Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Etyka publikacyjna

Zespół Redakcyjny czasopisma Studia Paradyskie w celu zachowania wysokiej jakości publikowanych tekstów naukowych oraz wspierania i rozpowszechniania rzetelności naukowej, stosuje zasady etyczne i procedury zalecane przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Comittee on Publication Ethics).

Stosujemy procedury dotyczące wykrycia nieuczciwości naukowej, które stanowią poważne naruszenie standardów i norm integralności naukowej i akademickiej oraz godzą w rzetelność i niezależność naukową autora. Teksty przekazywane do redakcji są poddawane procedurze antyplagiatowej z wykorzystaniem dedykowanego systemu antyplagiatowego.


Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o zbędną publikację


Czasopismo jest objęte licencją Creative Commons (CC BY-SA). To oznacza, że wolno dzielić się zamieszczonymi tam treściami (kopiować i rozpowszechniać utwory w dowolnym medium i formacie) oraz dokonywać ich adaptacji (remiksować, zmieniać i tworzyć nowe utwory na bazie utworów zamieszczonych w SP, dla dowolnego celu, także komercyjnego) na następujących warunkach:

  • uznanie autorstwa - utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, czy zostały dokonane w nim zmiany; można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielenia przez licencjodawcę poparcia dla osoby wykorzystującej utwór lub sposob wykorzystania tego utworu,
  • na tych samych warunkach - remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie nowy utwór, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji co oryginał,
  • bez dodatkowych ograniczeń - nie wolno korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Szczegółowe warunki licencji znajdują się na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Czasopismo uwzględnia cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identyfier) oraz unikalne identyfikatory naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) będących autorami zamieszczanych w czasopiśmie artykułów naukowych.

Zasady funkcjonowania redakcji

Ne etapie wstępnym artykuły naukowe poddawane są ocenie przez gremium redakcyjne pod kątem zgodności zaproponowanego tekstu z profilem, celami i zakresem czasopisma.

Ostateczną decyzję o publikacji tekstu w Studia Paradyskie podejmuje redaktor naczelny, którego szczególnym obowiązkiem jest troska o równe traktowanie wszystkich autorów bez względu na ich płeć, rasę, obywatelstwo, orientację seksualną, przekonania światopoglądowe czy religijne. Decyzja redaktora naczelnego oparta jest wyłącznie na przesłankach naukowych.

Redaktor i gremium redakcyjne nie ujawniają żadnych informacji na temat przesłanego tekstu nikomu innemu niż sam autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, inni doradcy redakcyjni oraz wydawca. Materiały przedstawione w przesłanym artykule nigdy nie są wykorzystywane przez redaktora lub członków redakcji do własnych celów badawczych, chyba że zgodzi się na to autor.

Zasady obowiązujące recenzentów

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby dobierać recenzentów biegłych w tematyce związanej z proponowanym artykułem. Osoba powołana na recenzenta, która uważa się za niekompetentną w danej dziedzinie lub która wie, że nie będzie w stanie sprostać zadaniu sporządzenia recenzji w określonym czasie, powinna powiadomić o tym redakcję.

Wszystkie teksty przesłane do recenzji powinny być traktowane przez recenzenta jak teksty poufne. Nie wolno ich ujawniać ani omawiać z innymi osobami.

Głównym zadaniem recenzenta jest sprawdzenie, czy recenzowana praca posiada znamiona tekstu naukowego i nie zawiera błędów merytorycznych. Recenzja może również zawierać elementy polemiczne, ale powinny one decydować o konkluzji recenzji tylko w przypadku, gdy polemika ujawnia niespójność poglądów autora.

Recenzje powinny być obiektywne, merytoryczne i kulturalne. Niestosowna jest krytyka autora odnosząca się do jego światopoglądu, stanowiska naukowego, jakie prezentuje, czy przekonań religijnych, których można by się domyślić podczas lektury tekstu. Krytyka powinna się opierać tylko na argumentach rzeczowych

Zasady obowiązujące autorów

Autorzy proszeni są o przedkładanie wyłącznie oryginalnych prac, posiadających znamiona tekstów naukowych (przypisy, bibliografia, rzetelne udokumentowanie badań, odpowiedni styl itp.). Prace opisujące zasadniczo te same badania nie powinny być publikowane w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłoszenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma stanowi zachowanie niezgodne z przyjętą przez Studia Paradyskie polityką i jest niedopuszczalne.

Autor w przypadku publikacji zezwala na wykorzystanie swojej pracy na licencji CC-BY-SA, która umożliwia innym kopiowanie, rozpowszechnianie i przekazywanie pracy, a także dostosowanie pracy i jej komercyjne wykorzystanie.

Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład w powstanie pracy, powinni zostać wymienieni jako jej współautorzy. Autor będący w kontakcie z redakcją jest zobowiązany do upewnienia się, że wszyscy współautorzy zatwierdzili ostateczną wersję artykułu i wyrazili zgodę na jego przekazanie do publikacji.

Redakcja czasopisma Studia Paradyskie szczególnie sprzeciwia się nieuczciwym praktykom znanym jako ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji) oraz guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział). Są to karygodne przejawy nierzetelności naukowej. W celu uniknięcia tych zjawisk redakcja wdraża następujące procedury:

- Autorzy przy zgłaszaniu artykułu wypełniają deklarację wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za rzetelność tych informacji ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
- Zachęca się, aby autorzy wykazywali źródło finansowania swoich badań, np. grant badawczy, stypendium naukowe itp.
- W przypadku wykrycia ghostwriting lub guest authorship redakcja informuje o tym pracodawcę winowajcy i odpowiednie instytucje.
- Redakcja dokumentuje i ujawnia inne przypadki nierzetelności naukowej: fabrykowanie danych, fałszowanie danych, plagiaty itp.

Podstawa opracowania zasad etyki wydawniczej

Powyższe zasady zostały opracowane na podstawie zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz opracowania "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".

W przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację, redakcja stosuje następującą procedurę:

COPE (Committee on Publication Ethics)