Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Etapy weryfikacji tekstów

W trosce o wysoką jakość zamieszczanych tekstów, wszystkie nadesłane prace podlegają trójetapowej weryfikacji.

Etap wstępny, na poziomie redakcji, to ogólna ocena zgodności zaproponowanego tekstu z profilem czasopisma oraz ustalenie, czy plik komputerowy dostarczony przez autora spełnia kryteria anonimowości.

Na drugim etapie etapie redakcja ocenia jakość merytoryczną tekstu i podejmuje decyzję o skierowaniu go do recenzji, bądź odrzuceniu (ewentualnie na tym etapie autor może zostać poproszony o wprowadzenie koniecznych poprawek). Redakcja ocenia również, czy tekst jest wystarczająco oryginalny i interesujący. Jeśli nie, artykuł może zostać odrzucony bez dalszej weryfikacji.

Na trzecim etapie tekst poddawany jest „podwójnie ślepej” recenzji.

Ostateczną decyzję w sprawie publikacji podejmuje redaktor naczelny.

Zasady przeprowadzania recenzji

Artykuły naukowe przekazywane są do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzentem nie była osoba pozostająca w konflikcie interesów z autorem, w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne)
  • relacji podległości zawodowej
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.


W tym celu recenzent m.in. wypełnia stosowną deklarację.

Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Sugerowany czas na sporządzenie i przekazanie recenzji artykułu naukowego do redakcji czasopisma przez recenzenta określa się na okres 30 dni.

Przestrzegamy następujących zasad recenzowania:

  • artykuły są przekazywane do recenzji bez nazwiska autora (zalecamy, by autorzy unikali w tekście wzmianek, które odnoszą czytelnika do ich innych prac; tego typu uwagi można dołączyć na etapie adiustacji),
  • recenzenci pozostają anonimowi dla autora,
  • redakcja zastrzega sobie prawo przekazania tekstu do kolejnego recenzenta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości formalnych lub merytorycznych w otrzymanych recenzjach.

Każdy recenzent w konkluzji recenzji wybiera jedną z opcji:

  • tekst może być opublikowany bez żadnych poprawek,
  • po naniesieniu poprawek zaproponowanych przez recenzenta tekst nie wymaga ponownej recenzji i może zostać opublikowany,
  • tekst powinien zostać poprawiony zgodnie z uwagami recenzenta i poddany ponownej recenzji,
  • tekst nie powinien być publikowany.

W przypadku otrzymania przynajmniej jednej konkluzji negatywnej, redakcja wysyła tekst do kolejnego recenzenta. W przypadku otrzymania dwóch konkluzji negatywnych, tekst nie jest publikowany.

Niezależnie od konkluzji recenzentów, autor zostaje zapoznany z treścią recenzji i może się do nich ustosunkować. Jeżeli autor stwierdzi, że niektóre uwagi recenzentów są niesłuszne, może o tym poinformować redakcję. Wówczas redakcja ocenia poprawność argumentacji autora i informuje autora o wyniku tej oceny.

W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek, autor w wyznaczonym terminie przekazuje redakcji skorygowany manuskrypt, w którym poprawki zaznaczone są czerwoną czcionką. Następnie redakcja sprawdza, w jakim zakresie autor uwzględnił uwagi recenzentów. W przypadku uwzględnienia nie wszystkich uwag recenzentów i nieustosunkowania się do nich, tekst zostaje odrzucony.