, tit. III, Breviarium Romanum, 1914, s. LXVII.
30.Pius X, Decretum generale super motu proprio „Abhinc duos annos, AAS 5 (1913), s. 458–466.
31.Radulph z Rivo, De canonum observantia 19, MBP XXV, s. 298–308.
32.Rutkowski A., Oktawa, „Encyklopedia Katolicka” t. 14, Lublin 2010, kol. 484–486.
33.Rubricae Breviarii et Missalis Romani – AAS 52 (1960), s. 606–610.
34.Sinka T., Zarys liturgiki, Gościkowo–Paradyż 1988.
35.SRC, Decretum generale de rubricis ad simpliciorem formam redigendis „Cum nostra hac aetate” (23.03.1955),
36.AAS 47 (1955), s. 220–224.
37.SRC, Memoria sulla riforma liturgica, Tipografi Poliglotta Vaticana 1948, tekst opublikował C. Braga, La riforma liturgica di Pio XII. Documenti, Roma 2003, s. 3–343.
38.Tertulian, De corona 3, 3, 2, [w:] Patrologie cursus completus. Series Latina I–CCXVII, Indices I–IV, wyd. J.P. Minge, Paris 1878–1890, 70–74.
39.Wierusz J., Liturgika, Warszawa 1955.
40.K. Dullak, Oktawa liturgiczna. Rys historyczny i obowiązujące unormowania, „Studia Paradyskie” 32/2022, 57–74, lttps://doi.org/10.18276/sp.2022.32-03.